Tamil Poem - Tamil Kavithai

Mudhir Kanni

Author : Silver
Added On : 8/29/2009
Viewed 1831 Times

ftpij - Poem

clypy; Fiw ,y;iy
cs;sj;jpYk; gytPdk; ,y;iy
gbg;gpw;Fk; gQ;rkpy;iy
MdhYk; tho;f;if ju xU Jiz ,y;iy!
Vwpf;nfhz;bUg;gJ tpiythrp kl;Lky;y
vd; taJk; jhd;!!

gj;J khjk; jha;f;Fr; Rikahf
Kg;gJ tUlk; je;ijf;Fr; Rikahf
taJ xj;j Njhopfnsy;yhk;
jhahfp tapw;wpy; Rkf;f
ehNdh jha;f;F ,d;Dk; Rikahf

vj;jid Nfypfs; vj;jid fpz;ly;fs;
kzkhftpy;iy vd;gjw;fhf
kha;j;Jf;nfhs;sth KbAk;
kjpnfl;l kdpju;fNs
kuzk; tUk; tiu
khdj;Jld; thoNtz;Lk;
tho tpLq;fs; !!!

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kaathal Kavithai Ruvan 1983
Muran Kavithai R. Kanirajan 1800
Thaai Naadu Thirumba Vendukiren Kavithai Malargal 2657
Kaathu Iruthal Kavithai ramyaa_tirunelveli 2057
Love Kavithai R.Neelakandan 3551
Mudhir Kanni Kavithai Silver 1832
Yaar Pagaivan Kavithai R. Kanirajan 1413
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2459
Konjam Yosiyungal Kavithai R. Kanirajan 1532
PurinththukkoL thoozhanee! Kavithai Nathalie 1716
Unakaaga Kavithai kumaresan 1694
Panithuliyum Kanneerthuliyum Kavithai Kingmartine 1426
Idhaya Oli Kavithai Shanthi Abe 1845
Tholvikku karanam Kavithai R. Kanirajan 1579
Thamizar Thirunaal Kavithai ts raj 1614