Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaalam

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/8/2010
Viewed 1637 Times

ftpij - Poem

fhyk;

Rw;Wk; G+kpapy;
RoYk; epajp!

njhlq;fpa
tho;f;ifg; gazk;
KbAk;tiu
Kbahj J}uk;!

Kbe;J Nghd taJk;
fle;J te;j fhyKk;
cd; Kd;dhb
kPz;Lk; te;J
Kfk; fhl;lhJ!

New;iwa epfo;Tfs;
epidTfspy!;
ehisa epfo;Tfs;
fdTfspy!
,d;iwa epfo;Tfs;
kl;LNk
cdJ fz;fspy;!

tpiy kjpg;gpy;yhjJ
fhyk;!
tpiyapd;wpj; je;Js;shd;
,iwtd;!
fhyj;ijg; gad;gLj;Jgtd;
fhyj;jhy;
cah;j;jg;gLthd;!
fhyj;ijg; Gwf;fzpg;gtd;
fhyj;jhy;
Gwe;js;sg;gLthd;!


vy;yhk; ,oe;jtd;
vOe;J epw;f
,iwtd; ePl;Lk;
fuq;fNs
vjph;fhyk;!


chpa fhyj;jpy;
vLf;Fk;
KbTk;
Kaw;rpAk;
chpafhyj;jpy;
gadspf;Fk;!


cs;sf;fhak;
clw;fhak;
Fzg;gLj;Jk;
cz;ikahd
xNu kUe;J
fhyk;!

fhyKk;
flTSk;
xd;W
,uz;ilAk; ehk;
ghh;f;fKbahJ!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kadhal Kavithai C.Mohana Neelangarai 1861
En Idhayam Kavithai idhayathai_thirudathe 1943
Gnanam Valara Kavithai R. Kanirajan 1312
Un Mounam Thakuma..! Kavithai Scorpion 1639
Kallarai........ Kavithai Saranyan 1486
PENN Kavithai V. JEYA PRAKASH 2126
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2279
Tharam Thaazhvendru Ninaithaayo Kavithai Karthika AK 2364
Enakkoru Paavai Neethaanae Kavithai Kingmartine 1292
Appadi Sirikaathedaa Kanna Kavithai Sathish 1426
Megam Kavithai Thirumalai Raj M 864
Vergalukku Viyarvai Kavithai Alwyn Ebinezer 1451
Vazhvum Saavum Kavithai Dr.P. Madhu 1370
DHAVANI THAVARUGAL Kavithai Soulspecter 1964
Aval ninaive Kavithai Thanippiravi 1882