Kaadhal Soham

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaadhal Soham

Author : Silver
Added On : 9/16/2009
Viewed 2740 Times

ftpij - Poem

Gayha; te;jha;... gdpaha; cUfpNdd;
Nkfkha; kiwe;jha;... Foe;ijaha; mOfpNwd;!

fz;zPUk; ftpijAkha; ehd;
fztNdhL eP...

fhjy; te;jjhy; ftiy te;jjh
ftiy tuNt fhjy; nra;jhah?

Kjy; fhjYk; eP
KOjha; fhjiy Kbj;jtSk; eP!!

,d;W khw;whd; kidtpaha; ,Uf;fpwha;
cd;id epidj;J vd; fhjiy
khrhf;fpf; nfhs;s tpUg;gkpy;iy

fhyk; ek; ifapy; vd;W fhjypj;Njhk;
,d;Nwh fhyj;jpd; ifapy; ehk;

fyf;fk; Ntz;lhk; ftiyAk; Ntz;lhk;
fztid kl;Lk; epidj;J fz;zpakhf tho;

,e;j ftpijNahL
vd; fhjiyAk; Kbj;Jf; nfhs;fpNwd;!!!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Maunam Kavithai Saranyan 2407
Naan Unakkaaga Kavithai Thanippiravi 1984
Nadippu Kavithai R. Kanirajan 2145
wealth Kavithai ts raj 2029
Picture Kavithai R. Kanirajan 2633
haikoo myarchigal-4 Kavithai sendhu 2084
Paadam Kavithai R. Kanirajan 2406
Pirivu ubsara vila.! Kavithai Uma Thaya 4363
Naanam Kavithai Yadhirajan Sharma 2388
Natpu Kavithai Joshua Daniel 2618
Sadhi Kavithai sella 2026
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2032
Thadumaatram Kavithai PADMA 2134
Tharam Thaazhvendru Ninaithaayo Kavithai Karthika AK 3077
Naan Kanda Kaatchi Kavithai R. Kanirajan 2067