Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mudhir Kanni

Author : Silver
Added On : 8/29/2009
Viewed 1892 Times

ftpij - Poem

clypy; Fiw ,y;iy
cs;sj;jpYk; gytPdk; ,y;iy
gbg;gpw;Fk; gQ;rkpy;iy
MdhYk; tho;f;if ju xU Jiz ,y;iy!
Vwpf;nfhz;bUg;gJ tpiythrp kl;Lky;y
vd; taJk; jhd;!!

gj;J khjk; jha;f;Fr; Rikahf
Kg;gJ tUlk; je;ijf;Fr; Rikahf
taJ xj;j Njhopfnsy;yhk;
jhahfp tapw;wpy; Rkf;f
ehNdh jha;f;F ,d;Dk; Rikahf

vj;jid Nfypfs; vj;jid fpz;ly;fs;
kzkhftpy;iy vd;gjw;fhf
kha;j;Jf;nfhs;sth KbAk;
kjpnfl;l kdpju;fNs
kuzk; tUk; tiu
khdj;Jld; thoNtz;Lk;
tho tpLq;fs; !!!

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Avalo Aasaiya Kavithai Wilson 1523
Kaakai Siraganile Kavithai GeeVee 1484
Snegathirkuriyavan Nee Kavithai Divya S 1515
Thirumana Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 21837
Avalam Kavithai R. Kanirajan 1564
Sahi Kavithai Thanippiravi 1828
Kathal (Vibaram) Purinthukonden Kavithai R. Kanirajan 1486
Un kangal.......! Kavithai saranyan 2884
Vizhunthen Kavithai Pradeep - ECR 1616
En Manasupadi Nadappen Kavithai R. Kanirajan 1554
Puyal Kavithai I3aa_I3aa 2362
Vizhi Camera Kavithai Kazhanimanithan 1721
mathiyin .kavithaiyin karu . Kavithai mathi selva 1395
NATPIN AZHAGHU !! Kavithai LIVING_4FRIENDS 3030
Agam Puram Attravar Kavithai Dr.P.Madhu 1573