adadaa.. adadaa..!

Tamil Poem - Tamil Kavithai

adadaa.. adadaa..!

Author : ts raj
Added On : 9/30/2009
Viewed 1808 Times

ftpij - Poem

tpj;jpahrkhdtd; ehdlh..!

ahulh..! vtdlh..!

vd;idf; fhl;bYkpq;;Nf

tpj;jpahrk; fhl;Lthd;..

ahulh..! vtdlh..!,Wjptiug; ghu;j;Jtpl;L ..

cWjpglf; $wlh..

vd;id KOikahfj;

njupe;jtd; cz;ikapNy..

ahulh..! ahulh..!epy;ylh..! epy;ylh..!

XlhNj ..! epy;ylh..!

nry;tDf;nfy;yhk; nry;td; ehdlh..!

neUq;;fp te;Jg; ghulh..!

neQ;rk; njhl;Lr; nrhy;ylh..!vq;;Fk; nry;y Ntz;Lkh..?

vd;idg; Nghy thfdk;..

itj;jpUg;gtd; ahulh..!

Njb ePAk; ghulh..!

jiyia Ml;b kfpolh..!Ntiy Kbf;fj; jhNdlh..!

vLg;Ngd; epidf;Fk; tbtj;ij..!

Kbj;J tpl;lhy; epiwT jhd;..!

ghu;j;J tpl;lhy; ePAk; jhd;..

cs;sk; fple;J Nehfpwha;..!,U if ePl;b vd;idNa..

tuNtw;fj; Jzpe;jtd;..

ahulh..! njhil eLq;;fpg; grq;;fsh..!

Njbr; rypj;J ghUq;fs;..!

rpj;jk; cjwpf; fyq;;Fq;fs;..!epiwe;jpUg;gtd; jhNd jhd;..!

,jak; ,dpf;f vd;idAk;..!

tzf;fk; nrhy;yp tho;j;Jthd;..!

,zf;fkhfp ,izAthd;..!

md;gha;f; fz;fs; mizAthd;..!fUizf;fhud; ehdlh..!

gio-ajhf vLj;Jf; nfhz;L..

Gjp-ajhfj; jUgtd;..

vd;idj; jtpu ahulh..!

ifia ePAk; jl;llh..!jhalh..! jhalh..! ehd;..!

jUkuh[d; Nralh..!

Kj;jk; jUNtd; ehdlh..!

fyq;;fpj; jtpf;Fk; capUf;F..

Gjpa xspf; fhl;llh..!ehdlh..! ehdlh..!

fUik N[hjpf;fhudlh..!

ehNd jhd; vkdlh..!

`h.. `h.. `h.. `h..

kuznkd;Dk; kfj;Jtd;..!

kuznkd;Dk; kUj;Jtd;..!

jUk Njtd;..! jdpj;Jtd;..!

ehNd jhd; vkdlh..!

`h.. `h.. `h.. `h..vd;Nw ed;wha; ciuf;fpd;whd;..!

fz;iz cUl;b tpopf;fpd;whd;..!

kPir KWf;fpr; rpupf;fpd;whd;..!mllh..! mllh..! mllh..! mllh..!

,tNd jhd; .. akdh..! akdh..!

xJq;;fp ePtpu; epy;Yq;fs;..!

tho;f;if fPjk; ,irAq;;fs;..!

mllh..! mllh..! mllh..! mllh..!
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Korikkai Kavithai R. Kanirajan 1965
Yen Edharku Kavithai Mr. Daywalker 2252
Kaathalil Vizhunthen Kavithai living4_friends 1769
Natpu Kavithai Gopi Kathir 6860
Love Kavithai Shanmugapriya 2800
Ulagam Kavithai Viji Kannan 2908
Kaathiruppu 2 Kavithai Yociya.A 2145
Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay 7730
Suyam Kavithai Manibharathi 1914
NATPOO Kavithai KAVIKKAATHALAN 2469
Punithamana Kaadhal Kavithai Samuel Selvadurai 2488
Sooniyam Kavithai Dr.P. Madhu 1874
Yaroo Nee Kavithai Prasha 1884
Ninaivugal Kavithai Easwari 2249
Thappo Thandanaiyoo Kavithai Nila Thozhi 2007