Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaadhal Soham

Author : Silver
Added On : 9/16/2009
Viewed 2445 Times

ftpij - Poem

Gayha; te;jha;... gdpaha; cUfpNdd;
Nkfkha; kiwe;jha;... Foe;ijaha; mOfpNwd;!

fz;zPUk; ftpijAkha; ehd;
fztNdhL eP...

fhjy; te;jjhy; ftiy te;jjh
ftiy tuNt fhjy; nra;jhah?

Kjy; fhjYk; eP
KOjha; fhjiy Kbj;jtSk; eP!!

,d;W khw;whd; kidtpaha; ,Uf;fpwha;
cd;id epidj;J vd; fhjiy
khrhf;fpf; nfhs;s tpUg;gkpy;iy

fhyk; ek; ifapy; vd;W fhjypj;Njhk;
,d;Nwh fhyj;jpd; ifapy; ehk;

fyf;fk; Ntz;lhk; ftiyAk; Ntz;lhk;
fztid kl;Lk; epidj;J fz;zpakhf tho;

,e;j ftpijNahL
vd; fhjiyAk; Kbj;Jf; nfhs;fpNwd;!!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thanthayar Dhinam Kavithai P.A.Boopathi 2995
Pudhukavithai Kavithai R. Kanirajan 1654
Kalviyin Magathuvam Kavithai Kanirajan 4073
PENN Kavithai V. JEYA PRAKASH 2668
Arithukol Kavithai R. Kanirajan 2124
Veedu Kavithai Dr.P.Madhu 2966
Innayathalam Kavithai Thainis A 1684
Madham Piditha Madham Kavithai Silver 1756
Kadhal Kavithai C.Mohana Neelangarai 2148
Vazhkaiyil Nee Kavithai R. Kanirajan 1761
Irandu Sinthanai Ulla Ore Jeevan Kavithai Kanirajan 1739
Thaai Kavithai nizhal 2008
Kaanamal Pona Kaadhalikku Kavithai Balaji R 1610
Piranthanal Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 15315
Kadhalar Thinathirkai Kavithai Darvin 1575