Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pongalthina Kavithai

Author : R. Kanirajan
Added On : 1/8/2011
Viewed 1887 Times

ftpij - Poem

nghq;Ff nghq;fy;....


Mwhj rhjpf; nfhg;Gsq;fspd;
jPuhj Ntjidfs;!

Md;kPfg; Nghh;itf;Fs;
Ms;flj;jy; Ntiyfs;!

gpuptpid tiyf;Fs; kdpj
gpzq;fis vz;Zk; jPtputhjq;fs;!

murpay; Fiff;Fs;
Mjhag; Gijay;fs;

gzehafh;fs; re;ijapy;
tpiyNghFk; rdehafk;!

rdehafg; ghriwapy; xypf;Fk;
rh;thjpfhur; rpj;jhe;jk;!


mj;ijidAk; mbNahL mope;jpl
midtuJ cs;sq;fspy;
md;G nghq;fpl
nghq;Ff nghq;fy;!

fy;tpf;$lq;fspd;
th;j;jf eltbf;iffs;

fw;wth;fspd; fuk; Nfhh;j;JyTk;
fyhr;rhur; rPuopTfs;!

tpahghu epWtdq;fspd;
tpsk;gur; rpj;JNtiyfs;!

tpiythrp uhf;nfl;bd;
tpz;Nzhf;fpa gha;r;ry;fs;

ifA+l;Lrf; fyhr;rhuj;ij
fl;bf;fhf;Fk; Coy; ngUr;rhspfs;

mj;jidAk; mbNahL xope;jpl
midtuJ thotpYk;
gz;G nghq;fpl
nghq;Ff nghq;fy;!

kz;iz tpOq;fs;
kio nts;sk;!

kuj;ijr; rha;f;Fk;
Gay;fhw;W!

kdpjidj; jhf;Fk;
kuzNeha;fs;!

khf;fis kha;f;Fk;
klj;jdq;fs;!

mj;jidAk; mbNahL xopje;pl
midtuJ ,y;yq;fspYk;
kfpo;r;rp nghq;fpl
nghq;Ff nghqfy;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Adaimazhai Kavithai Vijaynimi 1854
Kavvum Manam Kavithai Dr. P.Madhu 1668
Kaathal Kavithai Soulz 1756
Mounam Kavithai Thanippiravi 2575
Pothagar Kavithai R. Kanirajan 1706
Ezhuthu Kavithai Thamil 2006
Mazhai Mutham Kavithai ts raj 3476
NILAAA Kavithai supriya 1896
Kaagitha Manasu Kavithai Austin 1794
Chat Thirukkural Kavithai Nikajo 2656
Panjena Parantha Pasi Kavithai Anandaraman 1661
Maalai Soodum Mana Naal Kavithai ts raj 2770
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2035
Un Ninaivugal Mattumthaan Kavithai Kodai 1813
kaathal pisasu Kavithai military ashok 2021