Mr M Rufina Avarhalukku

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mr M Rufina Avarhalukku

Author : Silver
Added On : 9/21/2009
Viewed 2185 Times

ftpij - Poem

kq;if vd; kdjpy; te;j
fw;gid ftpij mJ

,J ep[k; my;y fij !

jq;fs; ftpijapy; kl;Lky;y

kuzk; tUk; tiu
kdpjdpd; Kjw; fhjy;
kdNjhuj;jpy; kiwe;J thOk;!!

"vd; fhjiy Kbj;Jf; nfhs;fpNwd;"
,jpy; nrhy;y epidj;jJ...

khw;whd; kidtpahd xUj;jpia
epidg;gJ jtW vd;gjw;fhf

epfo;it kwf;f KbahJ
epidit kwf;fyhky;yth

vq;Nfh mtis fhz Neupl;lhy;
fz;fs; NgRk; my;yth
mij mts; jhyp jLf;Fky;yth
,UtUf;Fk; kWgbAk; Jd;gk; my;yth

kwg;gJ jhNd ey;yJ
fhjyDf;F kl;Lky;y
fhjypj;j me;j ngz;zpw;Fk;...>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Friends Kavithai ameer ali sifan 4109
Ethu Thaan Irukirathu Kavithai ts raj 2301
VAZTHU Kavithai Jose 2311
Kaatre En Ethiri Kavithai Usha Giridhar 1281
Avan Sonna Varthai Kavithai Kingmartine 2289
Daanam Kavithai kindu 2396
Paasa malar Kavithai Kuthub G 3555
Neeye Poruppu Kavithai R. Kanirajan 2551
Aeroplane era aasai Kavithai Silver 2353
Kaadhalin Irupakkam Kavithai Shutupsachin 2554
Yematram Kavithai R. Kanirajan 3227
Penn Kodumai Adhu Van Kodumai Kavithai GeeVee 7225
Amma Kavithai Sathish Pondicherry 5254
Thudippu Kavithai Kamban Veetu Kai Thadi 4239
Megam Kavithai Thirumalai Raj M 4980