Amma Anbu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma Anbu

Author : Thangamariyappan
Added On : 3/8/2012
Viewed 4030 Times

ftpij - Poem

vd;d nra;Njd; ...njupatpy;iy vdf;F.
Rfkha; Rke;jha; ...,dp"jha;"
kyu;e;jha;...kyur;nra;jha;.
vl;ljh cauj;jpy; vd;id mkur;nra;ah...
vd;d vd;d ...f\;lj;ij eP fz;lha;...
vd; grp mw;w...vd; mir ntw;wp ngw...eP
fiue;Nj Nghdha; nkOfha;.
vy;yhk; vd; trk; MdJ ...cd; ciog;ghy;
..Mrpu;tjj;jhy;.
ehd; eP va;A+j mk;G...ePNah> vd;id nrJf;fpa
mu;[{dd;.

fhyq;fs; gy fle;jhYk; ...vd;Wk; ehd; rpW
Foe;ij jhd; - cd; Kd;.
vq;F nrd;whYk;..vz;zw;w cauj;jpy;
,Ue;jhYk; ....
cd; kbapy; vd; jiy rha;j;J - nfhs;tJ jhd;
cz;ikahd Mde;jk;.>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Thozhamai Kavithai kumbakarnann 2474
Enakku Enna Azhagu Kavithai Fahath A.Majeed 2443
En muthal ularalgal Kavithai HItech_erumai_maadu 2438
Thamizh Kavithai Vettiarattai 2877
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 2132
Kaamam Kavithai ts raj 4341
Thopil Kodi Paasangal Kavithai MadTricks 2063
Aasai Kavithai Kavithalayan 2770
Thandanai.............! Kavithai Saranyan 2048
ithayaththin Osai Kavithai ts raj 2219
Maruthuvam Kavithai THIRABA Sathish 3872
Ragasiyam Kavithai Kazhanimanithan 2453
Poi Kavithai Chandru 2871
Kadalai Kathali Kavithai Silver 2357
Kadal Kavithai V.S.Samundeeshwari 2830