Tamil Poem - Tamil Kavithai

Puthaandu 2011

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/19/2010
Viewed 2195 Times

ftpij - Poem

2011 Gj;jhz;by;.........

GJikg; G+f;fs;
kyul;Lk;!
Gfo;kzk; vq;Fk;
gutl;Lk;!
Gjpatho;f;if
njhlq;fl;Lk;!
Gdpj ek; G+kp
rpwf;fl;Lk;!

Njhy;tpg;GOf;fs;
cd; Kaw;rpf; fhybapy;
kbal;Lk;!
Nrhjidg; Gz;fs;
cd; rhjid kUe;jpy;
kiwal;Lk;!
ntw;wpg;G+f;fs; cd;
fz; vjphpy;
gw;wpg; gwpf;f eP
gazg;gL!

gioa vz;zq;fs;
ghOqfpzw;wpy;!
Gjpa rpj;jhe;jk;
G+kpapd; kbapy;!
Nrhh;e;j cs;sq;fs;
Njhy;tpapd; gpbapy;!
czh;e;J ciog;gth;fs;
cah;tpd; gbapy;!

fpoth;fsha; epidj;J thOk;
,isQh;fNs
,isQh;fsha; ebj;J thOk;
fpoth;fNs
Kuz;ghl;il Kwpj;njwpAq;fs;
Kiwaha; tho Kw;gLq;fs;!

kdpjidg; gphpf;Fk;
kjthjk;!
kz;izg; gphpf;Fk;
gphptpidthjk;!
kdq;fisg; gphpf;Fk;
Fog;gthjk;!
kdpjdpd; capiug; gwpf;Fk;
gaq;futhjk;!
,e;j
thjNeha;fspd; ghijia
milg;Nghk;!
,e;jpa ehl;bd;
xw;Wik fhg;Nghk;!

,e;J kjk; ,Uf;fl;Lk;!
,];yhkpa fPjq;fs; xypf;fl;Lk;!
,e;j kz;zpy;
ve;j kjKk; njhlqfl;Lk;!
,e;jpaNd
cdJ neQ;rpy; kl;Lk;
kdpj Neak;
kiyahf tsul;Lk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaaranam Kavithai R. Kanirajan 1558
En Kannneeril Oru Katchi Kavithai R. Kanirajan 1857
Nagaipu Kavithai Manibharathi 1690
Kayavan Ivanai Enna Seivathu Kavithai R. Kanirajan 1905
Podhuvudamai Kavithai GeeVee 1498
Pennin Azhagu Kavithai R. Kanirajan 4485
Kaamamum Kaathalum Verillai Kavithai Kingmartine 1507
Mudhir Kanni Kavithai Silver 1879
Megapenne sirikkathe Kavithai madesh 1518
Iruvarukkum Inimaiyanathu Kavithai Fahath A.Majeed 1476
Venduthal Kavithai R. Kanirajan 1562
Paathukaapu Kavithai Jayahariharan 1603
Nila Kavithai Deeparaaja 2349
Irappila Sathiyam Kavithai Dr.P.Madhu 1497
Amma Kavithai Nila 5465