Vaakalikkum Tharunam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vaakalikkum Tharunam

Author : R. Kanirajan
Added On : 10/13/2011
Viewed 2046 Times

ftpij - Poem

thf;fspf;Fk; jUzk;
(thf;fhsh;fSf;F)


thf;fspf;Fk; jUzk; ,J
ty;yth;fs; ey;yth;fs; ntd;wpl
tha;g;gspf;Fk; jUzk; ,J!

%il%ilaha; thf;FWjpfs;
Kbr;rtpo;f;fg; gLfpd;wd
Kr;re;jpapy;
Kspj;jpUf;fk; fz; Kd;dhy;
%bf;fplf;Fk; ekJ mwpTf;fz; jpwe;J
Kd;D}WKiw Ma;e;J
KbntLj;J thf;Ffis
Kj;jpiuapLk; Neuk; ,J!

tpahghu tpsk;guq;fisg; Nghy;
Jz;LNghl;lth;fs;
tpdpNahfpf;Fk;
thf;FWjp thf;fpa Ch;tyq;fs; jhq;fpa
Jz;Lr;rPl;Lfs;
Jzpe;J KbntLf;f Ntz;ba jUzk; ,J!

murpay; rpj;JNtiyfSf;F
mbikahfp tplhky;
Muha;e;J thf;fspf;Fk; jUzk; ,J!

ehKk; thf;fspjNjhk; te;Njhk;;
vd;wpy;yhky;
ey;yth; xUtUf;F tha;g;gspj;J tpl;Nlhk;
vd;W
re;Njhrk; mila Ntz;ba jUzk; ,J!

jFjpaw;wth;fSf;F mspf;Fk; thf;Fk;
jukpy;yhjtUf;Fr; nra;Ak; cjtpAk; tPz;
xU epkplj; jLkhw;wk;
Ie;jhz;L tUj;jkhfptpLk;!

vdNt
thUq;fs; thf;fspf;Fk; jUzk; ,J
ey;ytUf;F
tha;g;gspf;Fk; jUzk; ,J!

thUq;fs;
thf;fspg;Nghk;
ty;ytiuj;
Njh;njLg;Nghk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Sombalai Kizhitheri Kavithai R. Kanirajan 1925
Padaiyal (haha receipe) Kavithai ts raj 1915
Pancha boothamum neeyum Kavithai Nivi 2437
Nee .. Naan .. Avan .. Natpu Kavithai ts raj 2465
Kanneer Kavithai Vimal 2587
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 2031
mathiyin vibareetha kathal Kavithai mathi selva 1931
Kavalaiyai Vidu Kavithai ts raj 1966
Happy Christmas Kavithai ts raj 7606
Kaathal Kavithai Usha Giridhar 1460
Vazhkaiyin Karunizhalgal Kavithai R. Kanirajan 1963
Bayam Kavithai R. Kanirajan 2823
Haikkoo Kavithai Siva Sargunam 2757
Kadhal Devaram Kavithai ts raj 2457
Manitha Iyalbu Kavithai R. Kanirajan 2299