Mudhir Kanni

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mudhir Kanni

Author : Silver
Added On : 8/29/2009
Viewed 2433 Times

ftpij - Poem

clypy; Fiw ,y;iy
cs;sj;jpYk; gytPdk; ,y;iy
gbg;gpw;Fk; gQ;rkpy;iy
MdhYk; tho;f;if ju xU Jiz ,y;iy!
Vwpf;nfhz;bUg;gJ tpiythrp kl;Lky;y
vd; taJk; jhd;!!

gj;J khjk; jha;f;Fr; Rikahf
Kg;gJ tUlk; je;ijf;Fr; Rikahf
taJ xj;j Njhopfnsy;yhk;
jhahfp tapw;wpy; Rkf;f
ehNdh jha;f;F ,d;Dk; Rikahf

vj;jid Nfypfs; vj;jid fpz;ly;fs;
kzkhftpy;iy vd;gjw;fhf
kha;j;Jf;nfhs;sth KbAk;
kjpnfl;l kdpju;fNs
kuzk; tUk; tiu
khdj;Jld; thoNtz;Lk;
tho tpLq;fs; !!!

>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Avalam Kavithai R. Kanirajan 2141
Varadatchanai Kavithai Lalgudi Ponraj 1814
Kaadhal Vidai Kavithai narma 2239
Ithu Advaitham Alla Kavithai ts raj 1926
Un Peyar Kavithai Vijaynimi 2093
Kaadhal Varam Kavithai Silver 2022
Thanga Koottu Kilikal Kavithai Nikajo 2130
Ninaivin Pulambal Kavithai Madhavan 2364
Irudhi yaathirai Kavithai Yadhirajan Sharma 2185
Arithukol Kavithai R. Kanirajan 2430
Natpu Kadhal Kavithai supriya 2201
Kangalin Kadhal Kavithai Rajeswari. V 2143
Sillarai Kavithai Manibharathi 2279
Kavithai Kavithai Sakthi 3581
Ethu Arputham Kavithai Kuthub 2450