Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vittukodu

Author : Kumbakarnann
Added On : 2/6/2008
Viewed 1951 Times

ftpij - Poem


epidj;jgb tho;f;if miktjpy;iy ahu;f;Fk; - ,Ue;jhYk;
ey;tho;Tjid epidf;fhky; ,Ug;gjpy;iy ahUk;...
tpgj;Jf;fs; jpdk; ,y;yhj rhiyfs; ,y;iy - ,Ug;gpDk;
tPjpfs; xUNghJk; ntwpj;Njhb fplg;gjpy;iy vd;Wk;...
mfy; tpsf;fpd; xspia Cjp mizj;jplyhk; - ngUk;
mf;dp ge;jkij mizj;jy; MfhJ...
fhyk; gy fhj;jpUe;jhy; jhd; - ku
fl;il $l cau; itukhFk;...
tpl;Lf;nfhLf;Fk; kdg;ghd;ik jhd; - ek;ik
tpl;Lr;nrd;w cwTfis kPl;Lj; jUk;...
gy;tif Fog;gk; kdjpy; vOe;jhYk; - mij
gw;wpf;nfhs;shky; tpl;LtpL... tpl;Lf;nfhL.......>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

mathiyin tamilar naam inaivom Kavithai mathi selva 2633
Anantha AthirvugaL Kavithai ts raj 2182
Ulagam Kavithai Viji Kannan 2675
Kangalin Kadhal Kavithai Rajeswari. V 1818
Aasai Kavithai uma maheswari.n.a 3484
Neeyaha Naaan Kavithai silver 1563
Allah! Atha! Kavithai Ismail 1865
Natpu Kavithai Renu 2441
Ex kaathalan Kavithai NASAR-AMT 2047
Enakku Enna Azhagu Kavithai Fahath A.Majeed 2027
Panithuliyum Kanneerthuliyum Kavithai Kingmartine 1570
Vaa Vaa ILainjane Kavithai Kumbakarnann 1748
Potti Kavithai Vimal 1789
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2178
Kanmaniyae pesu Kavithai Kumbakarnann 1990