Puthaandu 2011

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Puthaandu 2011

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/19/2010
Viewed 2751 Times

ftpij - Poem

2011 Gj;jhz;by;.........

GJikg; G+f;fs;
kyul;Lk;!
Gfo;kzk; vq;Fk;
gutl;Lk;!
Gjpatho;f;if
njhlq;fl;Lk;!
Gdpj ek; G+kp
rpwf;fl;Lk;!

Njhy;tpg;GOf;fs;
cd; Kaw;rpf; fhybapy;
kbal;Lk;!
Nrhjidg; Gz;fs;
cd; rhjid kUe;jpy;
kiwal;Lk;!
ntw;wpg;G+f;fs; cd;
fz; vjphpy;
gw;wpg; gwpf;f eP
gazg;gL!

gioa vz;zq;fs;
ghOqfpzw;wpy;!
Gjpa rpj;jhe;jk;
G+kpapd; kbapy;!
Nrhh;e;j cs;sq;fs;
Njhy;tpapd; gpbapy;!
czh;e;J ciog;gth;fs;
cah;tpd; gbapy;!

fpoth;fsha; epidj;J thOk;
,isQh;fNs
,isQh;fsha; ebj;J thOk;
fpoth;fNs
Kuz;ghl;il Kwpj;njwpAq;fs;
Kiwaha; tho Kw;gLq;fs;!

kdpjidg; gphpf;Fk;
kjthjk;!
kz;izg; gphpf;Fk;
gphptpidthjk;!
kdq;fisg; gphpf;Fk;
Fog;gthjk;!
kdpjdpd; capiug; gwpf;Fk;
gaq;futhjk;!
,e;j
thjNeha;fspd; ghijia
milg;Nghk;!
,e;jpa ehl;bd;
xw;Wik fhg;Nghk;!

,e;J kjk; ,Uf;fl;Lk;!
,];yhkpa fPjq;fs; xypf;fl;Lk;!
,e;j kz;zpy;
ve;j kjKk; njhlqfl;Lk;!
,e;jpaNd
cdJ neQ;rpy; kl;Lk;
kdpj Neak;
kiyahf tsul;Lk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Hahaa.. (erumai..! arumai..! ) Kavithai ts raj 2915
Irattai Gopuram Kavithai Manibharathi 2411
Yaar Periyavar Kavithai ts raj 2157
Un Mounam Thakuma..! Kavithai Scorpion 2464
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2144
The King Kavithai R. Kanirajan 2663
Enakku chirragu mulaithaal Kavithai Ammu 2213
My Love Kavithai Christin moses 2471
Mudivurai Kavithai R. Kanirajan 2288
Panithuliyum Kanneerthuliyum Kavithai Kingmartine 2074
O Penne!!! Kavithai Raavanan 2692
Kathalin Arikuri Kavithai R. Kanirajan 2837
Maruppavargal Marukkapaduvaargal Kavithai R. Kanirajan 2004
Sumaithangi Kavithai Divya 2552
Un Peyar Kavithai Vijaynimi 2293