Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mother

Author : KAVIKKAATHALAN
Added On : 12/29/2010
Viewed 2599 Times

ftpij - Poem

eP kl;Lk;...

eP
kl;Lk;
nrhy;ypj;
juhtpl;lhy;
epyh vdf;F ntWk;
epyhthf
kl;LNk
mu;j;jg; gl;bUf;Fk;

eP
kl;Lk;
gpwf;fhjpUe;jhy;
ehd; uh[hthfNth
jq;fkhfNth
itukhfNth
nrhy;yg; gLtjw;F
xU nrhe;jk; tha;j;jpUf;fhJ

eP
kl;Lk;
mfuk; nrhy;ypj;juhtpl;lhy;
,d;W vd; iffs;
vspjha;
vOj vOj;Jf;F
mwpKfk; fpilj;jpUf;fhJ

eP
kl;Lk;
cd; G+kb juhjpUe;jhy;
typ Nghf top
vdf;F njspe;jpUf;fhJ

eP
kl;Lk;
ePahf ,Ue;jpUe;jhy;
ehd; ehdhf
,Ue;jpUf;f KbaNt
KbahJ

eP
kl;Lk;
eP kl;LNk
,Ug;gjhy;
ehd; Njbj; jpupfpNwd;
ehk; kl;Lk; Ngrpj;jpupe;j
me;j Gupahj
ghi\ Ngrp
thdj;ij kfpo;tpj;j ehl;fis...


epyT Fspu;tpf;Fk;
xt;nthU ,utpdpYk;
nfhQ;rk; Vf;fj;NjhL !>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kadhaliyin Kai Pidiyil Kavithai Sugail Irbas 2542
Sirippu Kavithai Pandiya Kirupan 2345
mathiyin ponkal Kavithai mathi selva 1653
Maayam Kavithai ts raj 1756
Kan Dhaanam Kavithai Deeparaja 2323
Kannamoochi Kavithai I3aa_I3aa 1656
Perundhu Jannal Kavithai Silver 2072
Mathiyum Vithiyum Kavithai R. Kanirajan 1726
Mazhai Mutham Kavithai ts raj 3472
Alagu Rojave Kavithai Scorpion 2755
Anantha AthirvugaL Kavithai ts raj 2251
Un Kaathal........! Kavithai Saranyan 1963
Nam Karpanai Kulantaigal Kavithai Amirtha 2021
Manaivi Kavithai R. Kanirajan 2278
Kaathal Kavithai Military Ashok (First Poem Submitter) 3332