Tamil Poem - Tamil Kavithai

Puthaandu 2011

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/19/2010
Viewed 2289 Times

ftpij - Poem

2011 Gj;jhz;by;.........

GJikg; G+f;fs;
kyul;Lk;!
Gfo;kzk; vq;Fk;
gutl;Lk;!
Gjpatho;f;if
njhlq;fl;Lk;!
Gdpj ek; G+kp
rpwf;fl;Lk;!

Njhy;tpg;GOf;fs;
cd; Kaw;rpf; fhybapy;
kbal;Lk;!
Nrhjidg; Gz;fs;
cd; rhjid kUe;jpy;
kiwal;Lk;!
ntw;wpg;G+f;fs; cd;
fz; vjphpy;
gw;wpg; gwpf;f eP
gazg;gL!

gioa vz;zq;fs;
ghOqfpzw;wpy;!
Gjpa rpj;jhe;jk;
G+kpapd; kbapy;!
Nrhh;e;j cs;sq;fs;
Njhy;tpapd; gpbapy;!
czh;e;J ciog;gth;fs;
cah;tpd; gbapy;!

fpoth;fsha; epidj;J thOk;
,isQh;fNs
,isQh;fsha; ebj;J thOk;
fpoth;fNs
Kuz;ghl;il Kwpj;njwpAq;fs;
Kiwaha; tho Kw;gLq;fs;!

kdpjidg; gphpf;Fk;
kjthjk;!
kz;izg; gphpf;Fk;
gphptpidthjk;!
kdq;fisg; gphpf;Fk;
Fog;gthjk;!
kdpjdpd; capiug; gwpf;Fk;
gaq;futhjk;!
,e;j
thjNeha;fspd; ghijia
milg;Nghk;!
,e;jpa ehl;bd;
xw;Wik fhg;Nghk;!

,e;J kjk; ,Uf;fl;Lk;!
,];yhkpa fPjq;fs; xypf;fl;Lk;!
,e;j kz;zpy;
ve;j kjKk; njhlqfl;Lk;!
,e;jpaNd
cdJ neQ;rpy; kl;Lk;
kdpj Neak;
kiyahf tsul;Lk;!>



Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

T.Nagar Kavithai Silver 1646
Maruppavargal Marukkapaduvaargal Kavithai R. Kanirajan 1557
Pirappu Irappu Kavithai Lalgudi Ponraj 2982
Happy Christmas Kavithai ts raj 7036
Radham Kavithai Saranyan 1877
Sombalai Kizhitheri Kavithai R. Kanirajan 1576
mathiyin nalla nambikkai Kavithai mathi selva 2944
Manaivi Kavithai R. Kanirajan 2221
Old Man Love Kavithai Raavanan 2426
Kadhal Kavithai D. Parthipan 2605
Kaadhal Kaditham Kavithai Thanippiravi 1834
Mazhai Kavithai Vimal 2261
Ithu Advaitham Alla Kavithai ts raj 1637
Natpu Kavithai vettiarattai 2279
Theruvorachiruvargal Kavithai R. Kanirajan 1579