Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mother

Author : KAVIKKAATHALAN
Added On : 12/29/2010
Viewed 2447 Times

ftpij - Poem

eP kl;Lk;...

eP
kl;Lk;
nrhy;ypj;
juhtpl;lhy;
epyh vdf;F ntWk;
epyhthf
kl;LNk
mu;j;jg; gl;bUf;Fk;

eP
kl;Lk;
gpwf;fhjpUe;jhy;
ehd; uh[hthfNth
jq;fkhfNth
itukhfNth
nrhy;yg; gLtjw;F
xU nrhe;jk; tha;j;jpUf;fhJ

eP
kl;Lk;
mfuk; nrhy;ypj;juhtpl;lhy;
,d;W vd; iffs;
vspjha;
vOj vOj;Jf;F
mwpKfk; fpilj;jpUf;fhJ

eP
kl;Lk;
cd; G+kb juhjpUe;jhy;
typ Nghf top
vdf;F njspe;jpUf;fhJ

eP
kl;Lk;
ePahf ,Ue;jpUe;jhy;
ehd; ehdhf
,Ue;jpUf;f KbaNt
KbahJ

eP
kl;Lk;
eP kl;LNk
,Ug;gjhy;
ehd; Njbj; jpupfpNwd;
ehk; kl;Lk; Ngrpj;jpupe;j
me;j Gupahj
ghi\ Ngrp
thdj;ij kfpo;tpj;j ehl;fis...


epyT Fspu;tpf;Fk;
xt;nthU ,utpdpYk;
nfhQ;rk; Vf;fj;NjhL !>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Natpu Kavithai Amsa 4784
Thunbam Kavithai R. Kanirajan 2320
Mathiyin Kathal Ninaivukal Kavithai mathi selva 1573
Kallarai........ Kavithai Saranyan 1703
Un kangal.......! Kavithai saranyan 2887
Iniya Kanangal Kavithai ts raj 1702
Annan thanggai Kavithai Nathalie 4005
Kobama Illai Saabama Kavithai Shreya 1540
Deepa Olithirunaalil Kavithai R. Kanirajan 1736
Bothaiyin Paathaiyil Kavithai R. Kanirajan 1559
Thavanai vazhkai Kavithai NASAR-AMT 2674
Sirippu Kavithai Kumbakarnann 2147
Kaatru Kavithai Madan 5409
Valii Kavithai PADMA 1747
Kudimagan Kavithai R. Kanirajan 1781