Idhu waazhum muraimaiyadi paapaa

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Idhu waazhum muraimaiyadi paapaa

Author : Saurabh
Added On : 4/19/2009
Viewed 1806 Times

ftpij - Poem

ghg;ghg; ghl;L - kfhftp Rg;gpukzpa ghujp

Xb tpisahL ghg;gh - eP
Xa;e;jpUf;fyhfhNj ghg;gh
$b tpisahL ghg;gh - xU
Foe;ijia itahNj ghg;gh

rpd;dQ; rpUFUtp NghNy - eP
jpupe;J gwe;J th ghg;gh
tz;zg; gwitfisf; fz;L - eP
kdj;jpy; kfpo;r;rpnfhs;S ghg;gh

nfhj;jpj; jpupAke;jf; Nfhop - mijf;
$l;b tpisahL ghg;gh
vj;jpj; jpULke;jf; fhf;fha; - mjw;F
,uf;fg; glNtZk; ghg;gh

ghiyg; nghope;j jUk; ghg;gh - me;jg;
gR kpf ey;yjb ghg;gh
thiyf; Fioe;J tUk; eha;jhd; - mJ
kdpju;f;Fj; Njhodb ghg;gh

tz;b , Of;Fk; ey;y Fjpiu - ney;Y
taypy; cOJ tUk; khL
mz;bg; gpiof;Fk; ek;ik ML - ,it
Mjupf;f NtZkb ghg;gh

fhiy vOe;jTld; gbg;G - gpd;G
fdpT nfhLf;Fk; ey;y ghl;L
khiy KOJk; tpisahl;L - vd;W
tof;fg; gLj;jpf;nfhs;S ghg;gh

ngha;nrhy;yf;$lhJ ghg;gh - vd;Wk;
GwQ;nrhy;yyhfhJ ghg;gh
nja;tk; ekf;Fj;Jiz ghg;gh - xU
jPq;Ftukhl;lhJ ghg;gh

ghjfQ; nra;gtiuf; fz;lhy; - ehk;
gaq;nfhs;syhfhJ ghg;gh
Nkhjp kpjpj;JtpL ghg;gh - mtu;
Kfj;jpy; ckpo;e;JtpL ghg;gh

Jd;gk; neUq;fpte;jNghJk; - ehk;
Nrhu;e;JtplyhfhJ ghg;gh
md;G kpFe;j nja;tKz;L - Jd;gk;
mj;jidAk; Nghf;fptpLk; ghg;gh

nrhk;gy; kpff;nfLjp ghg;gh - jha;
nrhd;d nrhy;iyj; jl;lhNj ghgh
njk;gpaOq;Foe;ij nehz;b - eP
jplq;nfhz;L NghuhL ghg;gh

jkpo;j;jpUehL jd;idg; ngw;w - vq;fs;
jhnad;W Fk;gplb ghg;gh
mkpo;jpy; ,dpajb ghg;gh
ek; Md;Nwhu;fs; Njrkb ghg;gh

nrhy;ypy; cau;T jkpo;r;nrhy;Ny - mijj;
njhOJ gbj;jplb ghg;gh
nry;tk; epiwe;j fpd;Jr;jhdk; - mijj;
jpdKk; Gfo;e;jplb ghg;gh

tlf;fpy; ,kakiy ghg;gh - njw;fpy;
thOk; FkupKid ghg;gh
fplf;Fk; ngupa fly; fz;lha; - ,jd;
fpof;fpYk; Nkw;fpYk; ghg;gh

NtjKilajpe;j ehL - ey;y
tPuu; gpwe;jjpe;j ehL
nrjkpy;yhj fpz;Lr;jhdk; - ,ij
nja;tnkd;W Fk;gplb ghg;gh

rhjpfs; ,y;iyab ghg;gh - Fyj;
jho;r;rp cau;r;rp nrhy;yy; ghtk;
ePjp cau;e;jkjp fy;tp - md;G
epiwa cilatu;fs; NkNyhu;

capu;fsplj;jpy md;G NtZk; - nja;tk;
cz;iknad;W jhdwpjy; NtZk;
tapuKila neQ;R NtZk; - ,J
thOk; Kiwikab ghg;gh
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Avan Sonna Varthai Kavithai Kingmartine 2144
UNMAI Kavithai Ponnarasan Thangarajan 2273
Muttal Kavithai R. Kanirajan 2499
Atheppadi Valluvare Kavithai ts raj 1963
En theyadha nilavu...! Kavithai saranyan 2003
Natpu Kavithai ts raj 5061
Kavalai Agattru Kavithai Arisi Sriram 1946
Ninaivuhal Kavithai Tonyjesus 2159
Illaamai Kavithai Manibharathi 1944
Irattai Gopuram Kavithai Manibharathi 2270
Uthiratha Pookkal Kavithai Sulo 2207
Kaayam Kavithai GeeVee 1861
vvvvvvvvv.. I am angry you... Kavithai ts raj 2434
Kaathal Vazhkai Inimaiyaga Amaiya - காதல் வாழ்கை இனிமையாக அமைய Kavithai Mani Meganathan 1562
Porulariga Kavithai R. Kanirajan 2236