Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaalam

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/8/2010
Viewed 2073 Times

ftpij - Poem

fhyk;

Rw;Wk; G+kpapy;
RoYk; epajp!

njhlq;fpa
tho;f;ifg; gazk;
KbAk;tiu
Kbahj J}uk;!

Kbe;J Nghd taJk;
fle;J te;j fhyKk;
cd; Kd;dhb
kPz;Lk; te;J
Kfk; fhl;lhJ!

New;iwa epfo;Tfs;
epidTfspy!;
ehisa epfo;Tfs;
fdTfspy!
,d;iwa epfo;Tfs;
kl;LNk
cdJ fz;fspy;!

tpiy kjpg;gpy;yhjJ
fhyk;!
tpiyapd;wpj; je;Js;shd;
,iwtd;!
fhyj;ijg; gad;gLj;Jgtd;
fhyj;jhy;
cah;j;jg;gLthd;!
fhyj;ijg; Gwf;fzpg;gtd;
fhyj;jhy;
Gwe;js;sg;gLthd;!


vy;yhk; ,oe;jtd;
vOe;J epw;f
,iwtd; ePl;Lk;
fuq;fNs
vjph;fhyk;!


chpa fhyj;jpy;
vLf;Fk;
KbTk;
Kaw;rpAk;
chpafhyj;jpy;
gadspf;Fk;!


cs;sf;fhak;
clw;fhak;
Fzg;gLj;Jk;
cz;ikahd
xNu kUe;J
fhyk;!

fhyKk;
flTSk;
xd;W
,uz;ilAk; ehk;
ghh;f;fKbahJ!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Naanam Kavithai Yadhirajan Sharma 2145
Aasai Kavithai Soulspecter 2462
Kavithai Solla En Manam Illai Kavithai Kingmartine 1793
Kaagitha Manasu Kavithai Austin 1792
Maanavakkuzhaindhagale Kavithai R. Kanirajan 1749
Unakaaga Kavithai Rajalakshmi 2394
mai..mai.. thai.. thai.. Kavithai ts raj 2103
mathiyin vanna kathal Kavithai mathi selva 1751
Balam Kavithai R. Kanirajan 2020
Vadukkal Kavithai Villianur Raja Karunakaran 1878
Kanavu Kavithai KRISH 1877
Thaai.! Kavithai M Rufinas 1944
Therthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 2438
mathiyi kathal aval ithayathil Kavithai mathi selva 1527
kaathal vali Kavithai Bala 2945