Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pagal Kanavu

Author : Alex Sahayaraj
Added On : 7/15/2011
Viewed 2203 Times

ftpij - Poem

rpy;nyd;w kioj;J}wy;
rpwFfsbj;J rpypu;j;J tu
njupe;J nfhz;Nld;
,d;iwa jpdk;
Filfs; J}R jl;lg;gLnkd;W!
kuq;fs; kioapy; eide;J
jd; G+f;fNshL J}wy;fisAk;
Nru;j;J J}t
Nrhu;e;J Nghd ghu;f; ngQ;Rfs;
vOe;J mku;e;J Fspj;jd...
Nuhl;Nlhuf; filapy; xJq;fp
ghy;> bfh\d;> ru;f;fiuNahL
Bia cwpQ;Rifapy;
jd;idAk; Nru;j;J
RitA+l;baJ kio ePu;.
,ilapy; ,Ue;j ,ilntspapy;
vq;fpUe;Njh vq;Nfh nry;Yk;
fhu; xd;W rhiy ePiu
vd; Nky; ,iwf;f
rl;nld;W fz; tpopj;Njd;!
Kfj;jpy; ePiu njspj;J
vd; mk;kh vd;id vOg;gpf; nfhz;L...
"Nla;! Nrhk;Ngwp vt;tsT Neuk; J}q;Ft?
fj;jpup ntapypy; vg;gb J}q;Ffpwhd; ghu;
kzp xd;W MfpwJ" vd;whs;...
ntspapy; te;J Kfk; fOtf;
Fohiaj; jpwe;jhy;
Rl;lJ jz;zPu;...
"R+g;gug;G" vd;Nwd; ehd;!
fdit nehe;J nfhz;L...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Nam Karpanai Kulantaigal Kavithai Amirtha 1940
Kaathal Koma Noyali Kavithai Kazhanimanithan 1620
Idhaya thirudan Kavithai Jennu kharthi 2163
Kaathal Vali Kavithai Jehanki 2149
Pudhukavithai Kavithai R. Kanirajan 1642
Amma Kavithai Kvg 12794
Varam Kavithai R. Kanirajan 1785
Vendukol Kavithai R. Kanirajan 1516
munna 1 Kavithai mubeen begum 1600
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2078
Ippadikku Snowlin Age 17 Kavithai Soorpanagai 2290
Nallunarvu Kolga Kavithai R. Kanirajan 1605
Manamirunthal Kavithai Kavikyuil 3632
Name Love Kavithai Shanmugapriya 1907
Sumai Kavithai R. Kanirajan 1926