Poli Saamiyarhal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Poli Saamiyarhal

Author : silver
Added On : 3/14/2010
Viewed 1786 Times

ftpij - Poem

Mrhghrq;fis Jwf;f Ntz;Lk; vd;W
CUf;Fr; nrhy;yp

Mghrq;fis jdf;Fs; itj;jpUf;Fk;
Nghypr; rhkpahu;fs;

gj;J tUlj;jpw;f;F Kd; xUtu;
,uz;lhapuj;J gj;jpy; kw;nwhUtu;

fhtpf;F ,Uf;Fk; kjpg;G rpy rkaj;jpy;
fl;ba fztDf;F $l ,Ug;gjpy;iy

vkhWk; kf;fs; ,Uf;Fk; tiu
thapypUe;J ypq;fk; kl;Lky;y
rpy Nghyp rhkpahu;fs;
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Neeyum Naanum Kavithai R. Kanirajan 2888
Ithaya Thozhiye!!! Kavithai shutupsachin 1840
Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2829
Naalai Yaaro Kavithai Michael.J 1917
Natpu Kavithai Amsa 5078
Unnidam Saranam Kavithai ts raj 1678
Meditation Kavithai ts raj 2077
Aasaigal Kavithai Abirami 2471
Devadhai Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2489
Kaamam Kavithai ts raj 3740
Tholvikku karanam Kavithai R. Kanirajan 1904
Dhaadiyum Meesayum Kavithai Beggyyy 1836
Computer (Kanini) Kavithai Shanthi Abe 9733
Seeramaippu Kavithai R. Kanirajan 2014
Kaathalin Vaasal Kavithai R. Kanirajan 1837