Tamil Poem - Tamil Kavithai

Pongalthina Kavithai

Author : R. Kanirajan
Added On : 1/8/2011
Viewed 1656 Times

ftpij - Poem

nghq;Ff nghq;fy;....


Mwhj rhjpf; nfhg;Gsq;fspd;
jPuhj Ntjidfs;!

Md;kPfg; Nghh;itf;Fs;
Ms;flj;jy; Ntiyfs;!

gpuptpid tiyf;Fs; kdpj
gpzq;fis vz;Zk; jPtputhjq;fs;!

murpay; Fiff;Fs;
Mjhag; Gijay;fs;

gzehafh;fs; re;ijapy;
tpiyNghFk; rdehafk;!

rdehafg; ghriwapy; xypf;Fk;
rh;thjpfhur; rpj;jhe;jk;!


mj;ijidAk; mbNahL mope;jpl
midtuJ cs;sq;fspy;
md;G nghq;fpl
nghq;Ff nghq;fy;!

fy;tpf;$lq;fspd;
th;j;jf eltbf;iffs;

fw;wth;fspd; fuk; Nfhh;j;JyTk;
fyhr;rhur; rPuopTfs;!

tpahghu epWtdq;fspd;
tpsk;gur; rpj;JNtiyfs;!

tpiythrp uhf;nfl;bd;
tpz;Nzhf;fpa gha;r;ry;fs;

ifA+l;Lrf; fyhr;rhuj;ij
fl;bf;fhf;Fk; Coy; ngUr;rhspfs;

mj;jidAk; mbNahL xope;jpl
midtuJ thotpYk;
gz;G nghq;fpl
nghq;Ff nghq;fy;!

kz;iz tpOq;fs;
kio nts;sk;!

kuj;ijr; rha;f;Fk;
Gay;fhw;W!

kdpjidj; jhf;Fk;
kuzNeha;fs;!

khf;fis kha;f;Fk;
klj;jdq;fs;!

mj;jidAk; mbNahL xopje;pl
midtuJ ,y;yq;fspYk;
kfpo;r;rp nghq;fpl
nghq;Ff nghqfy;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Pongal Vazhthu Kavithai R. Kanirajan 5833
Thaayum Thaaramum Kavithai R. Kanirajan 1656
kaadhal sontham Kavithai Rajeswari. V 1757
Nizhalaga Aval Ennudan Kavithai Anbazhagan 1650
mathiyin vidiyalkal Kavithai mathi selva 1387
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 1394
Vengadesh Kavithai Ninaivu 1543
Uyir Kavithai Neelakandan 2017
Muthamm Kavithai Ashwin Babu 1887
Vegamai Oru Kaathal Kavithai madtricks 1531
Kaaththiruththal Suhamaa... Kavithai M Rufinas 1347
Maamiyar Kodumai Kavithai Bhuvi 1411
Kaathal Vazhkai Inimaiyaga Amaiya - காதல் வாழ்கை இனிமையாக அமைய Kavithai Mani Meganathan 636
Gangaikku Pugazh Kavithai ts raj 1634
Puthaandu 2011 Kavithai R. Kanirajan 2117