Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vittukodu

Author : Kumbakarnann
Added On : 2/6/2008
Viewed 2029 Times

ftpij - Poem


epidj;jgb tho;f;if miktjpy;iy ahu;f;Fk; - ,Ue;jhYk;
ey;tho;Tjid epidf;fhky; ,Ug;gjpy;iy ahUk;...
tpgj;Jf;fs; jpdk; ,y;yhj rhiyfs; ,y;iy - ,Ug;gpDk;
tPjpfs; xUNghJk; ntwpj;Njhb fplg;gjpy;iy vd;Wk;...
mfy; tpsf;fpd; xspia Cjp mizj;jplyhk; - ngUk;
mf;dp ge;jkij mizj;jy; MfhJ...
fhyk; gy fhj;jpUe;jhy; jhd; - ku
fl;il $l cau; itukhFk;...
tpl;Lf;nfhLf;Fk; kdg;ghd;ik jhd; - ek;ik
tpl;Lr;nrd;w cwTfis kPl;Lj; jUk;...
gy;tif Fog;gk; kdjpy; vOe;jhYk; - mij
gw;wpf;nfhs;shky; tpl;LtpL... tpl;Lf;nfhL.......>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Punithamana Kaadhal Kavithai Samuel Selvadurai 2350
Anbe Kavithai Thangam 2426
Thiruttukaara Kalli Kavithai Kavithalayan 1620
Thaai Kavithai R. Kanirajan 2515
Prarthanai Kavithai R. Kanirajan 1702
Suyam Kavithai Manibharathi 1716
Kelvi Kavithai R. Kanirajan 1812
Amaithi Kavithai R. Kanirajan 3612
Ennavaley !!! Kavithai Digi King 1784
Kanneer Kavithai Vimal 1929
Kaathalithu Paar Kavithai NASAR-AMT 2277
POODAAAA Kavithai THIRABA sathish 2062
Unnidam Mayangukiren Kavithai ts raj 1694
Ainthu Perraal Arasanum Aandi Kavithai Kumbakarnann 2185
Amaithiyin Osai Kavithai R. Kanirajan 1870