Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mother

Author : KAVIKKAATHALAN
Added On : 12/29/2010
Viewed 2546 Times

ftpij - Poem

eP kl;Lk;...

eP
kl;Lk;
nrhy;ypj;
juhtpl;lhy;
epyh vdf;F ntWk;
epyhthf
kl;LNk
mu;j;jg; gl;bUf;Fk;

eP
kl;Lk;
gpwf;fhjpUe;jhy;
ehd; uh[hthfNth
jq;fkhfNth
itukhfNth
nrhy;yg; gLtjw;F
xU nrhe;jk; tha;j;jpUf;fhJ

eP
kl;Lk;
mfuk; nrhy;ypj;juhtpl;lhy;
,d;W vd; iffs;
vspjha;
vOj vOj;Jf;F
mwpKfk; fpilj;jpUf;fhJ

eP
kl;Lk;
cd; G+kb juhjpUe;jhy;
typ Nghf top
vdf;F njspe;jpUf;fhJ

eP
kl;Lk;
ePahf ,Ue;jpUe;jhy;
ehd; ehdhf
,Ue;jpUf;f KbaNt
KbahJ

eP
kl;Lk;
eP kl;LNk
,Ug;gjhy;
ehd; Njbj; jpupfpNwd;
ehk; kl;Lk; Ngrpj;jpupe;j
me;j Gupahj
ghi\ Ngrp
thdj;ij kfpo;tpj;j ehl;fis...


epyT Fspu;tpf;Fk;
xt;nthU ,utpdpYk;
nfhQ;rk; Vf;fj;NjhL !>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Rasithen Kavithai Easwari 1881
Idhaya Veenai Kavithai Thainis A 1831
Uyir Udal Kavithai Dr. P. Madhu 5119
Kaathalin Kavithai Kavithai ts raj 1633
Varam Kavithai PADMA 1986
Mother Kavithai KAVIKKAATHALAN 2547
Iyakkam Kavithai R. Kanirajan 1805
bOghi Kavithai ts raj 1698
En kadhal Kavithai Vengadesh 8707
Idhu Mazhaikalam Kavithai ts raj 2298
Iyanthira Vazhkai Kavithai SIVASUBRAMANIAN 2344
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1687
Ninaivil Thudikkum Iruthayam!!! Kavithai Dj.vinkut 1962
mathiyin ninaivukal Kavithai mathi selva 1590
Thozhiye Nee Vara Kavithai Divya Darshini 2043