Tamil Poem - Tamil Kavithai

adadaa.. adadaa..!

Author : ts raj
Added On : 9/30/2009
Viewed 1472 Times

ftpij - Poem

tpj;jpahrkhdtd; ehdlh..!

ahulh..! vtdlh..!

vd;idf; fhl;bYkpq;;Nf

tpj;jpahrk; fhl;Lthd;..

ahulh..! vtdlh..!,Wjptiug; ghu;j;Jtpl;L ..

cWjpglf; $wlh..

vd;id KOikahfj;

njupe;jtd; cz;ikapNy..

ahulh..! ahulh..!epy;ylh..! epy;ylh..!

XlhNj ..! epy;ylh..!

nry;tDf;nfy;yhk; nry;td; ehdlh..!

neUq;;fp te;Jg; ghulh..!

neQ;rk; njhl;Lr; nrhy;ylh..!vq;;Fk; nry;y Ntz;Lkh..?

vd;idg; Nghy thfdk;..

itj;jpUg;gtd; ahulh..!

Njb ePAk; ghulh..!

jiyia Ml;b kfpolh..!Ntiy Kbf;fj; jhNdlh..!

vLg;Ngd; epidf;Fk; tbtj;ij..!

Kbj;J tpl;lhy; epiwT jhd;..!

ghu;j;J tpl;lhy; ePAk; jhd;..

cs;sk; fple;J Nehfpwha;..!,U if ePl;b vd;idNa..

tuNtw;fj; Jzpe;jtd;..

ahulh..! njhil eLq;;fpg; grq;;fsh..!

Njbr; rypj;J ghUq;fs;..!

rpj;jk; cjwpf; fyq;;Fq;fs;..!epiwe;jpUg;gtd; jhNd jhd;..!

,jak; ,dpf;f vd;idAk;..!

tzf;fk; nrhy;yp tho;j;Jthd;..!

,zf;fkhfp ,izAthd;..!

md;gha;f; fz;fs; mizAthd;..!fUizf;fhud; ehdlh..!

gio-ajhf vLj;Jf; nfhz;L..

Gjp-ajhfj; jUgtd;..

vd;idj; jtpu ahulh..!

ifia ePAk; jl;llh..!jhalh..! jhalh..! ehd;..!

jUkuh[d; Nralh..!

Kj;jk; jUNtd; ehdlh..!

fyq;;fpj; jtpf;Fk; capUf;F..

Gjpa xspf; fhl;llh..!ehdlh..! ehdlh..!

fUik N[hjpf;fhudlh..!

ehNd jhd; vkdlh..!

`h.. `h.. `h.. `h..

kuznkd;Dk; kfj;Jtd;..!

kuznkd;Dk; kUj;Jtd;..!

jUk Njtd;..! jdpj;Jtd;..!

ehNd jhd; vkdlh..!

`h.. `h.. `h.. `h..vd;Nw ed;wha; ciuf;fpd;whd;..!

fz;iz cUl;b tpopf;fpd;whd;..!

kPir KWf;fpr; rpupf;fpd;whd;..!mllh..! mllh..! mllh..! mllh..!

,tNd jhd; .. akdh..! akdh..!

xJq;;fp ePtpu; epy;Yq;fs;..!

tho;f;if fPjk; ,irAq;;fs;..!

mllh..! mllh..! mllh..! mllh..!
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaalam Kavithai R. Kanirajan 1575
Kadhal Kavithai Supriya 1658
Naan Unakkaaga Kavithai Thanippiravi 1600
Nila Kavithai Deeparaaja 2312
Naanum Isaiye Kavithai Digi King 1532
Radham Kavithai Saranyan 1734
Un Kaathal........! Kavithai Saranyan 1799
Mathiyum Vithiyum Kavithai R. Kanirajan 1559
bOghi Kavithai ts raj 1552
Avasthai Kavithai ameer ali sifan 1659
It is my Feelings Kavithai Kingmartine 1516
Yematram Kavithai Prabu Johnboso 1500
Swasam Kavithai Rajeswari. V 1871
Manitha Iyalbu Kavithai R. Kanirajan 1724
Kadavulin Kanakku Kavithai R. Kanirajan 1638