Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nila

Author : Nandhini.R
Added On : 10/8/2011
Viewed 2859 Times

ftpij - Poem

fUk; Njhl;lj;jpy; xU nts;is kyu;>
cd;id fz;L tpaf;fhjtu; vtUk; ,yu;...

eP FSkahdts; vd;W Nfs;tp gl;L
,Uf;fpNwd;...
cdf;F [yNjh\kh vd;d>
kio nga;Ak; NghJ Nkfq;fis
,Oj;J Nghj;jp nfhs;s?

vd; kdjpy; eP tfpg;gNjh
xU ngupa gq;F....
mt;thW ,Uf;Fk; nghOJ>
vd;id tpl;L eP khjk; xU Kiw
nry;tnjq;F?

ePAk; kdpjDk; xd;W...
ehd; ,t;thW nrhy;tjw;F xU
cWjpahd fhuzk; cz;L...

kdpj tho;ifNah xU epiyaw;W>
Vw;w jho;T fhz;fpwJ...
mNj Nghy;>
cd;dpy; gpiw tsu;fpwJ> Nja;fpwJ....

cd;id epidf;Fk; NghJ>
vd;dpy; Njhd;Wtij vy;yhk; ,g;gb
fpWf;fpf;nfhz;L ,Uf;fpNwd;....
vdf;F ftpij vOj njupahJ vd;gij $l
kwe;Jtpl;L!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

mathiyin tamil samuthayam Kavithai mathi selva 2815
Kaathal Kavithai Usha Giridhar 600
Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2421
Kalvi Kavithai Naughty 11259
Thaai Kavithai Jayapriya manohar 1841
Sirai Vaipom.... Kavithai Amirtha 1598
Muzhu Nilavu Kavithai KRISH_3 2263
Yaar Periyavar Kavithai ts raj 1529
Kavijnan Aakivittaye!! Kavithai UK 1469
Muhoortham Kavithai Yadhirajan sharma 1678
Kathal Kavithai cellisudha 2198
wealth Kavithai ts raj 1597
Neram Kavithai GeeVee 1677
Idhayam Kavithai Corus 1747
Uzhaithu Vaazha Ullathai Theetu Kavithai R. Kanirajan 1770