Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma

Author : Jasal
Added On : 4/4/2017
Viewed 512 Times

ftpij - Poem

md;G mk;khTf;F .....!

te;jdk; jUk;
thu;j;ijapy; md;G
thLk; ky;ypif -mwpe;Jk;
thq;fp jUtJ md;G
gps;is Kfj;jpy;
Kj;jkpLtJ md;G
gpupe;J nry;ifapy;
fz;zPu; md;G
fhl;Lk; Nfhgj;jpy; md;G
mbj;jg;gpd; Jbg;gJk; md;G
J}q;f ghLk; jhyhl;L md;G
Japy;f; fiya
khu;NghL mizg;gJ md;G
Cl;Lk; gpbr;Nrhw;wpy; md;G
capuha; tapw;wpy;
Rke;jJk; md;G
jj;ij eil ghu;j;J
urpj;jJ md;G
jLf;fp tpOifapy;
jhq;fp gpbj;jJ md;G
koiy nkhopf; Nfl;L
urpj;jJ md;G
ikapl;L nghl;bl;L
myq;fupj;jJ md;G
Miraha; fd;dj;ij
fps;spaJk; md;G
gps;is kdk; mwpe;J
ele;jJ md;G
gpwu;g; ghuhl;l
G+upg;gJk; md;G
md;Gf;Nf moF Nru;j;j
vd; md;idNa ...!
capu;f; nfhLj;J
capu; nka;f; fw;gpj;J
mq;fk; tsu;j;J
mzp Nru;j;jjw;F
gps;isapd; Ngud;G
ftpij tbtpy; ...

--[nry;-- >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vettrumaiyil Ottrumai - வேற்றுமையில் ஒற்றுமை Kavithai Karuna 618
Suttruchoozhal Kavithai K.S. Prabakharan 1367
Vali Kavithai Kumbakarnann 1849
Yosikka Kavithai R. Kanirajan 1254
Thillai Chidambaranar Kavithai P. Madhu 1342
Unavum Udaiyum Kavithai R. Kanirajan 1367
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1334
Niir Kavithai Pugal Azhagan 1879
Perundhu Jannal Kavithai Silver 1743
Mazhaikkaala Kaaththirppu Kavithai Vijaynimi 1237
My Love Kavithai yaki.bala 1507
Kadhal Devaram Kavithai ts raj 1682
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1766
Kamala-Haa-San Kavithai Manibharathi 1401
En Annai Kavithai Rathinavel Muniyandi 2856