Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mudhir Kanni

Author : Silver
Added On : 8/29/2009
Viewed 1950 Times

ftpij - Poem

clypy; Fiw ,y;iy
cs;sj;jpYk; gytPdk; ,y;iy
gbg;gpw;Fk; gQ;rkpy;iy
MdhYk; tho;f;if ju xU Jiz ,y;iy!
Vwpf;nfhz;bUg;gJ tpiythrp kl;Lky;y
vd; taJk; jhd;!!

gj;J khjk; jha;f;Fr; Rikahf
Kg;gJ tUlk; je;ijf;Fr; Rikahf
taJ xj;j Njhopfnsy;yhk;
jhahfp tapw;wpy; Rkf;f
ehNdh jha;f;F ,d;Dk; Rikahf

vj;jid Nfypfs; vj;jid fpz;ly;fs;
kzkhftpy;iy vd;gjw;fhf
kha;j;Jf;nfhs;sth KbAk;
kjpnfl;l kdpju;fNs
kuzk; tUk; tiu
khdj;Jld; thoNtz;Lk;
tho tpLq;fs; !!!

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Karvam Kollathe Kavithai R. Kanirajan 1537
Anbu Kavithai Easwari 3440
Nadpu Kavithai Nila 4900
Nee Kavithai Manimagan 2076
Kaadhal Deepam Kavithai Thanippiravi 2098
Oru Thalai Kaathal Kavithai Bhuvaneswari S 1548
Pirivu Kavithai easwari 2878
Life Kavithai Farhan Kariapper 2280
Sirai Vaipom.... Kavithai Amirtha 1702
Poi Kavithai Chandru 2182
Pudhir Kavithai R. Kaniarjan 1773
Why? Kavithai Sony Jeyaseelan 1642
Aval Neeradaiyil Kavithai Kingmartine 1510
Natpu Kavithai Amsa 4829
Indhira Maranam Kavithai Andda-Arul 1968