Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kathalum Kurunjeithiyum

Author : Kovai Satheesh
Added On : 1/10/2011
Viewed 1776 Times

ftpij - Poem

ghly; Nfl;Fk; trjp>
,iza trjp>
glk; gpbf;Fk; trjp...
vd vy;yhk;
vd; ifNgrpapy; ,Ue;Jk;...>

cdf;F "FWQ;nra;jp"
mDg;Gk; trjpjhd;
ehd;
mjpfk; tpUk;gp gad;gLj;JtJ..!!

ifNgrp ifapy; ,Ue;jhy;..>
cdf;fhf xU
"ftpij" FWQ;nra;jpahf cUthfp
nfhz;bUf;Fk;..!!

,y;iynad;why;...>
",jak;"
cd; epidit mir NghLk;
Jbf;f kwe;J..!!

Ngyd;]; ,y;iy..!
mg;gh ,Ue;jhu;..!
gbj;Jnfhz;L ,Ue;Njd;..!
nel;tu;f; ,y;iy..!
vd
vdf;F gjpyha;
gy kWnkhopfs; itj;jpUg;gha;...

Mdhy;
ehd; njhlu;e;J
cdf;F "FWQ;nra;jp"
mDg;Gtjw;f;fhd xNu fhuzk;..
"ePnad; gpupa Njhop...!!"

cdf;F mDg;gpa ftpijfs;
gbj;j
cd; Njhopfs;
vd;id ghu;f;f tpUkGtjha;
nrhy;Yk;
cdf;Nfd; Guptjpy;iy..?
ehd; cdf;F mDg;gpaJ
"ftpijfs;" my;y
"fhjy;" vd;W..!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Hiqoo Kavithai tharanimohan 1922
munna 1 Kavithai mubeen begum 1638
ARUVADAI Kavithai N.A.UMA MAHESWARI 2165
Sembaruthi Kavithai ts raj 1985
Mr M Rufina Avarhalukku Kavithai Silver 1535
Nee .. Naan .. Avan .. Natpu Kavithai ts raj 1775
Varam Kavithai R. Kanirajan 1850
matiyin ...panam Kavithai mathi selva 2926
Uyir Kavithai Neelakandan 2200
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1779
Maraththai Mattum Nadu Kavithai R. Kanirajan 1554
En Pirappu Kavithai Dency 1979
Pongal Nalvaazhthukkal Kavithai DigiKing 3976
kaathal pisasu Kavithai military ashok 1981
Manitha Iyalbu Kavithai R. Kanirajan 1871