Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaadhal Soham

Author : Silver
Added On : 9/16/2009
Viewed 2478 Times

ftpij - Poem

Gayha; te;jha;... gdpaha; cUfpNdd;
Nkfkha; kiwe;jha;... Foe;ijaha; mOfpNwd;!

fz;zPUk; ftpijAkha; ehd;
fztNdhL eP...

fhjy; te;jjhy; ftiy te;jjh
ftiy tuNt fhjy; nra;jhah?

Kjy; fhjYk; eP
KOjha; fhjiy Kbj;jtSk; eP!!

,d;W khw;whd; kidtpaha; ,Uf;fpwha;
cd;id epidj;J vd; fhjiy
khrhf;fpf; nfhs;s tpUg;gkpy;iy

fhyk; ek; ifapy; vd;W fhjypj;Njhk;
,d;Nwh fhyj;jpd; ifapy; ehk;

fyf;fk; Ntz;lhk; ftiyAk; Ntz;lhk;
fztid kl;Lk; epidj;J fz;zpakhf tho;

,e;j ftpijNahL
vd; fhjiyAk; Kbj;Jf; nfhs;fpNwd;!!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Paambu Kavithai ts raj 1951
Pongal Kavithai Bella Thomas 1265
Jillu Sutta Dosai Kavithai ts raj 1876
Radham Kavithai Saranyan 1896
Kanimozhi Kavithai Kanimozhi 3480
Puthu Puthu arthangal Kavithai Pradeep kannan 1993
Iravu Nilavu Kavithai Nila thozhi 3919
Abatham Kavithai R. Kanirajan 1668
Kelvi Gandhi Thaathavidam Kavithai ts raj 2549
Thanimai Kavithai Easwari 3938
Alagu Rojave Kavithai Scorpion 2720
mathiyin vanna kathal Kavithai mathi selva 1720
Kanneer Thuli Kavithai santhu2208@gmail 2773
Pongal Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 6019
Indraiya Kaathal Kavithai Karthika AK 2843