Idhu waazhum muraimaiyadi paapaa

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Idhu waazhum muraimaiyadi paapaa

Author : Saurabh
Added On : 4/19/2009
Viewed 1997 Times

ftpij - Poem

ghg;ghg; ghl;L - kfhftp Rg;gpukzpa ghujp

Xb tpisahL ghg;gh - eP
Xa;e;jpUf;fyhfhNj ghg;gh
$b tpisahL ghg;gh - xU
Foe;ijia itahNj ghg;gh

rpd;dQ; rpUFUtp NghNy - eP
jpupe;J gwe;J th ghg;gh
tz;zg; gwitfisf; fz;L - eP
kdj;jpy; kfpo;r;rpnfhs;S ghg;gh

nfhj;jpj; jpupAke;jf; Nfhop - mijf;
$l;b tpisahL ghg;gh
vj;jpj; jpULke;jf; fhf;fha; - mjw;F
,uf;fg; glNtZk; ghg;gh

ghiyg; nghope;j jUk; ghg;gh - me;jg;
gR kpf ey;yjb ghg;gh
thiyf; Fioe;J tUk; eha;jhd; - mJ
kdpju;f;Fj; Njhodb ghg;gh

tz;b , Of;Fk; ey;y Fjpiu - ney;Y
taypy; cOJ tUk; khL
mz;bg; gpiof;Fk; ek;ik ML - ,it
Mjupf;f NtZkb ghg;gh

fhiy vOe;jTld; gbg;G - gpd;G
fdpT nfhLf;Fk; ey;y ghl;L
khiy KOJk; tpisahl;L - vd;W
tof;fg; gLj;jpf;nfhs;S ghg;gh

ngha;nrhy;yf;$lhJ ghg;gh - vd;Wk;
GwQ;nrhy;yyhfhJ ghg;gh
nja;tk; ekf;Fj;Jiz ghg;gh - xU
jPq;Ftukhl;lhJ ghg;gh

ghjfQ; nra;gtiuf; fz;lhy; - ehk;
gaq;nfhs;syhfhJ ghg;gh
Nkhjp kpjpj;JtpL ghg;gh - mtu;
Kfj;jpy; ckpo;e;JtpL ghg;gh

Jd;gk; neUq;fpte;jNghJk; - ehk;
Nrhu;e;JtplyhfhJ ghg;gh
md;G kpFe;j nja;tKz;L - Jd;gk;
mj;jidAk; Nghf;fptpLk; ghg;gh

nrhk;gy; kpff;nfLjp ghg;gh - jha;
nrhd;d nrhy;iyj; jl;lhNj ghgh
njk;gpaOq;Foe;ij nehz;b - eP
jplq;nfhz;L NghuhL ghg;gh

jkpo;j;jpUehL jd;idg; ngw;w - vq;fs;
jhnad;W Fk;gplb ghg;gh
mkpo;jpy; ,dpajb ghg;gh
ek; Md;Nwhu;fs; Njrkb ghg;gh

nrhy;ypy; cau;T jkpo;r;nrhy;Ny - mijj;
njhOJ gbj;jplb ghg;gh
nry;tk; epiwe;j fpd;Jr;jhdk; - mijj;
jpdKk; Gfo;e;jplb ghg;gh

tlf;fpy; ,kakiy ghg;gh - njw;fpy;
thOk; FkupKid ghg;gh
fplf;Fk; ngupa fly; fz;lha; - ,jd;
fpof;fpYk; Nkw;fpYk; ghg;gh

NtjKilajpe;j ehL - ey;y
tPuu; gpwe;jjpe;j ehL
nrjkpy;yhj fpz;Lr;jhdk; - ,ij
nja;tnkd;W Fk;gplb ghg;gh

rhjpfs; ,y;iyab ghg;gh - Fyj;
jho;r;rp cau;r;rp nrhy;yy; ghtk;
ePjp cau;e;jkjp fy;tp - md;G
epiwa cilatu;fs; NkNyhu;

capu;fsplj;jpy md;G NtZk; - nja;tk;
cz;iknad;W jhdwpjy; NtZk;
tapuKila neQ;R NtZk; - ,J
thOk; Kiwikab ghg;gh
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
POODAAAA Kavithai THIRABA sathish 2647
Mounam Kavithai Vimal 2539
En kadhal Kavithai Vengadesh 9232
Why? Kavithai Sony Jeyaseelan 2199
Devadhai Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2851
Aiye Kavithai ts raj 2451
Kadanthu Vaa Kaanalam Kavithai R. Kanirajan 2240
Natpu Kavithai Gopi Kathir 7153
Bharatha Thaaye Kavithai Devepriya Hariharan 3925
Kannaamoochi Kavithai ts raj 2133
Thottil Pazhakkam Kavithai Usha Giridhar 1349
Urugaruporularul Kavithai Dr. P. Madhu 2204
Pathil Vandhathu Kavithai Kazhanimanithan 2118
Seethayanam-maruppu Kavithai Nikajo 2427
True Love Kavithai Malaysia girl 5116