Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mother

Author : KAVIKKAATHALAN
Added On : 12/29/2010
Viewed 2405 Times

ftpij - Poem

eP kl;Lk;...

eP
kl;Lk;
nrhy;ypj;
juhtpl;lhy;
epyh vdf;F ntWk;
epyhthf
kl;LNk
mu;j;jg; gl;bUf;Fk;

eP
kl;Lk;
gpwf;fhjpUe;jhy;
ehd; uh[hthfNth
jq;fkhfNth
itukhfNth
nrhy;yg; gLtjw;F
xU nrhe;jk; tha;j;jpUf;fhJ

eP
kl;Lk;
mfuk; nrhy;ypj;juhtpl;lhy;
,d;W vd; iffs;
vspjha;
vOj vOj;Jf;F
mwpKfk; fpilj;jpUf;fhJ

eP
kl;Lk;
cd; G+kb juhjpUe;jhy;
typ Nghf top
vdf;F njspe;jpUf;fhJ

eP
kl;Lk;
ePahf ,Ue;jpUe;jhy;
ehd; ehdhf
,Ue;jpUf;f KbaNt
KbahJ

eP
kl;Lk;
eP kl;LNk
,Ug;gjhy;
ehd; Njbj; jpupfpNwd;
ehk; kl;Lk; Ngrpj;jpupe;j
me;j Gupahj
ghi\ Ngrp
thdj;ij kfpo;tpj;j ehl;fis...


epyT Fspu;tpf;Fk;
xt;nthU ,utpdpYk;
nfhQ;rk; Vf;fj;NjhL !>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Un Ninaivugal Mattumthaan Kavithai Kodai 1617
DHAVANI THAVARUGAL Kavithai Soulspecter 2152
mathiyin tamilar naam inaivom Kavithai mathi selva 2533
Ellam Etharkaaga Kavithai Nathalie 1929
Keladi Kanmani Kavithai Kvg 1589
Anbu Kavithai Easwari 3356
Thudippu Kavithai Kamban Veetu Kai Thadi 3486
Iravin Madiyil Kavithai M Rufinas 1839
Imai Inaipiriyamal Kavithai karthika AK 747
Amma Kavithai cellisudha 2580
Maraththai Mattum Nadu Kavithai R. Kanirajan 1422
Kannamoochi Kavithai I3aa_I3aa 1484
Muthal Poo Kavithai Thanippiravi 2016
Muran Kavithai Thanippiravi 1563
Unnal mattum Kavithai Sella 1530