Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vittukodu

Author : Kumbakarnann
Added On : 2/6/2008
Viewed 1830 Times

ftpij - Poem


epidj;jgb tho;f;if miktjpy;iy ahu;f;Fk; - ,Ue;jhYk;
ey;tho;Tjid epidf;fhky; ,Ug;gjpy;iy ahUk;...
tpgj;Jf;fs; jpdk; ,y;yhj rhiyfs; ,y;iy - ,Ug;gpDk;
tPjpfs; xUNghJk; ntwpj;Njhb fplg;gjpy;iy vd;Wk;...
mfy; tpsf;fpd; xspia Cjp mizj;jplyhk; - ngUk;
mf;dp ge;jkij mizj;jy; MfhJ...
fhyk; gy fhj;jpUe;jhy; jhd; - ku
fl;il $l cau; itukhFk;...
tpl;Lf;nfhLf;Fk; kdg;ghd;ik jhd; - ek;ik
tpl;Lr;nrd;w cwTfis kPl;Lj; jUk;...
gy;tif Fog;gk; kdjpy; vOe;jhYk; - mij
gw;wpf;nfhs;shky; tpl;LtpL... tpl;Lf;nfhL.......>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Maraiyarul Niraiyoli Kavithai Madhu Prabakaran 1440
Haikoo myarchigal-1 Kavithai sendhu 1864
Kovil Kavithai Mani_kuil_10kasi 2050
Aaha Kavithai ts raj 1822
Yaar Pagaivan Kavithai R. Kanirajan 1403
Enakkenava Un Pudhu Udayam Kavithai GeeVee 1417
Kathaliye Kaaranam Sol Kavithai R. Kanirajan 1502
Mundaanai Paadam Kavithai Andrew 1560
Smile Kavithai David 2929
Un Peyar Kavithai Ganesh Kanchi 2093
DHAVANI THAVARUGAL Kavithai Soulspecter 2141
Kaagitha Manasu Kavithai Austin 1616
Irattai Gopuram Kavithai Manibharathi 1804
Adimai Kavithai Manibharathi 1490
Nirantharam Kavithai Kazhanimainthan 1627