Pagal Kanavu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pagal Kanavu

Author : Alex Sahayaraj
Added On : 7/15/2011
Viewed 2788 Times

ftpij - Poem

rpy;nyd;w kioj;J}wy;
rpwFfsbj;J rpypu;j;J tu
njupe;J nfhz;Nld;
,d;iwa jpdk;
Filfs; J}R jl;lg;gLnkd;W!
kuq;fs; kioapy; eide;J
jd; G+f;fNshL J}wy;fisAk;
Nru;j;J J}t
Nrhu;e;J Nghd ghu;f; ngQ;Rfs;
vOe;J mku;e;J Fspj;jd...
Nuhl;Nlhuf; filapy; xJq;fp
ghy;> bfh\d;> ru;f;fiuNahL
Bia cwpQ;Rifapy;
jd;idAk; Nru;j;J
RitA+l;baJ kio ePu;.
,ilapy; ,Ue;j ,ilntspapy;
vq;fpUe;Njh vq;Nfh nry;Yk;
fhu; xd;W rhiy ePiu
vd; Nky; ,iwf;f
rl;nld;W fz; tpopj;Njd;!
Kfj;jpy; ePiu njspj;J
vd; mk;kh vd;id vOg;gpf; nfhz;L...
"Nla;! Nrhk;Ngwp vt;tsT Neuk; J}q;Ft?
fj;jpup ntapypy; vg;gb J}q;Ffpwhd; ghu;
kzp xd;W MfpwJ" vd;whs;...
ntspapy; te;J Kfk; fOtf;
Fohiaj; jpwe;jhy;
Rl;lJ jz;zPu;...
"R+g;gug;G" vd;Nwd; ehd;!
fdit nehe;J nfhz;L...>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kaadhal Seraisalai Kavithai Shutupsachin 2625
vazhip pOkkan Kavithai ts raj 2255
Naalidhazh Kavithai Thainis A 2208
Thavanai vazhkai Kavithai NASAR-AMT 3243
Kavithaiyin Mahimai Kavithai Hitech_erumai_maadu 2241
Tharkolai Kavithai Mr. Daywalker 2912
Ennavalin Vizhiparvai - என்னவளின் விழிப்பார்வை Kavithai vsasikala 2175
Aayul Kavithai Swasthika 3265
Kadavulin Kanakku Kavithai R. Kanirajan 2266
Maamiyar Kodumai Kavithai Bhuvi 2084
Positive Thinking Kavithai R. Kanirajan 3813
My Love Kavithai yaki.bala 2342
Mazhaiyal Varandupona Vivasayi Manasu Kavithai R. Kanirajan 2977
kaadhal parisu Kavithai Rajeswari. V 2542
Kaathalin Vaasal Kavithai R. Kanirajan 2322