Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma

Author : Jasal
Added On : 4/4/2017
Viewed 1357 Times

ftpij - Poem

md;G mk;khTf;F .....!

te;jdk; jUk;
thu;j;ijapy; md;G
thLk; ky;ypif -mwpe;Jk;
thq;fp jUtJ md;G
gps;is Kfj;jpy;
Kj;jkpLtJ md;G
gpupe;J nry;ifapy;
fz;zPu; md;G
fhl;Lk; Nfhgj;jpy; md;G
mbj;jg;gpd; Jbg;gJk; md;G
J}q;f ghLk; jhyhl;L md;G
Japy;f; fiya
khu;NghL mizg;gJ md;G
Cl;Lk; gpbr;Nrhw;wpy; md;G
capuha; tapw;wpy;
Rke;jJk; md;G
jj;ij eil ghu;j;J
urpj;jJ md;G
jLf;fp tpOifapy;
jhq;fp gpbj;jJ md;G
koiy nkhopf; Nfl;L
urpj;jJ md;G
ikapl;L nghl;bl;L
myq;fupj;jJ md;G
Miraha; fd;dj;ij
fps;spaJk; md;G
gps;is kdk; mwpe;J
ele;jJ md;G
gpwu;g; ghuhl;l
G+upg;gJk; md;G
md;Gf;Nf moF Nru;j;j
vd; md;idNa ...!
capu;f; nfhLj;J
capu; nka;f; fw;gpj;J
mq;fk; tsu;j;J
mzp Nru;j;jjw;F
gps;isapd; Ngud;G
ftpij tbtpy; ...

--[nry;-- >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Oru Thalai Kathal Kavithai Nilavan 4134
Paathukaapu Kavithai Jayahariharan 1716
Mother Kavithai KAVIKKAATHALAN 2572
Serthaee Tharuvaayadi Kavithai ts raj 1590
Kaathal Ezhuthu Kavithai Ramakirshnan 1753
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2009
Nichaya Kathal Kavithai Nizhal 1639
Pongal Kavithai Corus 3340
Irappila Sathiyam Kavithai Dr.P.Madhu 1623
Kaathal Kavithai Kazhanimanithan 2199
Idhayachirai Kavithai Bhuvi 1583
Pongal Nalvaazhthukkal Kavithai DigiKing 3989
Padaiyal (haha receipe) Kavithai ts raj 1567
World Kavithai Corus 1871
Nagaipu Kavithai Manibharathi 1907