Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ulagam

Author : Viji Kannan
Added On : 2/14/2014
Viewed 2606 Times

ftpij - Poem

jha;Kf rpupg;gpdpNy
cyif ehk; ghh;j;Jtpl;Nlhk;
jha;gp;b Nrhw;wpdpNy
cyif ehk; urpj;Jtpl;Nlhk;
jhapd;if tpuy;fspNy
cyif tyk; te;Jtpl;Nlhk;
,d;Dk; cyfk; nghpanjd
czUk; fhyk; te;jNghJ
epidj;jij thq;fpj;jpz;Wehk;
cz;ik ,d;gk; mDgtpj;Njhk;
,d;Dkpd;Dk; ,d;Dnkd
khw;wq;fs;gyNt nfhz;Lte;Njhk;
ez;gh;Njit gofplNt
Ch;;fs; gyTk; Rw;wpte;Njhk;
kidtpjhNd cyfk; vd;Nwhk;
Foe;ijfs ;te;jJk; gfph;e;J nfhz;Nlk;
nrhj;Jk; RfKk; tho;if vd;Nwhk;
Foe;ijfs; jpUkzNk kfpo;r;rp vd;Nwhk;
Nguf;Foe;ij jto;tijNa
ngUk;ghf;fpankd;W nrhd;Ndhk;
clypy; gyKk; Fiwe;Jtpl;lhy;
;cyif gphptNjRfnkd;Nwhk;
ele;Jte;j ghijiaNa
tho;f;if vd;Wngahpl;Nlhk;
khw;wk;Njit vd;Nwehk;
kWCh; nrd;W jq;fptpLk;
ehl;fis ehKk; nrhy;NthNk
Rw;Wyhntd kfpo;NthNk
tho;ifAk; mJNghy; caph;fSf;F
te;JNghFkplk; cyfklh
epiyahd tPl;il kwe;Jehk;
; epoyha;kfpOk; tho;f;ifalh
-thzp kyh;>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Avan Sonna Varthai Kavithai Kingmartine 1635
Ex kaathalan Kavithai NASAR-AMT 1999
Enge En Maranam Kavithai Mr. Daywalker 2596
Noitroba Kavithai ts raj 1520
Sillarai Kavithai Manibharathi 1845
Tholvikku karanam Kavithai R. Kanirajan 1631
Thandanai.............! Kavithai Saranyan 1567
Thaen Kavithai Victor Hugo (Translation-Manimaran) 1892
Aasai Manam Kavithai SUMAIYAA 3813
Oru Yezhaiyin Kaadhal Kavithai Digi King 1611
Megapenne sirikkathe Kavithai madesh 1532
Thannambikkai Kavithai Pradeep kannan 6947
Chat Thirukkural Kavithai Nikajo 2505
Innayathalam Kavithai Thainis A 1635
Parasparam Kavithai R. Kanirajan 1641