Amma

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma

Author : Jasal
Added On : 4/4/2017
Viewed 1965 Times

ftpij - Poem

md;G mk;khTf;F .....!

te;jdk; jUk;
thu;j;ijapy; md;G
thLk; ky;ypif -mwpe;Jk;
thq;fp jUtJ md;G
gps;is Kfj;jpy;
Kj;jkpLtJ md;G
gpupe;J nry;ifapy;
fz;zPu; md;G
fhl;Lk; Nfhgj;jpy; md;G
mbj;jg;gpd; Jbg;gJk; md;G
J}q;f ghLk; jhyhl;L md;G
Japy;f; fiya
khu;NghL mizg;gJ md;G
Cl;Lk; gpbr;Nrhw;wpy; md;G
capuha; tapw;wpy;
Rke;jJk; md;G
jj;ij eil ghu;j;J
urpj;jJ md;G
jLf;fp tpOifapy;
jhq;fp gpbj;jJ md;G
koiy nkhopf; Nfl;L
urpj;jJ md;G
ikapl;L nghl;bl;L
myq;fupj;jJ md;G
Miraha; fd;dj;ij
fps;spaJk; md;G
gps;is kdk; mwpe;J
ele;jJ md;G
gpwu;g; ghuhl;l
G+upg;gJk; md;G
md;Gf;Nf moF Nru;j;j
vd; md;idNa ...!
capu;f; nfhLj;J
capu; nka;f; fw;gpj;J
mq;fk; tsu;j;J
mzp Nru;j;jjw;F
gps;isapd; Ngud;G
ftpij tbtpy; ...

--[nry;-- >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Therthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 2782
Agam Puram Attravar Kavithai Dr.P.Madhu 2256
Kaathal thirumanam Kavithai Nathalie 3232
Thaagam Thaniyattum Kavithai Thainis A 2487
Minsaram Kavithai PRAVEEN RAJ 4026
Seeramaippu Kavithai R. Kanirajan 2310
Pagal Kanavu Kavithai Alex Sahayaraj 2682
Thaerthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 2038
Mazhai Kavithai Thirumalai Raj 1333
Uzhaikkum Varkam Kavithai R. Kanirajan 2107
Kaadhal Kavithai Kazhanimainthan 2371
Ninaivin Pulambal Kavithai Madhavan 2466
My Love Kavithai yaki.bala 2219
Uyire Piriyaade.... Kavithai Abirami 2468
ithu pOthaathu Kavithai ts raj 1998