Paithiyakarathanam

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Paithiyakarathanam

Author : R. Kanirajan
Added On : 5/31/2011
Viewed 1794 Times

ftpij - Poem

igj;jpaf;fhuj;jdk;..!xU
Ks; Fj;jpajw;fhf
midj;J Nuh[hf;fisAk;
ntWg;gJ........

xU
fdT edthftpy;iy vd;gjw;fhf
fdT fhz;gijNa
epWj;jptpLtJ.........

xU
Kaw;rp Njhy;tpaile;jw;fhf
Kaw;rp nra;tijNa
tpl;LtpLtJ....

xU
Ntz;Ljiy ,iwtd;
cdf;F epiwNtw;wpjjutpy;iy vd;gjw;fhf
,iw ek;gpf;ifia ,og;gJ........

xU
ez;gd; cd;idf; fhl;bf; nfhLj;jw;fhf
midj;J ez;gh;fisAk;
Fiw$WtJ..........

xU
ngz; cdJ fhjiy
Vw;Wf;nfhs;stpy;iy vd;gjw;fhf
fhjy; nra;tijNa
tpl;LtpLtJ..........

ez;gNd eP
ek;gpf;ifNahL eilNghL!
ey;tha;g;Gfs; bPz;Lk; cd;NdhL!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Alayin Paridhabam Kavithai Saranyan 2032
Aayutham Seivom Kavithai Karthika A 1750
Vaazhuven Unakaaga Kavithai Jehanki 1742
Namakkul Kavithai Kavithaikkanavu 2381
Aval Yaar Aval Kavithai Vijay.S 2146
kaathirukkiren Kavithai Nathalie 2203
Thiruttu Kavithai David Thavamani 2288
Haikkoo Kavithai Siva Sargunam 2470
Ethu Arputham Kavithai Kuthub 2154
You can win the life Kavithai Kingmartine 2436
Kaadhal Kavithai Kazhanimainthan 2130
Neeyum Naanum Onnu Kavithai R.Shathiswaran 2457
Tharkolai Kavithai P.A.Boopathi 2822
Agam Puram Attravar Kavithai Dr.P.Madhu 1826
Kaathiruntha nodigal Kavithai Bagavathy 2044