Tamil Poem - Tamil Kavithai

Velaikaaga VIP aanein

Author : Thanippiravi
Added On : 3/31/2007
Viewed 1445 Times

ftpij - Poem

uh[kupahij tPl;by; vdf;F - ehd;
gl;lk; ngw;wJk; gl;ljhup vd
ngw;nwLj;j ngw;NwhUf;F
ngUkpjk; - vd;Ds;
Gj;Jzu;r;rp kdjpy; Gus...
Vl;il Ve;jp nfhz;L - GJ
Nfhl;il mzpe;J nfhz;L
njhopw;rhiy Nfl;il jl;bNdd; - Ntiyf;fhf

ehd; fz;lJ Vkhw;wKk;
Ntiy fhyp ,y;iy vOJ gyifAk; jhd;
nta;apypd; Ntl;if njupatpy;iy - tPl;bYk;
cw;whu; cwtpdUk; Ngrpa thu;ijfspd;
ntg;gk; vd;id thl;b tijj;jJ
ez;gu;fs; kj;jpapy; tp.I.gp Mfp - mtu;fs;
Nfyp Ngr;Rf;F MshNdd;

,Njh ,d;W vdJ ntw;wpfukhd
,Ugj;ije;jhtJ Neu;fhzy;
fhzhky; Nghd vd; Kftup
fpilf;Fk; vd;w mNj ek;gpf;ifNahL
thriy jhz;bNdd; - tPL
te;Njd; thba Kfj;NjhL

gl;ljhup vd;W Gfo;e;j tha;fs; ,d;W
ehd; vjw;Fk; cjthj jz;lNrhW - vd
tir ghbd...

tpbe;jJk; mLj;j Neu;fhzy;...
tpbAkh - vd;Ds;
Nts;tp...
tpil ,y;yh Nfs;tpaha; - md;idaplk;
tpilngw;Nwd; Ntiy NjLk; Ntiyf;fhf...???>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Sattam Kavithai R. Kanirajan 1769
Otin Vilai Kavithai mr.daywalker 1324
Ex kaathalan Kavithai NASAR-AMT 1763
Ethaartham Kavithai R. Kanirajan 1323
Therinthu Kollungal Kavithai R. Kanirajan 1822
Kaadal Kavithai nilavan 3099
Indraiya Kaathal Kavithai Karthika AK 2540
Pugaipadam....! Kavithai saranyan 1775
En Iniyavalukkaaga Kavithai Ammu 474
mathiyin tamil samuthayam Kavithai mathi selva 2662
Panbin Sigaram... Kavithai Shanthi Abe 2027
Rakshabanthan Kavithai ts raj 1398
Maraiyarul Niraiyoli Kavithai Madhu Prabakaran 1246
Thedal Kavithai Usha Giridhar 486
Agathi Kavithai GeeVee 668