Tamil Poem - Tamil Kavithai

Puthaandu 2011

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/19/2010
Viewed 2264 Times

ftpij - Poem

2011 Gj;jhz;by;.........

GJikg; G+f;fs;
kyul;Lk;!
Gfo;kzk; vq;Fk;
gutl;Lk;!
Gjpatho;f;if
njhlq;fl;Lk;!
Gdpj ek; G+kp
rpwf;fl;Lk;!

Njhy;tpg;GOf;fs;
cd; Kaw;rpf; fhybapy;
kbal;Lk;!
Nrhjidg; Gz;fs;
cd; rhjid kUe;jpy;
kiwal;Lk;!
ntw;wpg;G+f;fs; cd;
fz; vjphpy;
gw;wpg; gwpf;f eP
gazg;gL!

gioa vz;zq;fs;
ghOqfpzw;wpy;!
Gjpa rpj;jhe;jk;
G+kpapd; kbapy;!
Nrhh;e;j cs;sq;fs;
Njhy;tpapd; gpbapy;!
czh;e;J ciog;gth;fs;
cah;tpd; gbapy;!

fpoth;fsha; epidj;J thOk;
,isQh;fNs
,isQh;fsha; ebj;J thOk;
fpoth;fNs
Kuz;ghl;il Kwpj;njwpAq;fs;
Kiwaha; tho Kw;gLq;fs;!

kdpjidg; gphpf;Fk;
kjthjk;!
kz;izg; gphpf;Fk;
gphptpidthjk;!
kdq;fisg; gphpf;Fk;
Fog;gthjk;!
kdpjdpd; capiug; gwpf;Fk;
gaq;futhjk;!
,e;j
thjNeha;fspd; ghijia
milg;Nghk;!
,e;jpa ehl;bd;
xw;Wik fhg;Nghk;!

,e;J kjk; ,Uf;fl;Lk;!
,];yhkpa fPjq;fs; xypf;fl;Lk;!
,e;j kz;zpy;
ve;j kjKk; njhlqfl;Lk;!
,e;jpaNd
cdJ neQ;rpy; kl;Lk;
kdpj Neak;
kiyahf tsul;Lk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Valigal Kavithai Usha Giridhar 825
Pen Nila Kavithai Thanippiravi 3186
THUNAI..... Kavithai supriya 1648
Prarthanai Kavithai R. Kanirajan 1628
munna Kavithai mubeen begum 1905
Mundaanai Paadam Kavithai Andrew 1647
Exam down down Kavithai Silver 1889
Urakkam Kavithai Supriya 1759
Perasaikaari Kavithai Vijaynimi 1597
Anbullam Kavithai Shanthi Abe 1880
Kasapaana Unmaigal Kavithai Nilavan 1753
Radham Kavithai Saranyan 1845
Vali Kavithai Manibharathi 1766
Varumai Thee Kavithai R. Kanirajan 4332
Thaerthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 1634