Mudhir Kanni

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mudhir Kanni

Author : Silver
Added On : 8/29/2009
Viewed 2713 Times

ftpij - Poem

clypy; Fiw ,y;iy
cs;sj;jpYk; gytPdk; ,y;iy
gbg;gpw;Fk; gQ;rkpy;iy
MdhYk; tho;f;if ju xU Jiz ,y;iy!
Vwpf;nfhz;bUg;gJ tpiythrp kl;Lky;y
vd; taJk; jhd;!!

gj;J khjk; jha;f;Fr; Rikahf
Kg;gJ tUlk; je;ijf;Fr; Rikahf
taJ xj;j Njhopfnsy;yhk;
jhahfp tapw;wpy; Rkf;f
ehNdh jha;f;F ,d;Dk; Rikahf

vj;jid Nfypfs; vj;jid fpz;ly;fs;
kzkhftpy;iy vd;gjw;fhf
kha;j;Jf;nfhs;sth KbAk;
kjpnfl;l kdpju;fNs
kuzk; tUk; tiu
khdj;Jld; thoNtz;Lk;
tho tpLq;fs; !!!

>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Somberi Kavithai R. Kanirajan 2912
Thirumanam Mudintha Irumanam Kavithai Manibharathi 2548
Kaadhal Soham Kavithai Silver 3013
Kavalai Kavithai R. Kanirajan 3412
Padippu soru podum Kavithai ramyaa_tirunelveli 4310
Enakkupirakkum Valigal Kavithai Sendhil 2468
Paarai Pookal Kavithai Mr.Daywalker 2175
Haikoo myarchigal-3 Kavithai sendhu 2313
Baalapaadam Kavithai ts raj 2189
Ai Nila Penney Kavithai Digi King 3136
Pudhukavithai Kavithai R. Kanirajan 2192
Aasaigal Kavithai Abirami 2869
confucious Kavithai ts raj 2189
Ladies Bus Kavithai Beggyyy 3035
Thaayum Thaaramum Kavithai R. Kanirajan 2713