Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaalam

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/8/2010
Viewed 1779 Times

ftpij - Poem

fhyk;

Rw;Wk; G+kpapy;
RoYk; epajp!

njhlq;fpa
tho;f;ifg; gazk;
KbAk;tiu
Kbahj J}uk;!

Kbe;J Nghd taJk;
fle;J te;j fhyKk;
cd; Kd;dhb
kPz;Lk; te;J
Kfk; fhl;lhJ!

New;iwa epfo;Tfs;
epidTfspy!;
ehisa epfo;Tfs;
fdTfspy!
,d;iwa epfo;Tfs;
kl;LNk
cdJ fz;fspy;!

tpiy kjpg;gpy;yhjJ
fhyk;!
tpiyapd;wpj; je;Js;shd;
,iwtd;!
fhyj;ijg; gad;gLj;Jgtd;
fhyj;jhy;
cah;j;jg;gLthd;!
fhyj;ijg; Gwf;fzpg;gtd;
fhyj;jhy;
Gwe;js;sg;gLthd;!


vy;yhk; ,oe;jtd;
vOe;J epw;f
,iwtd; ePl;Lk;
fuq;fNs
vjph;fhyk;!


chpa fhyj;jpy;
vLf;Fk;
KbTk;
Kaw;rpAk;
chpafhyj;jpy;
gadspf;Fk;!


cs;sf;fhak;
clw;fhak;
Fzg;gLj;Jk;
cz;ikahd
xNu kUe;J
fhyk;!

fhyKk;
flTSk;
xd;W
,uz;ilAk; ehk;
ghh;f;fKbahJ!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Enakkoru Paavai Neethaanae Kavithai Kingmartine 1417
Aathangam Kavithai Kavi 1532
Yaar Periyavar Kavithai ts raj 1479
Aravanaipu Kavithai Shyamala Ruban 2121
Entha Matramum Illai Kavithai R. Kanirajan 1384
Kunthavaiyai Thedi Kavithai Digi King 1266
Kaathal kanal Kavithai Dhuruvan 1505
Thamizar Thirunaal Kavithai ts raj 1532
Vazhigalai Thedi Kavithai Thanippiravi 1589
Ammavin Anbu Kavithai RameshKumar Balan 2911
Un Mounam Thakuma..! Kavithai Scorpion 1748
Pesungal Kavithai R. Kanirajan 1476
Yarukkaaga Kavithai Wilson 1451
Ninaivuhal Kavithai Tonyjesus 1606
Manitham Enge Kavithai Vinoth Kumar R 664