Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma

Author : Jasal
Added On : 4/4/2017
Viewed 1440 Times

ftpij - Poem

md;G mk;khTf;F .....!

te;jdk; jUk;
thu;j;ijapy; md;G
thLk; ky;ypif -mwpe;Jk;
thq;fp jUtJ md;G
gps;is Kfj;jpy;
Kj;jkpLtJ md;G
gpupe;J nry;ifapy;
fz;zPu; md;G
fhl;Lk; Nfhgj;jpy; md;G
mbj;jg;gpd; Jbg;gJk; md;G
J}q;f ghLk; jhyhl;L md;G
Japy;f; fiya
khu;NghL mizg;gJ md;G
Cl;Lk; gpbr;Nrhw;wpy; md;G
capuha; tapw;wpy;
Rke;jJk; md;G
jj;ij eil ghu;j;J
urpj;jJ md;G
jLf;fp tpOifapy;
jhq;fp gpbj;jJ md;G
koiy nkhopf; Nfl;L
urpj;jJ md;G
ikapl;L nghl;bl;L
myq;fupj;jJ md;G
Miraha; fd;dj;ij
fps;spaJk; md;G
gps;is kdk; mwpe;J
ele;jJ md;G
gpwu;g; ghuhl;l
G+upg;gJk; md;G
md;Gf;Nf moF Nru;j;j
vd; md;idNa ...!
capu;f; nfhLj;J
capu; nka;f; fw;gpj;J
mq;fk; tsu;j;J
mzp Nru;j;jjw;F
gps;isapd; Ngud;G
ftpij tbtpy; ...

--[nry;-- >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Podhuvudamai Kavithai GeeVee 1664
Kanmaniyae pesu Kavithai Kumbakarnann 2073
Ennul Nee.................. Kavithai saranyan 1871
Enge En Maranam Kavithai Mr. Daywalker 2739
Yaen Kavithai R. Kanirajan 1694
Kavalaiyai Vidu Kavithai ts raj 1657
Seethayanam-maruppu Kavithai Nikajo 1970
kaadhal Kavithai Anitha 3925
En theyadha nilavu...! Kavithai saranyan 1719
Amma Kavithai Neelakandan 6008
To kvg and digi Kavithai ts raj 1738
Karunai Kolai Kavithai Savitha Vasudevan 2275
Yaen Kavithai R. Kanirajan 1770
Thamizar Thirunaal Kavithai ts raj 1797
Nee Ennai Maranthalum Kavithai Abirami 2352