Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma

Author : Jasal
Added On : 4/4/2017
Viewed 1140 Times

ftpij - Poem

md;G mk;khTf;F .....!

te;jdk; jUk;
thu;j;ijapy; md;G
thLk; ky;ypif -mwpe;Jk;
thq;fp jUtJ md;G
gps;is Kfj;jpy;
Kj;jkpLtJ md;G
gpupe;J nry;ifapy;
fz;zPu; md;G
fhl;Lk; Nfhgj;jpy; md;G
mbj;jg;gpd; Jbg;gJk; md;G
J}q;f ghLk; jhyhl;L md;G
Japy;f; fiya
khu;NghL mizg;gJ md;G
Cl;Lk; gpbr;Nrhw;wpy; md;G
capuha; tapw;wpy;
Rke;jJk; md;G
jj;ij eil ghu;j;J
urpj;jJ md;G
jLf;fp tpOifapy;
jhq;fp gpbj;jJ md;G
koiy nkhopf; Nfl;L
urpj;jJ md;G
ikapl;L nghl;bl;L
myq;fupj;jJ md;G
Miraha; fd;dj;ij
fps;spaJk; md;G
gps;is kdk; mwpe;J
ele;jJ md;G
gpwu;g; ghuhl;l
G+upg;gJk; md;G
md;Gf;Nf moF Nru;j;j
vd; md;idNa ...!
capu;f; nfhLj;J
capu; nka;f; fw;gpj;J
mq;fk; tsu;j;J
mzp Nru;j;jjw;F
gps;isapd; Ngud;G
ftpij tbtpy; ...

--[nry;-- >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Nila Kavithai Nandhini.R 2945
Vinaavin Nayagan Kavithai Sathya 1713
Nee .. Naan .. Avan .. Natpu Kavithai ts raj 1698
Therthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 1922
Kaathalin Kavithai Kavithai ts raj 1581
mathiyin vidiyalkal Kavithai mathi selva 1491
Thirumanam Kavithai Isai Arasi 2834
Vidiyal Kavithai Yadhirajan Sharma 2276
Uiyyum Markam Kavithai Dr. P. Madhu 1540
Madhaveriyai Vitteri Kavithai Padma Bharadwaj 1550
Friendship Kavithai Vinodh Kumar 4730
Therthal Kavithai Thainis A 2119
Megam Kavithai Thirumalai Raj M 2321
abimanyu Kavithai ts raj 1581
Devathai Kavithai Arun 2729