Mudhir Kanni

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mudhir Kanni

Author : Silver
Added On : 8/29/2009
Viewed 2647 Times

ftpij - Poem

clypy; Fiw ,y;iy
cs;sj;jpYk; gytPdk; ,y;iy
gbg;gpw;Fk; gQ;rkpy;iy
MdhYk; tho;f;if ju xU Jiz ,y;iy!
Vwpf;nfhz;bUg;gJ tpiythrp kl;Lky;y
vd; taJk; jhd;!!

gj;J khjk; jha;f;Fr; Rikahf
Kg;gJ tUlk; je;ijf;Fr; Rikahf
taJ xj;j Njhopfnsy;yhk;
jhahfp tapw;wpy; Rkf;f
ehNdh jha;f;F ,d;Dk; Rikahf

vj;jid Nfypfs; vj;jid fpz;ly;fs;
kzkhftpy;iy vd;gjw;fhf
kha;j;Jf;nfhs;sth KbAk;
kjpnfl;l kdpju;fNs
kuzk; tUk; tiu
khdj;Jld; thoNtz;Lk;
tho tpLq;fs; !!!

>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Enge En Maranam Kavithai Mr. Daywalker 3108
Karuvaraiyil Nadakka Virumbukiren Kavithai Manikandan 2261
Veandaam Endrume Veandaam Kavithai R. Kanirajan 2053
Eradi - Otraik Kaal Kavithai ts raj 1962
Pennin Kaathal Manathu Kavithai Thanippiravi 2586
Sirippu Kavithai Pandiya Kirupan 2953
Jillu Sutta Dosai Kavithai ts raj 2362
Suicide !!! Kavithai Sony Jeyaseelan 2808
Nee Paadu Kannaa Kavithai ts raj 2051
ithayaththin Osai Kavithai ts raj 2285
Aasai Kavithai Kavithalayan 2862
Kozhaithanam Kavithai R. Kanirajan 2186
NATPOO Kavithai KAVIKKAATHALAN 2703
Sollivitaal - It is my feelings Kavithai Kingmartine 2028
Naan Yedho Ninaika Kavithai Sa. Saravanan 2030