Swaasamaai Kalandavane

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Swaasamaai Kalandavane

Author : Kvg
Added On : 7/26/2009
Viewed 1818 Times

ftpij - Poem

vd; tho;tpd; Fog;gk; eP !!!
fz; vjpNu eP
fz; ,ikf;fhky; urpf;Fk; ehd;
fdtpNy tho;fpNwd;
tho;f;ifia fdtpNy tho;fpNwd;
epidf;Fk; Jhuj;jpy; eP ,y;iy
kwf;Fk; epiyapy; ehd; ,y;iy....
Kad;why;!! KbahjJ VJkpy;iy...
nrhy;fpwJ mwpT...
kwf;f Kad;W... NkYk; epidTfis...
Rkf;fpwJ kdJ...
tho fw;W tpl;Nld;... cd;Dld; fdtpNy
rpupf;fpNwd;... mOfpNwd;... mizf;fpNwd;... urpf;fpNwd;....
tho;f;ifia KOikahf tho;fpNwd; cd;Dld;...
vq;fpUe;J te;jha;
md;G kl;Lk; epiwe;j vd; cyfpy; fhjiy tpijf;f
vd; ];thrj;jpy; vd; mDkjp ,d;wp fye;jhNah..
vd; ];thrNk - vd; fdtpd; fjhehafNd
vd; ftpijapd; fij ehafNd
vd; tho;tpd; Fog;gk; ePNa !!!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Chat Thirukkural Kavithai Nikajo 2801
Aval Illatha Naanum Kavithai Kingmartine 1885
Kuzhanthai Kavithai Panivizhum_malarvanam 3108
mathiyin kavithai thaakam Kavithai mathi selva 2180
Jakirathai Kavithai Baskaran 1936
Kelvi Kavithai R. Kanirajan 2028
Punnagai Kavithai Damodaran 3063
Iravum Pagalum Kavithai R. Kanirajan 2014
Vazhigalai Thedi Kavithai Thanippiravi 2021
Pitchai Kavithai Corus 1925
En Iniyavalukkaaga Kavithai Ammu 1340
Therinthu Kollungal Kavithai R. Kanirajan 2311
Poli Saamiyarhal Kavithai silver 1802
Ninaivugal Kavithai Shalini Kumarasamy 2251
Perundhu Jannal Kavithai Silver 2191