Uzhaikkum Varkam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Uzhaikkum Varkam

Author : R. Kanirajan
Added On : 11/9/2010
Viewed 2230 Times

ftpij - Poem

ciof;Fk; th;f;fk;


trjp gilj;Njhh;
tho;f;ifg; gl;lk;
itafj;jpy cau
ehSk; E}yha;
eype;J epw;Fk;;
th;f;fk;!

gzk; gilj;jth;
gfl;lha; tho
fy;iy cilj;J
fl;llk; gilj;J
xl;lil mile;j
Xiy tPl;by;
xLq;fpf; fplf;Fk;
th;f;fk;!

cz;LnfhOg;Nghh;
jpz;W kfpo
czT gilj;Jj; jpdKk;
jd;
FLk;gj;jpw;F
czT NjLk;
th;f;fk;!

%r;irg; gpbj;J
KJif tisj;J
%ilfs; J}f;fp jdJ tho;tpd;
tWikr; Rik jhshJ
rKjhaj;jpd;
Nfs;tpf; Fwpaha;;
tpsq;Fk;
th;f;fk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Varam Kavithai PADMA 2582
Madhi Sei Maname Kavithai Dr.P.Madhu 2074
Aasaigal Kavithai Abirami 2869
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2693
Kallarai Kavithai silver 2317
Kadhalaal Kavithai Kavithai Ranjitha 4263
Ithu Malarin Mozhi Kavithai ts raj 3464
Irudhayam Enge Kavithai silent dolphy 2386
Cigarette Kavithai R. Kanirajan 3708
Nee engee Kavithai Kuthub G 2840
Thanthai Kavithai Charan 3712
Thopil Kodi Paasangal Kavithai MadTricks 2180
Hiqoo Kavithai tharanimohan 2752
Irattai Gopuram Kavithai Manibharathi 2448
Kathaliye Kaaranam Sol Kavithai R. Kanirajan 2173