Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma

Author : Jasal
Added On : 4/4/2017
Viewed 910 Times

ftpij - Poem

md;G mk;khTf;F .....!

te;jdk; jUk;
thu;j;ijapy; md;G
thLk; ky;ypif -mwpe;Jk;
thq;fp jUtJ md;G
gps;is Kfj;jpy;
Kj;jkpLtJ md;G
gpupe;J nry;ifapy;
fz;zPu; md;G
fhl;Lk; Nfhgj;jpy; md;G
mbj;jg;gpd; Jbg;gJk; md;G
J}q;f ghLk; jhyhl;L md;G
Japy;f; fiya
khu;NghL mizg;gJ md;G
Cl;Lk; gpbr;Nrhw;wpy; md;G
capuha; tapw;wpy;
Rke;jJk; md;G
jj;ij eil ghu;j;J
urpj;jJ md;G
jLf;fp tpOifapy;
jhq;fp gpbj;jJ md;G
koiy nkhopf; Nfl;L
urpj;jJ md;G
ikapl;L nghl;bl;L
myq;fupj;jJ md;G
Miraha; fd;dj;ij
fps;spaJk; md;G
gps;is kdk; mwpe;J
ele;jJ md;G
gpwu;g; ghuhl;l
G+upg;gJk; md;G
md;Gf;Nf moF Nru;j;j
vd; md;idNa ...!
capu;f; nfhLj;J
capu; nka;f; fw;gpj;J
mq;fk; tsu;j;J
mzp Nru;j;jjw;F
gps;isapd; Ngud;G
ftpij tbtpy; ...

--[nry;-- >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kannamoochi Kavithai I3aa_I3aa 1454
Paadam Kavithai R. Kanirajan 1916
Meiyennum Poi - மெய்யெனும் பொய் Kavithai GeeVee 881
Kadavul Kavithai Praveen Kumar 2039
Yaen Kavithai R. Kanirajan 1512
Kalvimurai Kavithai R. Kanirajan 4884
My Death Kavithai Sony Jeyaseelan 4694
Sarasari Manithan Kavithai R. Kanirajan 2429
Indredhai tharuvaai Kavithai Vengadesh 1435
Kaathal Kavithai Usha Giridhar 589
Nadippu Kavithai R. Kanirajan 1645
Yen Indha Gadhi Unakku Kavithai Chitra 742
Pennin Perumai..... Kavithai mr.musicc 4820
Kavijnan Aakivittaye!! Kavithai UK 1458
Puruvam Kavithai ts raj 1684