Pennu Unakkul

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pennu Unakkul

Author : R. Kanirajan
Added On : 10/10/2010
Viewed 2005 Times

ftpij - Poem

ngz;Nz cdf;Fs;.........


ngz;Nz cdf;Fs;....
nghWikg;
G+kpAk; cz;L!
nghq;fpnaOk;
vhpkiyAk; cz;L!


nkd;ikahd
ngz;ikAk; cz;L!
ngz;ikiaf; fhf;Fk;
Mz;ikAk; cz;L!


nfhz;ltidf;
nfhz;lhLk; FzKk; cz;L!
nfhbatidj;
Jz;lhLk; JzpTk; cz;L!


Mfhak; ghh;j;J njhOfpd;w
Md;kPfKk; cz;L!
Mzhjpf;fj;ij vjph;f;fpd;w
MNtrKk; cz;L!


kyh;e;j fhjy;
kzk; tPRtJk; cz;L!
cyh;e;j fhjy; Cikaha;
cwq;FtJk; cz;L!


ghY}l;b gps;is tsh;f;Fk;
ghrKk; cz;L
ghrkfid
Njrk; fhf;f NghUf;F mDg;Gk;
NjrNerKk; cz;L!


fUitr; Rke;J
Foe;ij ngWk;
jha;ikAk; cz;L!
tWikiar; Rke;J
tho;e;J fhl;Lk;
typikAk; cz;L!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kanneer Kavithai Vimal 2363
Ennai Thurathivitta Naasa Vedichatham Kavithai Fahath A.Majeed 1815
Namathu Muthal Deivam Kavithai R. Kanirajan 2142
Therinthukol Kavithai R. Kanirajan 1835
Uruhividu Kadhali Kavithai Silver 1977
Adho Parungal Kavithai R. Kanirajan 2860
Pongal Nalvaazhthukkal Kavithai DigiKing 4286
Ettappan Kavithai ts raj 2069
Nanbanai Ariga Kavithai Kanirajan 2474
Thirumanam Mudintha Irumanam Kavithai Manibharathi 2288
Unnidam Mayangukiren Kavithai ts raj 1910
2012 nallavazhigal thirakkattum Kavithai R. Kanirajan 2328
Saarathi Kavithai Deeparaja 2360
Vedikkai Kavithai Kirthika Devi 1966
Enakkupirakkum Valigal Kavithai Sendhil 2198