Pennu Unakkul

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pennu Unakkul

Author : R. Kanirajan
Added On : 10/10/2010
Viewed 1858 Times

ftpij - Poem

ngz;Nz cdf;Fs;.........


ngz;Nz cdf;Fs;....
nghWikg;
G+kpAk; cz;L!
nghq;fpnaOk;
vhpkiyAk; cz;L!


nkd;ikahd
ngz;ikAk; cz;L!
ngz;ikiaf; fhf;Fk;
Mz;ikAk; cz;L!


nfhz;ltidf;
nfhz;lhLk; FzKk; cz;L!
nfhbatidj;
Jz;lhLk; JzpTk; cz;L!


Mfhak; ghh;j;J njhOfpd;w
Md;kPfKk; cz;L!
Mzhjpf;fj;ij vjph;f;fpd;w
MNtrKk; cz;L!


kyh;e;j fhjy;
kzk; tPRtJk; cz;L!
cyh;e;j fhjy; Cikaha;
cwq;FtJk; cz;L!


ghY}l;b gps;is tsh;f;Fk;
ghrKk; cz;L
ghrkfid
Njrk; fhf;f NghUf;F mDg;Gk;
NjrNerKk; cz;L!


fUitr; Rke;J
Foe;ij ngWk;
jha;ikAk; cz;L!
tWikiar; Rke;J
tho;e;J fhl;Lk;
typikAk; cz;L!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kalvi Kavithai Naughty 11598
Idhayachirai Kavithai Bhuvi 1679
mathiyin kulanthaiyaai ekkam Kavithai mathi selva 1814
ithu pOthaathu Kavithai ts raj 1711
Pakkathil Nadanthuva Kavithai R. Kanirajan 1699
Kavithai Kavithai Maragathamuthu 2572
Natta vithai Kavithai ts raj 1747
Amma Kavithai Jasal 1546
VELLAI ROJA..... Kavithai Supriya 2791
Vanmurai Vendaam Kavithai Thainis A 3709
Hahaa.. (erumai..! arumai..! ) Kavithai ts raj 2296
Kangal Kavithai Sharatha 2945
Oru mull Malaraahirathu Kavithai M Rufinas 1871
Nadpu Kavithai Nila 5104
Bachelor Kavithai Karmegakannan 1886