Amma

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Amma

Author : Jasal
Added On : 4/4/2017
Viewed 1856 Times

ftpij - Poem

md;G mk;khTf;F .....!

te;jdk; jUk;
thu;j;ijapy; md;G
thLk; ky;ypif -mwpe;Jk;
thq;fp jUtJ md;G
gps;is Kfj;jpy;
Kj;jkpLtJ md;G
gpupe;J nry;ifapy;
fz;zPu; md;G
fhl;Lk; Nfhgj;jpy; md;G
mbj;jg;gpd; Jbg;gJk; md;G
J}q;f ghLk; jhyhl;L md;G
Japy;f; fiya
khu;NghL mizg;gJ md;G
Cl;Lk; gpbr;Nrhw;wpy; md;G
capuha; tapw;wpy;
Rke;jJk; md;G
jj;ij eil ghu;j;J
urpj;jJ md;G
jLf;fp tpOifapy;
jhq;fp gpbj;jJ md;G
koiy nkhopf; Nfl;L
urpj;jJ md;G
ikapl;L nghl;bl;L
myq;fupj;jJ md;G
Miraha; fd;dj;ij
fps;spaJk; md;G
gps;is kdk; mwpe;J
ele;jJ md;G
gpwu;g; ghuhl;l
G+upg;gJk; md;G
md;Gf;Nf moF Nru;j;j
vd; md;idNa ...!
capu;f; nfhLj;J
capu; nka;f; fw;gpj;J
mq;fk; tsu;j;J
mzp Nru;j;jjw;F
gps;isapd; Ngud;G
ftpij tbtpy; ...

--[nry;-- >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
O Penne!!! Kavithai Raavanan 2494
Amma Anbu Kavithai Thangamariyappan 3927
Alaipesi Uravu Kavithai Thainis A 2360
Nee Ennai Maranthalum Kavithai Abirami 2631
Arabu Naatu Avalam Kavithai Kuthubg 2435
Ex kaathalan Kavithai NASAR-AMT 2359
Idhaya Veenai Kavithai Thainis A 2118
Vali Kavithai Kumbakarnann 2495
Baaratha Kanavu Kavithai Nizhal 2260
Nirantharam Kavithai Kazhanimainthan 2433
Thedal Kavithai R. Kanirajan 2260
Thavippu Kavithai MUEETH 2066
Vaazhkaiyum, Varthaiyum Kavithai k.saranyan 2000
Vayathum Vazhthum Kavithai R. Kanirajan 1948
Idhayavasal Kavithai R. Kanirajan 1943