Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma

Author : Jasal
Added On : 4/4/2017
Viewed 619 Times

ftpij - Poem

md;G mk;khTf;F .....!

te;jdk; jUk;
thu;j;ijapy; md;G
thLk; ky;ypif -mwpe;Jk;
thq;fp jUtJ md;G
gps;is Kfj;jpy;
Kj;jkpLtJ md;G
gpupe;J nry;ifapy;
fz;zPu; md;G
fhl;Lk; Nfhgj;jpy; md;G
mbj;jg;gpd; Jbg;gJk; md;G
J}q;f ghLk; jhyhl;L md;G
Japy;f; fiya
khu;NghL mizg;gJ md;G
Cl;Lk; gpbr;Nrhw;wpy; md;G
capuha; tapw;wpy;
Rke;jJk; md;G
jj;ij eil ghu;j;J
urpj;jJ md;G
jLf;fp tpOifapy;
jhq;fp gpbj;jJ md;G
koiy nkhopf; Nfl;L
urpj;jJ md;G
ikapl;L nghl;bl;L
myq;fupj;jJ md;G
Miraha; fd;dj;ij
fps;spaJk; md;G
gps;is kdk; mwpe;J
ele;jJ md;G
gpwu;g; ghuhl;l
G+upg;gJk; md;G
md;Gf;Nf moF Nru;j;j
vd; md;idNa ...!
capu;f; nfhLj;J
capu; nka;f; fw;gpj;J
mq;fk; tsu;j;J
mzp Nru;j;jjw;F
gps;isapd; Ngud;G
ftpij tbtpy; ...

--[nry;-- >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Pongalthina Kavithai Kavithai R. Kanirajan 1542
Kaadhal Seraisalai Kavithai Shutupsachin 1859
Vilagal Kavithai Palani 1627
Ondrai Kaanborku Kavithai Dr. P. Madhu 1486
Anbe Kavithai Thangam 2087
Muthal Paarvai Kavithai Lakshmi 2245
Semippu Kavithai Padma 2055
UNMAI Kavithai Ponnarasan Thangarajan 1605
Sooriya Kaathal Kavithai living4_friends 1322
Namathu Uravu Kavithai Jehanki 1982
Complan to boost- varumai Kavithai Supriya 2599
Vaazhkai Kavithai Thangaraj 1775
Nichaya Kathal Kavithai Nizhal 1353
Kaadhal(Nilai) Munnarivuppu Kavithai Kazhanimainthan 1200
Andho Paridhaabham ! Kavithai Digi King 1315