Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mr M Rufina Avarhalukku

Author : Silver
Added On : 9/21/2009
Viewed 1544 Times

ftpij - Poem

kq;if vd; kdjpy; te;j
fw;gid ftpij mJ

,J ep[k; my;y fij !

jq;fs; ftpijapy; kl;Lky;y

kuzk; tUk; tiu
kdpjdpd; Kjw; fhjy;
kdNjhuj;jpy; kiwe;J thOk;!!

"vd; fhjiy Kbj;Jf; nfhs;fpNwd;"
,jpy; nrhy;y epidj;jJ...

khw;whd; kidtpahd xUj;jpia
epidg;gJ jtW vd;gjw;fhf

epfo;it kwf;f KbahJ
epidit kwf;fyhky;yth

vq;Nfh mtis fhz Neupl;lhy;
fz;fs; NgRk; my;yth
mij mts; jhyp jLf;Fky;yth
,UtUf;Fk; kWgbAk; Jd;gk; my;yth

kwg;gJ jhNd ey;yJ
fhjyDf;F kl;Lky;y
fhjypj;j me;j ngz;zpw;Fk;...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Irappila Sathiyam Kavithai Dr.P.Madhu 1622
Uru Kavithai Dr.P.Madhu 1958
Nanggai Enum Naagam Kavithai Raavanan 1537
Un Parvaiyin Yekkam Kavithai Kingmartine 2042
Kadhal Kavithai Supriya 1825
Pitchai Kavithai Corus 1762
Ethu Arputham Kavithai Kuthub 2040
Uzhaipaliyin Prarthanai Kavithai R. Kanirajan 1632
Keladi Kanmani Kavithai Kvg 1733
Paradesi Kavithai Kuthub 2013
mathiyin kavithai thaakam Kavithai mathi selva 2034
Marana Kaathal Kavithai Ashwin Babu 2469
Thozhiye Nee Vara Kavithai Divya Darshini 2067
Oru Vari Oru Pulli Appa Kavithai Alwyn Ebinezer 3578
Manaivi Kavithai R. Kanirajan 1823