Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vittukodu

Author : Kumbakarnann
Added On : 2/6/2008
Viewed 1984 Times

ftpij - Poem


epidj;jgb tho;f;if miktjpy;iy ahu;f;Fk; - ,Ue;jhYk;
ey;tho;Tjid epidf;fhky; ,Ug;gjpy;iy ahUk;...
tpgj;Jf;fs; jpdk; ,y;yhj rhiyfs; ,y;iy - ,Ug;gpDk;
tPjpfs; xUNghJk; ntwpj;Njhb fplg;gjpy;iy vd;Wk;...
mfy; tpsf;fpd; xspia Cjp mizj;jplyhk; - ngUk;
mf;dp ge;jkij mizj;jy; MfhJ...
fhyk; gy fhj;jpUe;jhy; jhd; - ku
fl;il $l cau; itukhFk;...
tpl;Lf;nfhLf;Fk; kdg;ghd;ik jhd; - ek;ik
tpl;Lr;nrd;w cwTfis kPl;Lj; jUk;...
gy;tif Fog;gk; kdjpy; vOe;jhYk; - mij
gw;wpf;nfhs;shky; tpl;LtpL... tpl;Lf;nfhL.......>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaadhal Vidai Kavithai narma 1988
Vidumurai Kavithai saranyan 2649
Kaathalil Vizhunthen Kavithai living4_friends 1603
Paithiyakarathanam Kavithai R. Kanirajan 1687
Ilakkanam Kavithai R. Kanirajan 2539
Varam Vendum Parasakthi Kavithai Manibharathi 1578
mathiyin.. en manam Kavithai mathi selva 1530
Kathal Kavithai Pandy 1949
Kaagitha Manasu Kavithai Austin 1758
Love Kavithai cellisudha 2565
Thozhamai Kavithai kumbakarnann 2095
Thamizh Kavithai Vettiarattai 2279
mai..mai.. thai.. thai.. Kavithai ts raj 2069
Kadhalaal Kavithai Kavithai Ranjitha 3792
Pathil Vandhathu Kavithai Kazhanimanithan 1591