Nila

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nila

Author : Nandhini.R
Added On : 10/8/2011
Viewed 3502 Times

ftpij - Poem

fUk; Njhl;lj;jpy; xU nts;is kyu;>
cd;id fz;L tpaf;fhjtu; vtUk; ,yu;...

eP FSkahdts; vd;W Nfs;tp gl;L
,Uf;fpNwd;...
cdf;F [yNjh\kh vd;d>
kio nga;Ak; NghJ Nkfq;fis
,Oj;J Nghj;jp nfhs;s?

vd; kdjpy; eP tfpg;gNjh
xU ngupa gq;F....
mt;thW ,Uf;Fk; nghOJ>
vd;id tpl;L eP khjk; xU Kiw
nry;tnjq;F?

ePAk; kdpjDk; xd;W...
ehd; ,t;thW nrhy;tjw;F xU
cWjpahd fhuzk; cz;L...

kdpj tho;ifNah xU epiyaw;W>
Vw;w jho;T fhz;fpwJ...
mNj Nghy;>
cd;dpy; gpiw tsu;fpwJ> Nja;fpwJ....

cd;id epidf;Fk; NghJ>
vd;dpy; Njhd;Wtij vy;yhk; ,g;gb
fpWf;fpf;nfhz;L ,Uf;fpNwd;....
vdf;F ftpij vOj njupahJ vd;gij $l
kwe;Jtpl;L!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Idhayachirai Kavithai Bhuvi 1972
Maruthuvam Kavithai THIRABA Sathish 3893
Penn Viduthalaiyin Vibareetham Kavithai Manibharathi 2726
Thiruchendhoor Murugan Kavithai Silver 2291
Kuraindha Yedai Kavithai Thanippiravi 1986
Kaathalum Kadavulum Kavithai ts raj 2159
Yematram Kavithai Prabu Johnboso 2172
Nee Ennai Maranthalum Kavithai Abirami 2771
Puruvam Kavithai ts raj 2327
Pirivu Kavithai easwari 3340
Tragic Love Kavithai Sindu I 2022
mathiyin visitthira kathal Kavithai mathi selva 1982
Poo Magal Kavithai Austin 2698
Kamala-Haa-San Kavithai Manibharathi 2160
Imai Inaipiriyamal Kavithai karthika AK 1547