Tamil Poem - Tamil Kavithai

Paithiyakarathanam

Author : R. Kanirajan
Added On : 5/31/2011
Viewed 1697 Times

ftpij - Poem

igj;jpaf;fhuj;jdk;..!xU
Ks; Fj;jpajw;fhf
midj;J Nuh[hf;fisAk;
ntWg;gJ........

xU
fdT edthftpy;iy vd;gjw;fhf
fdT fhz;gijNa
epWj;jptpLtJ.........

xU
Kaw;rp Njhy;tpaile;jw;fhf
Kaw;rp nra;tijNa
tpl;LtpLtJ....

xU
Ntz;Ljiy ,iwtd;
cdf;F epiwNtw;wpjjutpy;iy vd;gjw;fhf
,iw ek;gpf;ifia ,og;gJ........

xU
ez;gd; cd;idf; fhl;bf; nfhLj;jw;fhf
midj;J ez;gh;fisAk;
Fiw$WtJ..........

xU
ngz; cdJ fhjiy
Vw;Wf;nfhs;stpy;iy vd;gjw;fhf
fhjy; nra;tijNa
tpl;LtpLtJ..........

ez;gNd eP
ek;gpf;ifNahL eilNghL!
ey;tha;g;Gfs; bPz;Lk; cd;NdhL!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

2012 nallavazhigal thirakkattum Kavithai R. Kanirajan 2090
Pennin Perumai..... Kavithai mr.musicc 5178
Pudhukavithai Kavithai R. Kanirajan 1702
Ninaivugal Kavithai Shalini Kumarasamy 2044
Thaai Paasam Kavithai cute_devil 3708
Kayavan Ivanai Enna Seivathu Kavithai R. Kanirajan 2010
Vizhunthen Kavithai Pradeep - ECR 1716
Anbu Thaai Kavithai Silver 2716
Ethu Thaan Irukirathu Kavithai ts raj 1808
Therindhukol Kavithai R. Kanirajan 1689
Indraiya Kaathal Kavithai Karthika AK 2859
Kaadhal Kavithai V.S.Samundeeshwari 1873
Thirumanam Kavithai Thainis A 2862
Pandrikaaichal Kavithai Silver 1590
Uyirin Mathippu Kavithai Kavi 2004