Tamil Poem - Tamil Kavithai

vvvvvvvvv.. I am angry you...

Author : ts raj
Added On : 4/23/2010
Viewed 1998 Times

ftpij - Poem

k;k;k;.....
vg;gbAk; elf;fg; NghfpwJ..
,g;NghNj ele;jhy; vd;d..?

MdhYk;....
midj;jpw;Fk; cz;lhk;
fhyk; Neuk;..!

vj;jidf;fhyk; jhd; fhj;jpUg;gJ..
t;t;t;..... I Mq;fpup A+ ..
tpjpNa.. tpjpNa..!

ed;whfth ,Uf;Fk;..
tpijj;jTlNd kuk;..
gpwe;jTlNd fpok;..!

ghu;j;jhNy njupfpwJ..

gpio jhd;..
jiyg;gpy;; ,yf;fzk;
czu;tpy;; jiy fzk;..!

gpbj;Jf; nfhz;lhy; ..
fzk; jhd;..
,Oj;Jr; nry;Yk;..!

tpl;L tpl;lhy; ..
tpLjiy jhd; ..
fhdk; ghLk;..
!. ekrptha tho;f .. ehjd; jhs; tho;f..!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Yean Kavithai Laxmi 1664
Yaar Periyavar Kavithai ts raj 1627
En Kaadhaliyidam kooda Kavithai Vengadesh 1575
Pirivu Kavithai easwari 2852
Kadavule! Kavithai Padma 2015
Pirappu Irappu Kavithai Lalgudi Ponraj 2896
Friendship Kavithai Vinodh Kumar 4731
Vannakavithai Kavithai R. Kanirajan 3221
Piththanalla Naan Kavithai DS Kuttyma 1737
Om.. Love-aaya namahaa Kavithai ts raj 1552
Mazhai Kavithai Thirumalai Raj 838
Irudhayam Enge Kavithai silent dolphy 1554
Therthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 2306
Kanavan Kavithai R. Kanirajan 2494
Bachelor Kavithai Karmegakannan 1617