Mudhir Kanni

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mudhir Kanni

Author : Silver
Added On : 8/29/2009
Viewed 2538 Times

ftpij - Poem

clypy; Fiw ,y;iy
cs;sj;jpYk; gytPdk; ,y;iy
gbg;gpw;Fk; gQ;rkpy;iy
MdhYk; tho;f;if ju xU Jiz ,y;iy!
Vwpf;nfhz;bUg;gJ tpiythrp kl;Lky;y
vd; taJk; jhd;!!

gj;J khjk; jha;f;Fr; Rikahf
Kg;gJ tUlk; je;ijf;Fr; Rikahf
taJ xj;j Njhopfnsy;yhk;
jhahfp tapw;wpy; Rkf;f
ehNdh jha;f;F ,d;Dk; Rikahf

vj;jid Nfypfs; vj;jid fpz;ly;fs;
kzkhftpy;iy vd;gjw;fhf
kha;j;Jf;nfhs;sth KbAk;
kjpnfl;l kdpju;fNs
kuzk; tUk; tiu
khdj;Jld; thoNtz;Lk;
tho tpLq;fs; !!!

>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Or Abalaiyin Sabatham Kavithai Karthika AK 1847
Thannambikkai Kavithai AYYAPPAN.GS 5117
Nee Ennai Maranthalum Kavithai Abirami 2718
Settaiyum Sottaiyum Kavithai Fahath A.Majeed 1984
Anbu Thaai Kavithai Silver 3062
Pagirvu Kavithai R. Kanirajan 2605
POODAAAA Kavithai THIRABA sathish 2482
Idhayathin Idamatram Kavithai Saranyan 2286
Sammadham Kavithai silent dolphy 2333
Ithu than kathala Kavithai LIVING_4FRIENDS 2995
Vayathum Vazhthum Kavithai R. Kanirajan 2013
Yahoo Europe Tamizan Kavithai Ramyaa_tirunelveli 2457
Anbu Kavithai silent dolphy 2901
Vergalukku Viyarvai Kavithai Alwyn Ebinezer 2247
Poo Magal Kavithai Austin 2649