Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaalam

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/8/2010
Viewed 2035 Times

ftpij - Poem

fhyk;

Rw;Wk; G+kpapy;
RoYk; epajp!

njhlq;fpa
tho;f;ifg; gazk;
KbAk;tiu
Kbahj J}uk;!

Kbe;J Nghd taJk;
fle;J te;j fhyKk;
cd; Kd;dhb
kPz;Lk; te;J
Kfk; fhl;lhJ!

New;iwa epfo;Tfs;
epidTfspy!;
ehisa epfo;Tfs;
fdTfspy!
,d;iwa epfo;Tfs;
kl;LNk
cdJ fz;fspy;!

tpiy kjpg;gpy;yhjJ
fhyk;!
tpiyapd;wpj; je;Js;shd;
,iwtd;!
fhyj;ijg; gad;gLj;Jgtd;
fhyj;jhy;
cah;j;jg;gLthd;!
fhyj;ijg; Gwf;fzpg;gtd;
fhyj;jhy;
Gwe;js;sg;gLthd;!


vy;yhk; ,oe;jtd;
vOe;J epw;f
,iwtd; ePl;Lk;
fuq;fNs
vjph;fhyk;!


chpa fhyj;jpy;
vLf;Fk;
KbTk;
Kaw;rpAk;
chpafhyj;jpy;
gadspf;Fk;!


cs;sf;fhak;
clw;fhak;
Fzg;gLj;Jk;
cz;ikahd
xNu kUe;J
fhyk;!

fhyKk;
flTSk;
xd;W
,uz;ilAk; ehk;
ghh;f;fKbahJ!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Positive Thinking Kavithai R. Kanirajan 3728
munna Kavithai mubeen begum 1952
Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2613
Walking Kavithai ramyaa_tirunelveli 2248
Ithaya Thozhiye!!! Kavithai shutupsachin 1702
Vittukodu Kavithai Kumbakarnann 1982
Kuzhanthaigal Kavithai R. Kanirajan 2234
Power Cut Kavithai Thanippiravi 2327
Mudhal Thaai Kavithai mr.daywalker 1896
Enge En Maranam Kavithai Mr. Daywalker 2691
Thiruchendhoor Murugan Kavithai Silver 1801
Vaarthai Maarum Vaazhkai Kavithai Veera 3332
Kannaamoochi Kavithai ts raj 1632
Draupathiyin Soolurai - திரௌபதியின் சூளுரை Kavithai GeeVee 1144
Nilai Kavithai R. Kanirajan 1726