Idhu waazhum muraimaiyadi paapaa

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Idhu waazhum muraimaiyadi paapaa

Author : Saurabh
Added On : 4/19/2009
Viewed 1928 Times

ftpij - Poem

ghg;ghg; ghl;L - kfhftp Rg;gpukzpa ghujp

Xb tpisahL ghg;gh - eP
Xa;e;jpUf;fyhfhNj ghg;gh
$b tpisahL ghg;gh - xU
Foe;ijia itahNj ghg;gh

rpd;dQ; rpUFUtp NghNy - eP
jpupe;J gwe;J th ghg;gh
tz;zg; gwitfisf; fz;L - eP
kdj;jpy; kfpo;r;rpnfhs;S ghg;gh

nfhj;jpj; jpupAke;jf; Nfhop - mijf;
$l;b tpisahL ghg;gh
vj;jpj; jpULke;jf; fhf;fha; - mjw;F
,uf;fg; glNtZk; ghg;gh

ghiyg; nghope;j jUk; ghg;gh - me;jg;
gR kpf ey;yjb ghg;gh
thiyf; Fioe;J tUk; eha;jhd; - mJ
kdpju;f;Fj; Njhodb ghg;gh

tz;b , Of;Fk; ey;y Fjpiu - ney;Y
taypy; cOJ tUk; khL
mz;bg; gpiof;Fk; ek;ik ML - ,it
Mjupf;f NtZkb ghg;gh

fhiy vOe;jTld; gbg;G - gpd;G
fdpT nfhLf;Fk; ey;y ghl;L
khiy KOJk; tpisahl;L - vd;W
tof;fg; gLj;jpf;nfhs;S ghg;gh

ngha;nrhy;yf;$lhJ ghg;gh - vd;Wk;
GwQ;nrhy;yyhfhJ ghg;gh
nja;tk; ekf;Fj;Jiz ghg;gh - xU
jPq;Ftukhl;lhJ ghg;gh

ghjfQ; nra;gtiuf; fz;lhy; - ehk;
gaq;nfhs;syhfhJ ghg;gh
Nkhjp kpjpj;JtpL ghg;gh - mtu;
Kfj;jpy; ckpo;e;JtpL ghg;gh

Jd;gk; neUq;fpte;jNghJk; - ehk;
Nrhu;e;JtplyhfhJ ghg;gh
md;G kpFe;j nja;tKz;L - Jd;gk;
mj;jidAk; Nghf;fptpLk; ghg;gh

nrhk;gy; kpff;nfLjp ghg;gh - jha;
nrhd;d nrhy;iyj; jl;lhNj ghgh
njk;gpaOq;Foe;ij nehz;b - eP
jplq;nfhz;L NghuhL ghg;gh

jkpo;j;jpUehL jd;idg; ngw;w - vq;fs;
jhnad;W Fk;gplb ghg;gh
mkpo;jpy; ,dpajb ghg;gh
ek; Md;Nwhu;fs; Njrkb ghg;gh

nrhy;ypy; cau;T jkpo;r;nrhy;Ny - mijj;
njhOJ gbj;jplb ghg;gh
nry;tk; epiwe;j fpd;Jr;jhdk; - mijj;
jpdKk; Gfo;e;jplb ghg;gh

tlf;fpy; ,kakiy ghg;gh - njw;fpy;
thOk; FkupKid ghg;gh
fplf;Fk; ngupa fly; fz;lha; - ,jd;
fpof;fpYk; Nkw;fpYk; ghg;gh

NtjKilajpe;j ehL - ey;y
tPuu; gpwe;jjpe;j ehL
nrjkpy;yhj fpz;Lr;jhdk; - ,ij
nja;tnkd;W Fk;gplb ghg;gh

rhjpfs; ,y;iyab ghg;gh - Fyj;
jho;r;rp cau;r;rp nrhy;yy; ghtk;
ePjp cau;e;jkjp fy;tp - md;G
epiwa cilatu;fs; NkNyhu;

capu;fsplj;jpy md;G NtZk; - nja;tk;
cz;iknad;W jhdwpjy; NtZk;
tapuKila neQ;R NtZk; - ,J
thOk; Kiwikab ghg;gh
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Ninaivil Thudikkum Iruthayam!!! Kavithai Dj.vinkut 2437
Anaithum Sollumadi Un Azhagai Kavithai Kingmartine 1981
Sembaruthi Kavithai ts raj 2428
Kavijnan Aakivittaye!! Kavithai UK 2238
Kaipesiyil Nee Pesiya Kavithai Satish 2155
mathiyin kanavin alaku Kavithai mathi selva 2073
Yean Kavithai Laxmi 2593
Uzhaippali Kavithai Thanippiravi 3357
Bell Sirippu Kavithai ts raj 2397
Neeyaha Naaan Kavithai silver 2002
Kodi Kavithai R. Kanirajan 2234
Vedham Anaathi Kavithai Dr. P. Madhu 2186
Vetkam Kavithai Yadhirajan Sharma 3244
Ammaavukkaaka Oru Thottil Kavithai Kingmartine 2633
Puthusu Kannaa Puthusu Kavithai ts raj 2128