Varutham Padhinaaru

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Varutham Padhinaaru

Author : Silver
Added On : 10/12/2009
Viewed 1991 Times

ftpij - Poem

mdhijfs;.... M];ukj;Jg; Nghypr; rhkpahu;fs;
Kjpu; fd;dpfs;... KjpNahu; ,y;yq;fs;
Coy;fs;... CUf;Fiof;fhj murpay;thjpfs;
tujl;rizf; nfhLikfs;... fe;J tl;bfs;
Ntrpfs;.... Ntiyapy;yhj; jpz;lhl;lq;fs;
Ms; nfhy;Yk; Neha;fs;... Mz;bahf;Fk; epjp epWtdq;fs;
nfhiyfs;..... nfhs;isfs;
Nghyp kUj;Jtk;.... ngWfpf; fplf;Fk; yQ;rq;fs;
tU\k; gjpdhwhdhYk; - ,e;j
tUj;jq;fs; gjpdhWk; ,y;yhky;
tre;jk; gjpdhwhf khw Ntz;Lk;!!!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
NILAAA Kavithai supriya 2068
Mosamana Oppantham Kavithai R. Kanirajan 2053
Thaerthal Kaalam Kavithai R. Kanirajan 1967
Kaadhal Vidai Kavithai narma 2155
Tasmac Vizhigal Kavithai Wilson 2297
Aval Illatha Naanum Kavithai Kingmartine 1904
Vithi Kavithai vijaymohan 2407
Kanavu Kavithai KRISH 2136
Pen Nila Kavithai Thanippiravi 3437
Mounam Kavithai Thanippiravi 2752
Haikoo myarchigal-3 Kavithai sendhu 2026
Annan thanggai Kavithai Nathalie 4297
Tharam Thaazhvendru Ninaithaayo Kavithai Karthika AK 3010
Marathi Kavithai Corus 2245
Kaalam Kavithai R. Kanirajan 2244