Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaalam

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/8/2010
Viewed 1696 Times

ftpij - Poem

fhyk;

Rw;Wk; G+kpapy;
RoYk; epajp!

njhlq;fpa
tho;f;ifg; gazk;
KbAk;tiu
Kbahj J}uk;!

Kbe;J Nghd taJk;
fle;J te;j fhyKk;
cd; Kd;dhb
kPz;Lk; te;J
Kfk; fhl;lhJ!

New;iwa epfo;Tfs;
epidTfspy!;
ehisa epfo;Tfs;
fdTfspy!
,d;iwa epfo;Tfs;
kl;LNk
cdJ fz;fspy;!

tpiy kjpg;gpy;yhjJ
fhyk;!
tpiyapd;wpj; je;Js;shd;
,iwtd;!
fhyj;ijg; gad;gLj;Jgtd;
fhyj;jhy;
cah;j;jg;gLthd;!
fhyj;ijg; Gwf;fzpg;gtd;
fhyj;jhy;
Gwe;js;sg;gLthd;!


vy;yhk; ,oe;jtd;
vOe;J epw;f
,iwtd; ePl;Lk;
fuq;fNs
vjph;fhyk;!


chpa fhyj;jpy;
vLf;Fk;
KbTk;
Kaw;rpAk;
chpafhyj;jpy;
gadspf;Fk;!


cs;sf;fhak;
clw;fhak;
Fzg;gLj;Jk;
cz;ikahd
xNu kUe;J
fhyk;!

fhyKk;
flTSk;
xd;W
,uz;ilAk; ehk;
ghh;f;fKbahJ!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Natpu Kadhal Kavithai supriya 1665
Anbennum Uli Kavithai damu_b2005@yahoo.co.in 1456
Indredhai tharuvaai Kavithai Vengadesh 1330
Vaa Vaa ILainjane Kavithai Kumbakarnann 1528
Azhagu Kavithai R. Kanirajan 2637
Kaamam Kavithai ts raj 3298
Kaadhal Kavithai Francis 1749
Muthal Paarvai Kavithai Lakshmi 2268
Yarukkaaga Kavithai Wilson 1379
Vayathaana Pertrorin Vali Kavithai R. Kanirajan 1333
En Kaadhaliyidam kooda Kavithai Vengadesh 1398
Kuruvikoodu Kavithai Fahath A.Majeed 1397
Keladi Kanmani Kavithai Kvg 1457
Ragasiyam Kavithai Kazhanimanithan 1650
Love Kavithai cellisudha 1747