Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mother

Author : KAVIKKAATHALAN
Added On : 12/29/2010
Viewed 2468 Times

ftpij - Poem

eP kl;Lk;...

eP
kl;Lk;
nrhy;ypj;
juhtpl;lhy;
epyh vdf;F ntWk;
epyhthf
kl;LNk
mu;j;jg; gl;bUf;Fk;

eP
kl;Lk;
gpwf;fhjpUe;jhy;
ehd; uh[hthfNth
jq;fkhfNth
itukhfNth
nrhy;yg; gLtjw;F
xU nrhe;jk; tha;j;jpUf;fhJ

eP
kl;Lk;
mfuk; nrhy;ypj;juhtpl;lhy;
,d;W vd; iffs;
vspjha;
vOj vOj;Jf;F
mwpKfk; fpilj;jpUf;fhJ

eP
kl;Lk;
cd; G+kb juhjpUe;jhy;
typ Nghf top
vdf;F njspe;jpUf;fhJ

eP
kl;Lk;
ePahf ,Ue;jpUe;jhy;
ehd; ehdhf
,Ue;jpUf;f KbaNt
KbahJ

eP
kl;Lk;
eP kl;LNk
,Ug;gjhy;
ehd; Njbj; jpupfpNwd;
ehk; kl;Lk; Ngrpj;jpupe;j
me;j Gupahj
ghi\ Ngrp
thdj;ij kfpo;tpj;j ehl;fis...


epyT Fspu;tpf;Fk;
xt;nthU ,utpdpYk;
nfhQ;rk; Vf;fj;NjhL !>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

mathiyin manathin thookkam Kavithai mathi selva 1608
Neram Kavithai GeeVee 1760
Ninaivottam Kavithai R. Kanirajan 1592
Natpu Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2638
Kaditham Kavithai R. Kanirajan 1685
Kanneer Kavithai Mr. Daywalker 1730
Ninaivugal Kavithai Uma 2422
Naai Kutti Kavithai ts raj 3126
Kozhaithanam Kavithai R. Kanirajan 1610
Appadi Sirikaathedaa Kanna Kavithai Sathish 1660
Unakkul Kavithai R. Kanirajan 1694
Vetkam Kavithai Yadhirajan Sharma 2627
Vidumurai Kavithai saranyan 2565
Sirippu Kavithai Pandiya Kirupan 2232
Aasiriyargalukku Kavithai R. Kanirajan 1826