Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mudhir Kanni

Author : Silver
Added On : 8/29/2009
Viewed 2061 Times

ftpij - Poem

clypy; Fiw ,y;iy
cs;sj;jpYk; gytPdk; ,y;iy
gbg;gpw;Fk; gQ;rkpy;iy
MdhYk; tho;f;if ju xU Jiz ,y;iy!
Vwpf;nfhz;bUg;gJ tpiythrp kl;Lky;y
vd; taJk; jhd;!!

gj;J khjk; jha;f;Fr; Rikahf
Kg;gJ tUlk; je;ijf;Fr; Rikahf
taJ xj;j Njhopfnsy;yhk;
jhahfp tapw;wpy; Rkf;f
ehNdh jha;f;F ,d;Dk; Rikahf

vj;jid Nfypfs; vj;jid fpz;ly;fs;
kzkhftpy;iy vd;gjw;fhf
kha;j;Jf;nfhs;sth KbAk;
kjpnfl;l kdpju;fNs
kuzk; tUk; tiu
khdj;Jld; thoNtz;Lk;
tho tpLq;fs; !!!

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaamam Kavithai ts raj 3621
Yaroo Nee Kavithai Prasha 1729
Pongal Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 6060
bOghi Kavithai ts raj 1758
Naan Kanda Kaatchi Kavithai R. Kanirajan 1842
Ithayam Pesukirathu Kavithai R. Kanirajan 2104
Archanai Kavithai Balameena 1601
Mudivurai Kavithai R. Kanirajan 1819
Muthal Paarvai Kavithai Lakshmi 2777
haikoo myarchigal-4 Kavithai sendhu 1886
Ennavalai Theydugirein Kavithai Scorpion 1732
Aval ninaive Kavithai Thanippiravi 2215
Asaiyil En Kangal.. Kavithai Rajeswari. V 2763
Unnai Nesi Kavithai vivek_pmo 1876
Neeyum Thathuvagnaanithaan Kavithai R. Kanirajan 1622