Tamil Poem - Tamil Kavithai

Nidharsanam

Author : Chitra
Added On : 3/11/2016
Viewed 444 Times

ftpij - Poem

epju;rdk;

epiwahj kdf;Fopia
epiwj;Jf;nfhs;sh
epj;jk;
epj;jpiuapd;wp
epj;jk; epj;jk;
ePz;l tho;f;ifghijapy;
neLJ}ug;gadk;…. – ,e;j
epiyapy;yh tho;tpy; …..
epiwe;jJNghJk; vd
epUj;jpf;nfhs;sh
NeuKk; ,y;iy
epiyf;nfhs;Sk;
epidg;Gk; ,y;iy
epoyhd rpy
epidTfshy;
epiwj;Jnfhs;Sk; kdNk
eP epue;jukhf
epkjpf;nfhs;tJ
epju;rd tho;tpy;
elf;Fkh ?
elj;jpf;nfhs;s
ey;yhrp toq;F
eluh[h……………
- rpj;J>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thandanai.............! Kavithai Saranyan 1184
Kaadhal Aruvadai Kavithai Kazhanimainthan 1400
Kaathal Ottam.. Kavithai ts raj 1123
Therthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 1576
Unnai Pola Varuma Kavithai Wilson 1264
Thirumana Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 20406
Vali Kavithai R. Kanirajan 1661
Ondrai Kaanborku Kavithai Dr. P. Madhu 1318
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 1642
Varam Kavithai R. Kanirajan 1348
Vazhthukiren Kavithai R. Kanirajan 1251
Thanthayar Dhinam Kavithai P.A.Boopathi 2563
Vazhthuvom Kavithai R. Kanirajan 1511
Mother Kavithai Pradeepkannan 8649
Punnagai Kavithai Damodaran 2313