Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma Anbu

Author : Thangamariyappan
Added On : 3/8/2012
Viewed 3519 Times

ftpij - Poem

vd;d nra;Njd; ...njupatpy;iy vdf;F.
Rfkha; Rke;jha; ...,dp"jha;"
kyu;e;jha;...kyur;nra;jha;.
vl;ljh cauj;jpy; vd;id mkur;nra;ah...
vd;d vd;d ...f\;lj;ij eP fz;lha;...
vd; grp mw;w...vd; mir ntw;wp ngw...eP
fiue;Nj Nghdha; nkOfha;.
vy;yhk; vd; trk; MdJ ...cd; ciog;ghy;
..Mrpu;tjj;jhy;.
ehd; eP va;A+j mk;G...ePNah> vd;id nrJf;fpa
mu;[{dd;.

fhyq;fs; gy fle;jhYk; ...vd;Wk; ehd; rpW
Foe;ij jhd; - cd; Kd;.
vq;F nrd;whYk;..vz;zw;w cauj;jpy;
,Ue;jhYk; ....
cd; kbapy; vd; jiy rha;j;J - nfhs;tJ jhd;
cz;ikahd Mde;jk;.>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thiruttukaara Kalli Kavithai Kavithalayan 1504
Kelvi Gandhi Thaathavidam Kavithai ts raj 2462
Ilaignane Kavithai Kartik 2628
Haikoo myarchigal-2 Kavithai Sendhu 1771
En Kannneeril Oru Katchi Kavithai R. Kanirajan 1866
Kaadhali Kavithai Oviya.vijay 2142
Deepa Olithirunaalil Kavithai R. Kanirajan 1733
My Love Kavithai Christin moses 1871
Indhira Maranam Kavithai Andda-Arul 1928
Tholaivu Kavithai Shalini Kumarasamy 1848
Irudhayam Enge Kavithai silent dolphy 1541
Nee Kavithai Manimagan 2033
mathiyin tamil samuthayam Kavithai mathi selva 2891
Semippu Kavithai Padma 2250
Veveru Thisaigalil Kavithai Piranesam 1479