Mother

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mother

Author : KAVIKKAATHALAN
Added On : 12/29/2010
Viewed 2908 Times

ftpij - Poem

eP kl;Lk;...

eP
kl;Lk;
nrhy;ypj;
juhtpl;lhy;
epyh vdf;F ntWk;
epyhthf
kl;LNk
mu;j;jg; gl;bUf;Fk;

eP
kl;Lk;
gpwf;fhjpUe;jhy;
ehd; uh[hthfNth
jq;fkhfNth
itukhfNth
nrhy;yg; gLtjw;F
xU nrhe;jk; tha;j;jpUf;fhJ

eP
kl;Lk;
mfuk; nrhy;ypj;juhtpl;lhy;
,d;W vd; iffs;
vspjha;
vOj vOj;Jf;F
mwpKfk; fpilj;jpUf;fhJ

eP
kl;Lk;
cd; G+kb juhjpUe;jhy;
typ Nghf top
vdf;F njspe;jpUf;fhJ

eP
kl;Lk;
ePahf ,Ue;jpUe;jhy;
ehd; ehdhf
,Ue;jpUf;f KbaNt
KbahJ

eP
kl;Lk;
eP kl;LNk
,Ug;gjhy;
ehd; Njbj; jpupfpNwd;
ehk; kl;Lk; Ngrpj;jpupe;j
me;j Gupahj
ghi\ Ngrp
thdj;ij kfpo;tpj;j ehl;fis...


epyT Fspu;tpf;Fk;
xt;nthU ,utpdpYk;
nfhQ;rk; Vf;fj;NjhL !>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Nambikkai Kavithai sarayu 3205
Anbulla Amma Kavithai Siva Yuvaa 3241
Natpu Kavithai vettiarattai 2659
Thiruchendhoor Murugan Kavithai Silver 2148
mathiyin vidiyalkal Kavithai mathi selva 1891
Avalo Aasaiya Kavithai Wilson 1863
Mazhai Kavithai Hari 2676
Manamirunthal Kavithai Kavikyuil 3921
Vivaramilla Jeevan Kavithai R. Kanirajan 1983
Pennin Kaathal Manathu Kavithai Thanippiravi 2402
Nizhalaga Aval Ennudan Kavithai Anbazhagan 2082
VAZTHU Kavithai Jose 2102
Padippu soru podum Kavithai ramyaa_tirunelveli 3946
Pongal Nalvaazhthukkal Kavithai DigiKing 4265
Penne Un Mel Pizhai Kavithai ts raj 2286