Nila

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nila

Author : Nandhini.R
Added On : 10/8/2011
Viewed 3537 Times

ftpij - Poem

fUk; Njhl;lj;jpy; xU nts;is kyu;>
cd;id fz;L tpaf;fhjtu; vtUk; ,yu;...

eP FSkahdts; vd;W Nfs;tp gl;L
,Uf;fpNwd;...
cdf;F [yNjh\kh vd;d>
kio nga;Ak; NghJ Nkfq;fis
,Oj;J Nghj;jp nfhs;s?

vd; kdjpy; eP tfpg;gNjh
xU ngupa gq;F....
mt;thW ,Uf;Fk; nghOJ>
vd;id tpl;L eP khjk; xU Kiw
nry;tnjq;F?

ePAk; kdpjDk; xd;W...
ehd; ,t;thW nrhy;tjw;F xU
cWjpahd fhuzk; cz;L...

kdpj tho;ifNah xU epiyaw;W>
Vw;w jho;T fhz;fpwJ...
mNj Nghy;>
cd;dpy; gpiw tsu;fpwJ> Nja;fpwJ....

cd;id epidf;Fk; NghJ>
vd;dpy; Njhd;Wtij vy;yhk; ,g;gb
fpWf;fpf;nfhz;L ,Uf;fpNwd;....
vdf;F ftpij vOj njupahJ vd;gij $l
kwe;Jtpl;L!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Anjali Kavithai Umarani 2634
Kayavan Ivanai Enna Seivathu Kavithai R. Kanirajan 2398
kaadhal sontham Kavithai Rajeswari. V 2382
Sembaruthi Kavithai ts raj 2428
mathiyin iravin madiyil Kavithai mathi selva 2590
Tamil Collections Kavithai Shanthi Abe 2808
Kaathal nambikkai Kavithai Nathalie 2833
Idhayachirai Kavithai Bhuvi 2017
Kaathiruppu 2 Kavithai Yociya.A 2429
Oru cigerattein kural Kavithai R. Kanirajan 2151
Thaai Naadu Thirumba Vendukiren Kavithai Malargal 3514
Love Kavithai R.Neelakandan 4594
Kadhaliyin Kai Pidiyil Kavithai Sugail Irbas 2999
Andho Paridhaabham ! Kavithai Digi King 1983
NATPUDAN NAAN Kavithai THIRABA sathish 3446