Amma

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma

Author : Jasal
Added On : 4/4/2017
Viewed 1653 Times

ftpij - Poem

md;G mk;khTf;F .....!

te;jdk; jUk;
thu;j;ijapy; md;G
thLk; ky;ypif -mwpe;Jk;
thq;fp jUtJ md;G
gps;is Kfj;jpy;
Kj;jkpLtJ md;G
gpupe;J nry;ifapy;
fz;zPu; md;G
fhl;Lk; Nfhgj;jpy; md;G
mbj;jg;gpd; Jbg;gJk; md;G
J}q;f ghLk; jhyhl;L md;G
Japy;f; fiya
khu;NghL mizg;gJ md;G
Cl;Lk; gpbr;Nrhw;wpy; md;G
capuha; tapw;wpy;
Rke;jJk; md;G
jj;ij eil ghu;j;J
urpj;jJ md;G
jLf;fp tpOifapy;
jhq;fp gpbj;jJ md;G
koiy nkhopf; Nfl;L
urpj;jJ md;G
ikapl;L nghl;bl;L
myq;fupj;jJ md;G
Miraha; fd;dj;ij
fps;spaJk; md;G
gps;is kdk; mwpe;J
ele;jJ md;G
gpwu;g; ghuhl;l
G+upg;gJk; md;G
md;Gf;Nf moF Nru;j;j
vd; md;idNa ...!
capu;f; nfhLj;J
capu; nka;f; fw;gpj;J
mq;fk; tsu;j;J
mzp Nru;j;jjw;F
gps;isapd; Ngud;G
ftpij tbtpy; ...

--[nry;-- >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Oru Vari Oru Pulli Appa Kavithai Alwyn Ebinezer 3755
Aayutham Seivom Kavithai Karthika A 1817
Vizhunthathu Yaar Kavithai Meenakshi 1693
Kangalin Kaadu Kavithai Ruthra 2801
no idea Kavithai TricKs 2421
Karunai Kolai Kavithai Savitha Vasudevan 2408
Smile Kavithai David 3478
Nirappuga Kavithai Valzhai Vendhan (Ramesh .P) 2243
Ethaartham Kavithai R. Kanirajan 1806
mathiyin vanna kathal Kavithai mathi selva 1890
Kaathal Ethiri Kavithai Kvg 2051
Kavalai Kavithai R. Kanirajan 2723
En Kannneeril Oru Katchi Kavithai R. Kanirajan 2153
Thaali Kavithai ARTS_HEARTS 2171
Kaaththiruththal Suhamaa... Kavithai M Rufinas 1710