Poli Saamiyarhal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Poli Saamiyarhal

Author : silver
Added On : 3/14/2010
Viewed 1880 Times

ftpij - Poem

Mrhghrq;fis Jwf;f Ntz;Lk; vd;W
CUf;Fr; nrhy;yp

Mghrq;fis jdf;Fs; itj;jpUf;Fk;
Nghypr; rhkpahu;fs;

gj;J tUlj;jpw;f;F Kd; xUtu;
,uz;lhapuj;J gj;jpy; kw;nwhUtu;

fhtpf;F ,Uf;Fk; kjpg;G rpy rkaj;jpy;
fl;ba fztDf;F $l ,Ug;gjpy;iy

vkhWk; kf;fs; ,Uf;Fk; tiu
thapypUe;J ypq;fk; kl;Lky;y
rpy Nghyp rhkpahu;fs;
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Aiye Kavithai ts raj 2207
Veetil Magizhchi Venduma Kavithai R. Kanirajan 2249
UNMAI Kavithai Ponnarasan Thangarajan 2217
Nambikkai Kavithai Nathalie 4984
Vedikkai Kavithai R. Kanirajan 1997
Paathukaapu Kavithai Jayahariharan 2089
mathiyin kavithai Kavithai mathi selva 1980
Aasai Kavithai Kavithalayan 2569
Thozhamai Ponathu Enge Kavithai Jeya Mohan 2270
Mozhihal Palavidham Kavithai Silver 1876
Kuzhanthaigal Thina Kavithai Kavithai R. Kanirajan 6244
Lanjam Kavithai Beggyyy 3204
Naatu Nadappu Kavithai R. Kanirajan 2550
Vilagal Kavithai Palani 2283
Thirudan Kavithai Mitran 1403