Mudhir Kanni

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mudhir Kanni

Author : Silver
Added On : 8/29/2009
Viewed 2338 Times

ftpij - Poem

clypy; Fiw ,y;iy
cs;sj;jpYk; gytPdk; ,y;iy
gbg;gpw;Fk; gQ;rkpy;iy
MdhYk; tho;f;if ju xU Jiz ,y;iy!
Vwpf;nfhz;bUg;gJ tpiythrp kl;Lky;y
vd; taJk; jhd;!!

gj;J khjk; jha;f;Fr; Rikahf
Kg;gJ tUlk; je;ijf;Fr; Rikahf
taJ xj;j Njhopfnsy;yhk;
jhahfp tapw;wpy; Rkf;f
ehNdh jha;f;F ,d;Dk; Rikahf

vj;jid Nfypfs; vj;jid fpz;ly;fs;
kzkhftpy;iy vd;gjw;fhf
kha;j;Jf;nfhs;sth KbAk;
kjpnfl;l kdpju;fNs
kuzk; tUk; tiu
khdj;Jld; thoNtz;Lk;
tho tpLq;fs; !!!

>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kaathal Ethiri Kavithai Kvg 2069
Vettrumaiyil Ottrumai - வேற்றுமையில் ஒற்றுமை Kavithai Karuna 2904
Aalayam Kavithai ts raj 2598
Iniya Magal Kavithai ts raj 2097
Otin Vilai Kavithai mr.daywalker 1991
Kaadhal Kavithai Kazhanimainthan 2209
Oru mull Malaraahirathu Kavithai M Rufinas 1953
Thaai.! Kavithai M Rufinas 2145
Kannaamoochi Kavithai ts raj 1806
Thaayin Pirivu Kavithai Corus 2758
kaathal pisasu Kavithai military ashok 2179
Positive Thinking Kavithai R. Kanirajan 3422
Prachinaigal Kavithai R. Kanirajan 1782
Ithu than kathala Kavithai LIVING_4FRIENDS 2796
Mudhir Kanni Kavithai Silver 2339