Uravugalai Ilanthu Ulaikkirom

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Uravugalai Ilanthu Ulaikkirom

Author : Malargal
Added On : 8/27/2009
Viewed 2123 Times

ftpij - Poem

may; ehl;by; ,Uf;fpNwhk;
nrhy;ypf; nfhs;syhk; ngUikaha;

njhiytpy; nrhe;jq;fs;
njhiyg;Ngrpapy; ehq;fs;

fzpg;nghwpapy; ehNsL

tpl;L te;j cwTfs;
tpl;Lr; nry;yh epidTfs;

gzj;ij Nrkpf;Fk; ehq;fs;
gz;bif tpohf;fis ,oe;Njhk;

jhafj;jpd; fhw;iw vz;zp
jpdKk; Rthrpf;fpNwhk;

tPL Nehf;fp tpjp vd;Dk;
glfpy; gazk; nra;fpNwhk;

fiu NrUk; ehis Nehf;fp
,iwtdplk; Ntz;LfpNwhk;
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Vivasayi Kavithai R. Kanirajan 3445
Jillu Sutta Dosai Kavithai ts raj 2444
Kadhal Kavithai Supriya 2684
Uzhaikkum Varkam Kavithai R. Kanirajan 2244
Poo Magal Kavithai Austin 2802
Thirumanam Mudintha Irumanam Kavithai Manibharathi 2560
Kaathal Kavithai Ruvan 2629
Tharkolai Kavithai P.A.Boopathi 3486
kaadhal parisu Kavithai Rajeswari. V 2579
Nizhalai Thirudum Mazhalai Kavithai Kingmartine 2251
Natpu Kavithai vettiarattai 2906
Enna Seiya Mana Nilaiyai Kavithai GeeVee 2101
Selva Nayagi Kavithai Selva Nayagi 2187
Nanayam Kavithai Tenkasi_Monkey 3235
Palan Kavithai R. Kanirajan 2299