Uzhaikkum Varkam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Uzhaikkum Varkam

Author : R. Kanirajan
Added On : 11/9/2010
Viewed 2007 Times

ftpij - Poem

ciof;Fk; th;f;fk;


trjp gilj;Njhh;
tho;f;ifg; gl;lk;
itafj;jpy cau
ehSk; E}yha;
eype;J epw;Fk;;
th;f;fk;!

gzk; gilj;jth;
gfl;lha; tho
fy;iy cilj;J
fl;llk; gilj;J
xl;lil mile;j
Xiy tPl;by;
xLq;fpf; fplf;Fk;
th;f;fk;!

cz;LnfhOg;Nghh;
jpz;W kfpo
czT gilj;Jj; jpdKk;
jd;
FLk;gj;jpw;F
czT NjLk;
th;f;fk;!

%r;irg; gpbj;J
KJif tisj;J
%ilfs; J}f;fp jdJ tho;tpd;
tWikr; Rik jhshJ
rKjhaj;jpd;
Nfs;tpf; Fwpaha;;
tpsq;Fk;
th;f;fk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Naan Kanda Kaatchi Kavithai R. Kanirajan 2093
Vellai Pudavai Yen Kavithai R. Kanirajan 2059
Pennin Perumai..... Kavithai mr.musicc 5488
Nirappuga Kavithai Valzhai Vendhan (Ramesh .P) 2397
Kathalar Dhinam Kavithai Manikandan 2293
Kaadhal Kavithai Francis 2340
Kaliyil Ravanan Kavithai Dhravidan 3247
Uyir Udal Kavithai Dr. P. Madhu 5579
NATPIN AZHAGHU !! Kavithai LIVING_4FRIENDS 3417
Anbu Kavithai Easwari 3820
Vali Kavithai Kanirajan 2863
Sunday Kavithai vettiarattai bala 2067
Iraivanin Kaiyezhuthu Kavithai R. Kanirajan 1981
Ithu Enna Nyayam Kavithai Wilson 1938
Mathiyum Vithiyum Kavithai R. Kanirajan 1954