Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pagal Kanavu

Author : Alex Sahayaraj
Added On : 7/15/2011
Viewed 2087 Times

ftpij - Poem

rpy;nyd;w kioj;J}wy;
rpwFfsbj;J rpypu;j;J tu
njupe;J nfhz;Nld;
,d;iwa jpdk;
Filfs; J}R jl;lg;gLnkd;W!
kuq;fs; kioapy; eide;J
jd; G+f;fNshL J}wy;fisAk;
Nru;j;J J}t
Nrhu;e;J Nghd ghu;f; ngQ;Rfs;
vOe;J mku;e;J Fspj;jd...
Nuhl;Nlhuf; filapy; xJq;fp
ghy;> bfh\d;> ru;f;fiuNahL
Bia cwpQ;Rifapy;
jd;idAk; Nru;j;J
RitA+l;baJ kio ePu;.
,ilapy; ,Ue;j ,ilntspapy;
vq;fpUe;Njh vq;Nfh nry;Yk;
fhu; xd;W rhiy ePiu
vd; Nky; ,iwf;f
rl;nld;W fz; tpopj;Njd;!
Kfj;jpy; ePiu njspj;J
vd; mk;kh vd;id vOg;gpf; nfhz;L...
"Nla;! Nrhk;Ngwp vt;tsT Neuk; J}q;Ft?
fj;jpup ntapypy; vg;gb J}q;Ffpwhd; ghu;
kzp xd;W MfpwJ" vd;whs;...
ntspapy; te;J Kfk; fOtf;
Fohiaj; jpwe;jhy;
Rl;lJ jz;zPu;...
"R+g;gug;G" vd;Nwd; ehd;!
fdit nehe;J nfhz;L...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Manitham Enge Kavithai Vinoth Kumar R 798
Parvai Ondre Podhume Kavithai Sivaramakrishnan 1678
Kathal Kavithai Pandy 1785
Vazhigalai Thedi Kavithai Thanippiravi 1672
Perasaikaari Kavithai Vijaynimi 1507
Vaarthai Maarum Vaazhkai Kavithai Veera 3193
Pirappu Kavithai Kvg 1952
Waiting To Propose Kavithai rajagopalan 797
Life Kavithai Corus 7660
Kavvum Manam Kavithai Dr. P.Madhu 1499
Bharatha Thaaye Kavithai Devepriya Hariharan 3261
leonardo da vinci Kavithai aravinda babu. n 1560
Kanneer Kavithai Mr. Daywalker 1670
Irappila Sathiyam Kavithai Dr.P.Madhu 1469
Mounam Kavithai Mrs.Bharathy 1762