Poli Saamiyarhal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Poli Saamiyarhal

Author : silver
Added On : 3/14/2010
Viewed 1697 Times

ftpij - Poem

Mrhghrq;fis Jwf;f Ntz;Lk; vd;W
CUf;Fr; nrhy;yp

Mghrq;fis jdf;Fs; itj;jpUf;Fk;
Nghypr; rhkpahu;fs;

gj;J tUlj;jpw;f;F Kd; xUtu;
,uz;lhapuj;J gj;jpy; kw;nwhUtu;

fhtpf;F ,Uf;Fk; kjpg;G rpy rkaj;jpy;
fl;ba fztDf;F $l ,Ug;gjpy;iy

vkhWk; kf;fs; ,Uf;Fk; tiu
thapypUe;J ypq;fk; kl;Lky;y
rpy Nghyp rhkpahu;fs;
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Love Kavithai cellisudha 2143
Kaathali Kavithai Thanippiravi 1773
Computer kathal Kavithai Soora_kottai_singa_kutty 2779
Thavippu Kavithai MUEETH 1746
Uthiratha Pookkal Kavithai Sulo 1905
Pullaanguzhal Kavithai Panivizhum_malarvanam 1923
Arasiyalvaadhi Kavithai Beggyyy 1719
Vali Kavithai R. Kanirajan 2166
Panjena Parantha Pasi Kavithai Anandaraman 1685
Andha Pakkamum Indha Pakkamum Kavithai R. Kanirajan 1806
Tharam Thaazhvendru Ninaithaayo Kavithai Karthika AK 2850
Alukku Kavithai Karu 2239
Kanneer Kavithai Mr. Daywalker 1881
Amma Kavithai C.Mohana 15274
Panbu Nalangal Kavithai Atri 2938