Tamil Poem - Tamil Kavithai

Niir

Author : Pugal Azhagan
Added On : 12/4/2012
Viewed 2122 Times

ftpij - Poem

fhw;wpy; fye;J thdpy; ciwe;J epyj;jpy; eide;jpUf;Fk; - ePu;
thOk; G+kpia ehd;fpy; %d;wha; epiwe;jpUf;Fk;
fhiyapy; gdpaha; Nfhilapy; Jspaha; tUk; - ePu;
xt;nthU capupYk; Kf;fpa rhd;wha; tpsq;Fk;
ntg;gk; ePbj;J fhw;wpy; fhg;gpDk; thdpy; ciwAk; - ePu;
eh gpsu thb tha; gpse;j ghiyapy; kioahf nghopAk;
epyk; nropf;f capu;fs; tho khupJspaha; J}Tk; - ePu;
ejpia tsu;e;J mUtpaha; tpOe;J flyha; tpupAk;

jPdp G+tpYk; ghyha; gRtpYk; ,Uf;Fk; - ePu;
capupd; mbg;gilaha; clypy; fye;jpUf;Fk;
rpdj;jhy; fiufisAk; kiyfisAk; fiuj;jpLk; - ePu;
fUtiwapy; capu; fhj;J ,Wjpapy; rhk;gyha; fiufpd;wJ

ahTkhd ePiu J}a;ikahf fhj;jpLNthkhf
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Imai Inaipiriyamal Kavithai karthika AK 784
Sweet Nothings Kavithai ts raj 1791
bOghi Kavithai ts raj 1592
Kaathal Ezhuthu Kavithai Ramakirshnan 1646
Appavukkaaga Kavithai Tamildhaasan 2509
Kanmaniyae pesu Kavithai Kumbakarnann 1918
Kaathal Nilavu Kavithai ts raj 1591
Nambikkai Kavithai Nathalie 4591
Nilaa Kavithai Ssridhevi 2225
Parasparam Kavithai R. Kanirajan 1619
Kaathalarkalin Ulagam Kavithai Shadow1ly 1570
Thavikkiren Kavithai Malar 2480
Settaiyum Sottaiyum Kavithai Fahath A.Majeed 1525
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1894
Nee .. Naan .. Avan .. Natpu Kavithai ts raj 1668