Vittukodu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vittukodu

Author : Kumbakarnann
Added On : 2/6/2008
Viewed 2393 Times

ftpij - Poem


epidj;jgb tho;f;if miktjpy;iy ahu;f;Fk; - ,Ue;jhYk;
ey;tho;Tjid epidf;fhky; ,Ug;gjpy;iy ahUk;...
tpgj;Jf;fs; jpdk; ,y;yhj rhiyfs; ,y;iy - ,Ug;gpDk;
tPjpfs; xUNghJk; ntwpj;Njhb fplg;gjpy;iy vd;Wk;...
mfy; tpsf;fpd; xspia Cjp mizj;jplyhk; - ngUk;
mf;dp ge;jkij mizj;jy; MfhJ...
fhyk; gy fhj;jpUe;jhy; jhd; - ku
fl;il $l cau; itukhFk;...
tpl;Lf;nfhLf;Fk; kdg;ghd;ik jhd; - ek;ik
tpl;Lr;nrd;w cwTfis kPl;Lj; jUk;...
gy;tif Fog;gk; kdjpy; vOe;jhYk; - mij
gw;wpf;nfhs;shky; tpl;LtpL... tpl;Lf;nfhL.......>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Manithanin Vedhanai Kavithai Parthasarathy 2097
Avalo Aasaiya Kavithai Wilson 1997
anuman - seethai Kavithai ts raj 2252
Uiyyum Markam Kavithai Dr. P. Madhu 2051
Ithaya Thozhiye!!! Kavithai shutupsachin 2086
The King Kavithai R. Kanirajan 2552
Old Man Love Kavithai Raavanan 3003
Kallaraip Poonga Kavithai ts raj 2394
Appadi Sirikaathedaa Kanna Kavithai Sathish 2150
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2413
Kaathal Kavithai Sivaramkumar 2192
Manathai Salavai Seivom Kavithai R. Kanirajan 2303
mathiyin .kavithaiyin karu . Kavithai mathi selva 1863
Yaar Pichaikaran Kavithai R. Kanirajan 2957
Suyamuyarchiyil Thaan Marumalarchi Kavithai R. Kanirajan 2119