Mr M Rufina Avarhalukku

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mr M Rufina Avarhalukku

Author : Silver
Added On : 9/21/2009
Viewed 1618 Times

ftpij - Poem

kq;if vd; kdjpy; te;j
fw;gid ftpij mJ

,J ep[k; my;y fij !

jq;fs; ftpijapy; kl;Lky;y

kuzk; tUk; tiu
kdpjdpd; Kjw; fhjy;
kdNjhuj;jpy; kiwe;J thOk;!!

"vd; fhjiy Kbj;Jf; nfhs;fpNwd;"
,jpy; nrhy;y epidj;jJ...

khw;whd; kidtpahd xUj;jpia
epidg;gJ jtW vd;gjw;fhf

epfo;it kwf;f KbahJ
epidit kwf;fyhky;yth

vq;Nfh mtis fhz Neupl;lhy;
fz;fs; NgRk; my;yth
mij mts; jhyp jLf;Fky;yth
,UtUf;Fk; kWgbAk; Jd;gk; my;yth

kwg;gJ jhNd ey;yJ
fhjyDf;F kl;Lky;y
fhjypj;j me;j ngz;zpw;Fk;...>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
En Semippu Kavithai Saranyan 6469
Anbu Kavithai Hawwa 3310
Why? Kavithai Sony Jeyaseelan 1806
Idhayachirai Kavithai Bhuvi 1658
It is my Feelings Kavithai Kingmartine 2009
Kaathal Seitha Athisayam Kavithai Divya 1098
Kanneer Kavithai Mr. Daywalker 1913
Thudippu Kavithai Kamban Veetu Kai Thadi 3777
Thozhamai Kavithai kumbakarnann 2189
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2034
Azhagu Kavithai Manibharathi 2385
Silanthiye Kavithai Kiran Nivedh 1753
Karpanai Vasapadum Kavithai Thainis A 2137
Otin Vilai Kavithai mr.daywalker 1825
Kanavu Rajyam Kavithai G B 1962