Tamil Poem - Tamil Kavithai

vvvvvvvvv.. I am angry you...

Author : ts raj
Added On : 4/23/2010
Viewed 2039 Times

ftpij - Poem

k;k;k;.....
vg;gbAk; elf;fg; NghfpwJ..
,g;NghNj ele;jhy; vd;d..?

MdhYk;....
midj;jpw;Fk; cz;lhk;
fhyk; Neuk;..!

vj;jidf;fhyk; jhd; fhj;jpUg;gJ..
t;t;t;..... I Mq;fpup A+ ..
tpjpNa.. tpjpNa..!

ed;whfth ,Uf;Fk;..
tpijj;jTlNd kuk;..
gpwe;jTlNd fpok;..!

ghu;j;jhNy njupfpwJ..

gpio jhd;..
jiyg;gpy;; ,yf;fzk;
czu;tpy;; jiy fzk;..!

gpbj;Jf; nfhz;lhy; ..
fzk; jhd;..
,Oj;Jr; nry;Yk;..!

tpl;L tpl;lhy; ..
tpLjiy jhd; ..
fhdk; ghLk;..
!. ekrptha tho;f .. ehjd; jhs; tho;f..!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Iyarkai Kavithai R. Kanirajan 7008
Naalidhazh Kavithai Thainis A 1710
Iyakkam Kavithai R. Kanirajan 1771
Kadavul Kavithai R. Kanirajan 2045
kaathal pisasu Kavithai military ashok 1938
Nichaya Kathal Kavithai Nizhal 1586
Natta vithai Kavithai ts raj 1600
Ennai Therinthirukkaathu Kavithai V.Rajagopal 1566
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 1969
Iraivanin Kaiyezhuthu Kavithai R. Kanirajan 1662
Deivame Kavithai ts raj 1743
Unakaaga Kavithai Rajalakshmi 2297
Aasaiyil Or Kaditham Kavithai Hi_Tech_Erumai_Maadu 3358
Natpaal Kavithai Dayas 1960
Kathali Kavithai vsasikala 973