Nila

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nila

Author : Nandhini.R
Added On : 10/8/2011
Viewed 3619 Times

ftpij - Poem

fUk; Njhl;lj;jpy; xU nts;is kyu;>
cd;id fz;L tpaf;fhjtu; vtUk; ,yu;...

eP FSkahdts; vd;W Nfs;tp gl;L
,Uf;fpNwd;...
cdf;F [yNjh\kh vd;d>
kio nga;Ak; NghJ Nkfq;fis
,Oj;J Nghj;jp nfhs;s?

vd; kdjpy; eP tfpg;gNjh
xU ngupa gq;F....
mt;thW ,Uf;Fk; nghOJ>
vd;id tpl;L eP khjk; xU Kiw
nry;tnjq;F?

ePAk; kdpjDk; xd;W...
ehd; ,t;thW nrhy;tjw;F xU
cWjpahd fhuzk; cz;L...

kdpj tho;ifNah xU epiyaw;W>
Vw;w jho;T fhz;fpwJ...
mNj Nghy;>
cd;dpy; gpiw tsu;fpwJ> Nja;fpwJ....

cd;id epidf;Fk; NghJ>
vd;dpy; Njhd;Wtij vy;yhk; ,g;gb
fpWf;fpf;nfhz;L ,Uf;fpNwd;....
vdf;F ftpij vOj njupahJ vd;gij $l
kwe;Jtpl;L!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Vannakavithai Kavithai R. Kanirajan 3807
Appa Kavithai Sharatha 3600
POODAAAA Kavithai THIRABA sathish 2669
Kozhaithanam Kavithai R. Kanirajan 2263
Unarnthean Naan Kavithai Padma 2274
Natpu Kavithai oviya.vijay (9710434373) 3406
Nee .. Naan .. Avan .. Natpu Kavithai ts raj 2632
Bachelor Kavithai Karmegakannan 2422
Kuzhandhaiyin Madal From SriLanka Tamil Camp Kavithai Digi King 2408
Paambu Kavithai ts raj 2949
Urugaruporularul Kavithai Dr. P. Madhu 2220
Kulir Benchugal Kavithai Ramesh Padmanaban 2245
Kadhal Katral Kavithai Babloo 2293
Veetil Magizhchi Venduma Kavithai R. Kanirajan 2528
Iraiyarul Vendum Kavithai Deeparaja 2569