Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma

Author : Jasal
Added On : 4/4/2017
Viewed 1009 Times

ftpij - Poem

md;G mk;khTf;F .....!

te;jdk; jUk;
thu;j;ijapy; md;G
thLk; ky;ypif -mwpe;Jk;
thq;fp jUtJ md;G
gps;is Kfj;jpy;
Kj;jkpLtJ md;G
gpupe;J nry;ifapy;
fz;zPu; md;G
fhl;Lk; Nfhgj;jpy; md;G
mbj;jg;gpd; Jbg;gJk; md;G
J}q;f ghLk; jhyhl;L md;G
Japy;f; fiya
khu;NghL mizg;gJ md;G
Cl;Lk; gpbr;Nrhw;wpy; md;G
capuha; tapw;wpy;
Rke;jJk; md;G
jj;ij eil ghu;j;J
urpj;jJ md;G
jLf;fp tpOifapy;
jhq;fp gpbj;jJ md;G
koiy nkhopf; Nfl;L
urpj;jJ md;G
ikapl;L nghl;bl;L
myq;fupj;jJ md;G
Miraha; fd;dj;ij
fps;spaJk; md;G
gps;is kdk; mwpe;J
ele;jJ md;G
gpwu;g; ghuhl;l
G+upg;gJk; md;G
md;Gf;Nf moF Nru;j;j
vd; md;idNa ...!
capu;f; nfhLj;J
capu; nka;f; fw;gpj;J
mq;fk; tsu;j;J
mzp Nru;j;jjw;F
gps;isapd; Ngud;G
ftpij tbtpy; ...

--[nry;-- >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Parvai Ondre Podhume Kavithai Sivaramakrishnan 1663
Vadukkal Kavithai Villianur Raja Karunakaran 1693
Sombalai Kizhitheri Kavithai R. Kanirajan 1449
Mathiyin Kathal Ninaivukal Kavithai mathi selva 1514
Vendathathu Vendam Kavithai R. Kanirajan 1400
Kavithai Kavithai Sakthi 3146
Vidaathu Karupu Kavithai Tricks 1571
Pagal Kanavu Kavithai Alex Sahayaraj 2081
Ennavaley !!! Kavithai Digi King 1600
haikoo myarchigal-4 Kavithai sendhu 1716
Pasi Kavithai Silver 2133
Kaathalithu Paar Kavithai NASAR-AMT 2105
It is my Feelings Kavithai Kingmartine 1780
Pathil Vandhathu Kavithai Kazhanimanithan 1458
Mozhi Kavithai R. Kanirajan 2324