Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaadhal Soham

Author : Silver
Added On : 9/16/2009
Viewed 2306 Times

ftpij - Poem

Gayha; te;jha;... gdpaha; cUfpNdd;
Nkfkha; kiwe;jha;... Foe;ijaha; mOfpNwd;!

fz;zPUk; ftpijAkha; ehd;
fztNdhL eP...

fhjy; te;jjhy; ftiy te;jjh
ftiy tuNt fhjy; nra;jhah?

Kjy; fhjYk; eP
KOjha; fhjiy Kbj;jtSk; eP!!

,d;W khw;whd; kidtpaha; ,Uf;fpwha;
cd;id epidj;J vd; fhjiy
khrhf;fpf; nfhs;s tpUg;gkpy;iy

fhyk; ek; ifapy; vd;W fhjypj;Njhk;
,d;Nwh fhyj;jpd; ifapy; ehk;

fyf;fk; Ntz;lhk; ftiyAk; Ntz;lhk;
fztid kl;Lk; epidj;J fz;zpakhf tho;

,e;j ftpijNahL
vd; fhjiyAk; Kbj;Jf; nfhs;fpNwd;!!!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vizhi Camera Kavithai Kazhanimanithan 1630
Kalvi Kavithai R. Kanirajan 4849
Tharkolai Kavithai P.A.Boopathi 2496
Avasthai Kavithai ameer ali sifan 1617
Kalangathe nanba Kavithai nikajo 1839
Yahoo Europe Tamizan Kavithai Ramyaa_tirunelveli 1892
Ennai virumbineen Kavithai Swasthika 1700
Perumayana Tholvi Kavithai pradeep mollin 1695
mathiyin.. en manam Kavithai mathi selva 1353
Kangal Kavithai Sharatha 2593
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1832
Tragic Love Kavithai Sindu I 1465
Sirippu Kavithai Kumbakarnann 2062
Kalloori Vaasalil Kavithai Kiran Nivedh 1571
Avalidam Illai Endren Kavithai Kingmartine 1500