Pennu Unakkul

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pennu Unakkul

Author : R. Kanirajan
Added On : 10/10/2010
Viewed 2214 Times

ftpij - Poem

ngz;Nz cdf;Fs;.........


ngz;Nz cdf;Fs;....
nghWikg;
G+kpAk; cz;L!
nghq;fpnaOk;
vhpkiyAk; cz;L!


nkd;ikahd
ngz;ikAk; cz;L!
ngz;ikiaf; fhf;Fk;
Mz;ikAk; cz;L!


nfhz;ltidf;
nfhz;lhLk; FzKk; cz;L!
nfhbatidj;
Jz;lhLk; JzpTk; cz;L!


Mfhak; ghh;j;J njhOfpd;w
Md;kPfKk; cz;L!
Mzhjpf;fj;ij vjph;f;fpd;w
MNtrKk; cz;L!


kyh;e;j fhjy;
kzk; tPRtJk; cz;L!
cyh;e;j fhjy; Cikaha;
cwq;FtJk; cz;L!


ghY}l;b gps;is tsh;f;Fk;
ghrKk; cz;L
ghrkfid
Njrk; fhf;f NghUf;F mDg;Gk;
NjrNerKk; cz;L!


fUitr; Rke;J
Foe;ij ngWk;
jha;ikAk; cz;L!
tWikiar; Rke;J
tho;e;J fhl;Lk;
typikAk; cz;L!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kulir Benchugal Kavithai Ramesh Padmanaban 2202
Kuzhanthaigal Thina Kavithai Kavithai R. Kanirajan 6487
Aravanaipu Kavithai Shyamala Ruban 3076
Maram Kavithai mr.daywalker 3451
Vettrumaiyil Ottrumai - வேற்றுமையில் ஒற்றுமை Kavithai Karuna 3583
Thayee Un Kavithai Sajitharan 2185
Thudippu Kavithai Kamban Veetu Kai Thadi 4239
Eradi - Otraik Kaal Kavithai ts raj 2005
ENNUL NEE Kavithai LIVING_4FRIENDS 2526
Muzhu Nilavu Kavithai KRISH_3 2910
Thaai Kavithai nizhal 2649
Potti Kavithai Vimal 2419
Kalpana Chawlaa Kavithai Nathalie 2226
Ezhuthu Kavithai Thamil 2436
Theerppu Kavithai R. Kanirajan 2420