Idhu waazhum muraimaiyadi paapaa

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Idhu waazhum muraimaiyadi paapaa

Author : Saurabh
Added On : 4/19/2009
Viewed 1863 Times

ftpij - Poem

ghg;ghg; ghl;L - kfhftp Rg;gpukzpa ghujp

Xb tpisahL ghg;gh - eP
Xa;e;jpUf;fyhfhNj ghg;gh
$b tpisahL ghg;gh - xU
Foe;ijia itahNj ghg;gh

rpd;dQ; rpUFUtp NghNy - eP
jpupe;J gwe;J th ghg;gh
tz;zg; gwitfisf; fz;L - eP
kdj;jpy; kfpo;r;rpnfhs;S ghg;gh

nfhj;jpj; jpupAke;jf; Nfhop - mijf;
$l;b tpisahL ghg;gh
vj;jpj; jpULke;jf; fhf;fha; - mjw;F
,uf;fg; glNtZk; ghg;gh

ghiyg; nghope;j jUk; ghg;gh - me;jg;
gR kpf ey;yjb ghg;gh
thiyf; Fioe;J tUk; eha;jhd; - mJ
kdpju;f;Fj; Njhodb ghg;gh

tz;b , Of;Fk; ey;y Fjpiu - ney;Y
taypy; cOJ tUk; khL
mz;bg; gpiof;Fk; ek;ik ML - ,it
Mjupf;f NtZkb ghg;gh

fhiy vOe;jTld; gbg;G - gpd;G
fdpT nfhLf;Fk; ey;y ghl;L
khiy KOJk; tpisahl;L - vd;W
tof;fg; gLj;jpf;nfhs;S ghg;gh

ngha;nrhy;yf;$lhJ ghg;gh - vd;Wk;
GwQ;nrhy;yyhfhJ ghg;gh
nja;tk; ekf;Fj;Jiz ghg;gh - xU
jPq;Ftukhl;lhJ ghg;gh

ghjfQ; nra;gtiuf; fz;lhy; - ehk;
gaq;nfhs;syhfhJ ghg;gh
Nkhjp kpjpj;JtpL ghg;gh - mtu;
Kfj;jpy; ckpo;e;JtpL ghg;gh

Jd;gk; neUq;fpte;jNghJk; - ehk;
Nrhu;e;JtplyhfhJ ghg;gh
md;G kpFe;j nja;tKz;L - Jd;gk;
mj;jidAk; Nghf;fptpLk; ghg;gh

nrhk;gy; kpff;nfLjp ghg;gh - jha;
nrhd;d nrhy;iyj; jl;lhNj ghgh
njk;gpaOq;Foe;ij nehz;b - eP
jplq;nfhz;L NghuhL ghg;gh

jkpo;j;jpUehL jd;idg; ngw;w - vq;fs;
jhnad;W Fk;gplb ghg;gh
mkpo;jpy; ,dpajb ghg;gh
ek; Md;Nwhu;fs; Njrkb ghg;gh

nrhy;ypy; cau;T jkpo;r;nrhy;Ny - mijj;
njhOJ gbj;jplb ghg;gh
nry;tk; epiwe;j fpd;Jr;jhdk; - mijj;
jpdKk; Gfo;e;jplb ghg;gh

tlf;fpy; ,kakiy ghg;gh - njw;fpy;
thOk; FkupKid ghg;gh
fplf;Fk; ngupa fly; fz;lha; - ,jd;
fpof;fpYk; Nkw;fpYk; ghg;gh

NtjKilajpe;j ehL - ey;y
tPuu; gpwe;jjpe;j ehL
nrjkpy;yhj fpz;Lr;jhdk; - ,ij
nja;tnkd;W Fk;gplb ghg;gh

rhjpfs; ,y;iyab ghg;gh - Fyj;
jho;r;rp cau;r;rp nrhy;yy; ghtk;
ePjp cau;e;jkjp fy;tp - md;G
epiwa cilatu;fs; NkNyhu;

capu;fsplj;jpy md;G NtZk; - nja;tk;
cz;iknad;W jhdwpjy; NtZk;
tapuKila neQ;R NtZk; - ,J
thOk; Kiwikab ghg;gh
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Atheppadi Valluvare Kavithai ts raj 2018
Kadhal Kavithai Corus 2279
Inaintha Paravaigal Kavithai ts raj 2557
En Iniyavalukkaaga Kavithai Ammu 1680
Ennai Thurathivitta Naasa Vedichatham Kavithai Fahath A.Majeed 1939
mathiyin kavithai Kavithai mathi selva 2091
Karunai Kolai Kavithai Savitha Vasudevan 2634
Nizhalai Thirudum Mazhalai Kavithai Kingmartine 2112
Mozhigal Kavithai Swasthika 2486
Panbu Nalangal Kavithai Atri 3491
Illaamai Kavithai Manibharathi 1995
Thedal Kavithai Andda 3078
Rayil Payanam Kavithai M Rufinas 2253
Kadalai Kathali Kavithai Silver 2356
Manamirunthal Kavithai Kavikyuil 4043