Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma

Author : Jasal
Added On : 4/4/2017
Viewed 756 Times

ftpij - Poem

md;G mk;khTf;F .....!

te;jdk; jUk;
thu;j;ijapy; md;G
thLk; ky;ypif -mwpe;Jk;
thq;fp jUtJ md;G
gps;is Kfj;jpy;
Kj;jkpLtJ md;G
gpupe;J nry;ifapy;
fz;zPu; md;G
fhl;Lk; Nfhgj;jpy; md;G
mbj;jg;gpd; Jbg;gJk; md;G
J}q;f ghLk; jhyhl;L md;G
Japy;f; fiya
khu;NghL mizg;gJ md;G
Cl;Lk; gpbr;Nrhw;wpy; md;G
capuha; tapw;wpy;
Rke;jJk; md;G
jj;ij eil ghu;j;J
urpj;jJ md;G
jLf;fp tpOifapy;
jhq;fp gpbj;jJ md;G
koiy nkhopf; Nfl;L
urpj;jJ md;G
ikapl;L nghl;bl;L
myq;fupj;jJ md;G
Miraha; fd;dj;ij
fps;spaJk; md;G
gps;is kdk; mwpe;J
ele;jJ md;G
gpwu;g; ghuhl;l
G+upg;gJk; md;G
md;Gf;Nf moF Nru;j;j
vd; md;idNa ...!
capu;f; nfhLj;J
capu; nka;f; fw;gpj;J
mq;fk; tsu;j;J
mzp Nru;j;jjw;F
gps;isapd; Ngud;G
ftpij tbtpy; ...

--[nry;-- >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Aattam Kavithai ts raj 1461
Vaeli Kavithai Thanippiravi 1444
Own Love Story Kavithai Mr. Daywalker 2566
Vinmeenkal Kavithai Nathalie 1672
Un Peyar Kavithai Vijaynimi 1505
Thirumana Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 21139
Vedikkai Kavithai Kirthika Devi 1434
Pongal Nalvaazhthukkal Kavithai DigiKing 3710
Kadavule! Kavithai Padma 1832
Amma Kavithai cellisudha 2483
Ottrumai Kavithai Indumathi 3972
Thaai.! Kavithai M Rufinas 1603
Oru Sol Kavithai Scorpion 1964
Aval Paarvai Thantha Saabam Kavithai Kingmartine 1400
anuman - seethai Kavithai ts raj 1426