Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pagal Kanavu

Author : Alex Sahayaraj
Added On : 7/15/2011
Viewed 2288 Times

ftpij - Poem

rpy;nyd;w kioj;J}wy;
rpwFfsbj;J rpypu;j;J tu
njupe;J nfhz;Nld;
,d;iwa jpdk;
Filfs; J}R jl;lg;gLnkd;W!
kuq;fs; kioapy; eide;J
jd; G+f;fNshL J}wy;fisAk;
Nru;j;J J}t
Nrhu;e;J Nghd ghu;f; ngQ;Rfs;
vOe;J mku;e;J Fspj;jd...
Nuhl;Nlhuf; filapy; xJq;fp
ghy;> bfh\d;> ru;f;fiuNahL
Bia cwpQ;Rifapy;
jd;idAk; Nru;j;J
RitA+l;baJ kio ePu;.
,ilapy; ,Ue;j ,ilntspapy;
vq;fpUe;Njh vq;Nfh nry;Yk;
fhu; xd;W rhiy ePiu
vd; Nky; ,iwf;f
rl;nld;W fz; tpopj;Njd;!
Kfj;jpy; ePiu njspj;J
vd; mk;kh vd;id vOg;gpf; nfhz;L...
"Nla;! Nrhk;Ngwp vt;tsT Neuk; J}q;Ft?
fj;jpup ntapypy; vg;gb J}q;Ffpwhd; ghu;
kzp xd;W MfpwJ" vd;whs;...
ntspapy; te;J Kfk; fOtf;
Fohiaj; jpwe;jhy;
Rl;lJ jz;zPu;...
"R+g;gug;G" vd;Nwd; ehd;!
fdit nehe;J nfhz;L...>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

mathiyin .. oomaiyaanen Kavithai mathi selva 1550
Thookam Kavithai vishnu krishnan 2581
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2167
Vettri Paathayai Mudivu Seithu Vidu Kavithai R. Kanirajan 2010
Vaa Vaa ILainjane Kavithai Kumbakarnann 1822
Vinmeenkal Kavithai Nathalie 1963
En Aththaan Kavithai Silver 1716
Irudhayam Enge Kavithai silent dolphy 1666
Unakaaga Kavithai Rajalakshmi 2398
Aasai Kavithai Baskaran 2357
Sahi Kavithai Thanippiravi 1974
Tamil nadu 1 Chat room Kavithai Raavanan 2800
NILAAA Kavithai supriya 1897
Madham Piditha Madham Kavithai Silver 1821
Otin Vilai Kavithai mr.daywalker 1709