Paradesi

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Paradesi

Author : Kuthub
Added On : 1/19/2008
Viewed 2632 Times

ftpij - Poem

nghiof;f top njupayNa nghwe;j ehl;Ly -ehq;f
nghog;g Njb te;NjhNk md;dpa ehl;Ly..

gs;spf;$lk; Nghf ehq;f nfhLj;J itf;fy -vq;f
ngj;jtqfSf;Fk; gbg;gpd; mUik xz;Zk; njupay..

mg;gd; gl;l flndy;yhk; vq;f jiyapNy -vq;f
mf;fh jq;if fy;ahzKk; vq;f KJfpNy..

gpwe;j Foe;ij Kfj;ij ghu;j;J urpf;f Kbay -vq;f
koiy NgRk; nkhop Nfl;L rpupf;f Kbay..

gz;biffs; jpUtpohf;fs; xz;Zk; njupay ehq;f
gha; tpupr;rp gLj;jhYk; Jhf;fk; tuy..

CNuhLk; cwNthLk; Nru;e;J tho Jbf;FJ -,e;j
guNjrp tho;f;if KbAk; fhyk; vg;NghJ....?
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Mudivurai Kavithai R. Kanirajan 2361
Kadhal Kavithai D. Parthipan 3140
Amaithiyin Osai Kavithai R. Kanirajan 2520
Mozhi Kavithai R. Kanirajan 3207
Kathalar Dhinam Kavithai Manikandan 2654
Yen Edharku Kavithai Mr. Daywalker 2584
Mounam Kavithai Thanippiravi 3172
Ithayam Pesukirathu Kavithai R. Kanirajan 2579
Nee Attra Verumai Kavithai Ramesh Padmanaban 2645
Vinmeenkal Kavithai Nathalie 2413
En Kaigal Viyanthu Pogirathu Kavithai Fahath A.Majeed 2037
Podhuvudamai Kavithai GeeVee 2119
aiyo Kavithai fairoze 2603
Tholvikku karanam Kavithai R. Kanirajan 2238
Manitha Manaingal Kavithai Andda-Arul 2665