Mathiyum Vithiyum

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mathiyum Vithiyum

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/19/2010
Viewed 1878 Times

ftpij - Poem

kjpAk; tpjpAk;

kjpnfhz;L gy
tpjpfs; nra;Ak; khe;jh;fs; ehk;
jiytpjpnad;W
kjpapd;wp tPl;by;
Klq;fp tpl;lhy;
Klq;fp tplhNjh ekJ
Kd;Ndw;wk;!

tpjptop khz;l rj;athid
kjptop nrd;W rhtpj;jphp kPl;baJ
kjpnfhz;L
tpjpia ntd;w fhl;rpjhNd!

rPWk; rpq;fj;jplk; rpf;fpa
rpW Kanyhd;W
rptndOj;njd;W
rpe;ij fyq;fhky;
rPhpakjpnfhz;L
rpq;fj;ijf; fpzw;wpy; js;spj; jg;gpaJ
kjpnfhz;L
tpjpia ntd;w fhl;rpjhNd!

tpjpnad;gJ
ifahyhfhjtdpd;
'fjhfhyhl;Nrgk;'!

kjpnad;gJ
fhhpathjpfs;
fhhpak; rhjpf;Fk;
'rpjk;guufrpak;'!

tpjpnad;gJ
,Ul;by; tpsf;fpd;wp elg;gJ!
kjpnad;gJ
,Ul;by; tpsf;fpd; JizAld; elg;gJ!

tpjpnad;gJ
kjpapy;yh kdpjh;fspd;
kjpaw;w nray;fSf;F
kNfridg; gopNghLtJ!

kjpnad;gJ
kjpAs;s kdpjh;fspd;
kfj;jhd nray;fshy;
kNfrid kfpo;tpg;gJ!

tpjpnad;gJ
Njhw;wtiug;
Njw;wg; gad;gLj;Jk;
'thh;j;ijkUe;J'!

kjpnad;gJ
Njhw;wth;
ntw;wpngw
Jtz;lth; Js;spnao
Njitg;gLk;
'mw;GjmwpTlhdpf;'!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
mathiyin manathin thookkam Kavithai mathi selva 1835
Love Kavithai cellisudha 2800
Pasi Kavithai Yadihirajan Sharma 3255
Samaiyal Kavithai R. Kanirajan 1832
Karuvaraiyil Nadakka Virumbukiren Kavithai Manikandan 2012
Ennai Thurathivitta Naasa Vedichatham Kavithai Fahath A.Majeed 1740
Thandanai.............! Kavithai Saranyan 1883
Salanam Kavithai Vinothkumar Pasupathi 2401
Kan Dhaanam Kavithai Deeparaja 2497
Sillarai Kavithai Manibharathi 2159
mathiyin pulampeyar nilai Kavithai mathi selva 2003
Kaaranam Kavithai R. Kanirajan 1859
EPADIKU THENDRAL Kavithai supriya 5342
Life Kavithai Farhan Kariapper 2550
sERu vENdumaa Kavithai ts raj 1830