Kaadhal Soham

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaadhal Soham

Author : Silver
Added On : 9/16/2009
Viewed 3008 Times

ftpij - Poem

Gayha; te;jha;... gdpaha; cUfpNdd;
Nkfkha; kiwe;jha;... Foe;ijaha; mOfpNwd;!

fz;zPUk; ftpijAkha; ehd;
fztNdhL eP...

fhjy; te;jjhy; ftiy te;jjh
ftiy tuNt fhjy; nra;jhah?

Kjy; fhjYk; eP
KOjha; fhjiy Kbj;jtSk; eP!!

,d;W khw;whd; kidtpaha; ,Uf;fpwha;
cd;id epidj;J vd; fhjiy
khrhf;fpf; nfhs;s tpUg;gkpy;iy

fhyk; ek; ifapy; vd;W fhjypj;Njhk;
,d;Nwh fhyj;jpd; ifapy; ehk;

fyf;fk; Ntz;lhk; ftiyAk; Ntz;lhk;
fztid kl;Lk; epidj;J fz;zpakhf tho;

,e;j ftpijNahL
vd; fhjiyAk; Kbj;Jf; nfhs;fpNwd;!!!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Vidumurai Kavithai saranyan 3124
Uyir Kavithai Neelakandan 2931
Irudhayam Enge Kavithai silent dolphy 2385
Vidiyal Kavithai Yadhirajan Sharma 2850
Koodu Kavithai Dr. P.Madhu 2099
Podhuvudamai Kavithai GeeVee 2100
Thookkam Kavithai Naughty 2775
Thedal Kavithai R. Kanirajan 2566
Pennee?? Kavithai Vettiarattai 2963
En Idhayam Kavithai idhayathai_thirudathe 3034
Thanthai Manam Kavithai R. Kanirajan 2985
THUNAI..... Kavithai supriya 2517
Echarikai Kavithai Kanirajan 2324
Ithayaththil vali Kavithai vivek_pmo 2455
Manaivi Kavithai Kaniarajan 3015