vvvvvvvvv.. I am angry you...

Tamil Poem - Tamil Kavithai

vvvvvvvvv.. I am angry you...

Author : ts raj
Added On : 4/23/2010
Viewed 2280 Times

ftpij - Poem

k;k;k;.....
vg;gbAk; elf;fg; NghfpwJ..
,g;NghNj ele;jhy; vd;d..?

MdhYk;....
midj;jpw;Fk; cz;lhk;
fhyk; Neuk;..!

vj;jidf;fhyk; jhd; fhj;jpUg;gJ..
t;t;t;..... I Mq;fpup A+ ..
tpjpNa.. tpjpNa..!

ed;whfth ,Uf;Fk;..
tpijj;jTlNd kuk;..
gpwe;jTlNd fpok;..!

ghu;j;jhNy njupfpwJ..

gpio jhd;..
jiyg;gpy;; ,yf;fzk;
czu;tpy;; jiy fzk;..!

gpbj;Jf; nfhz;lhy; ..
fzk; jhd;..
,Oj;Jr; nry;Yk;..!

tpl;L tpl;lhy; ..
tpLjiy jhd; ..
fhdk; ghLk;..
!. ekrptha tho;f .. ehjd; jhs; tho;f..!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Santhosham Kavithai Kodai 2922
Vilai Magal Kavithai MadTricks 3115
Prarthanai Kavithai R. Kanirajan 1869
Vagupparaigal Kavithai Isai Arasi 2250
Salippu Kavithai R. Kanirajan 2007
Maranam Kavithai Manibharathi 2434
Natpu Kavithai Gopi Kathir 6839
Yaen Kavithai R. Kanirajan 2065
Podhuvudamai Kavithai GeeVee 1777
Kaathal Kavithai G B 2275
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1831
Kodai Kavithai R. Kanirajan 2071
Idhaya Thirudi Kavithai Thanippiravi 2162
Inam Puriyatha Sandhosham Kavithai Usha Giridhar 1543
Kanmaniyae pesu Kavithai Kumbakarnann 2226