Tamil Poem - Tamil Kavithai

Niir

Author : Pugal Azhagan
Added On : 12/4/2012
Viewed 2002 Times

ftpij - Poem

fhw;wpy; fye;J thdpy; ciwe;J epyj;jpy; eide;jpUf;Fk; - ePu;
thOk; G+kpia ehd;fpy; %d;wha; epiwe;jpUf;Fk;
fhiyapy; gdpaha; Nfhilapy; Jspaha; tUk; - ePu;
xt;nthU capupYk; Kf;fpa rhd;wha; tpsq;Fk;
ntg;gk; ePbj;J fhw;wpy; fhg;gpDk; thdpy; ciwAk; - ePu;
eh gpsu thb tha; gpse;j ghiyapy; kioahf nghopAk;
epyk; nropf;f capu;fs; tho khupJspaha; J}Tk; - ePu;
ejpia tsu;e;J mUtpaha; tpOe;J flyha; tpupAk;

jPdp G+tpYk; ghyha; gRtpYk; ,Uf;Fk; - ePu;
capupd; mbg;gilaha; clypy; fye;jpUf;Fk;
rpdj;jhy; fiufisAk; kiyfisAk; fiuj;jpLk; - ePu;
fUtiwapy; capu; fhj;J ,Wjpapy; rhk;gyha; fiufpd;wJ

ahTkhd ePiu J}a;ikahf fhj;jpLNthkhf
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kangal Kavithai Sharatha 2548
Un Ninaivugal Kavithai Vijaynimi 1735
Salippu Kavithai R. Kanirajan 1631
Balam Kavithai R. Kanirajan 1721
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1493
Ariyavandiyathu Kavithai R. Kanirajan 1419
Manaivi Kavithai Tabu Shankar 25767
Amaithiyin Osai Kavithai R. Kanirajan 1614
Aasai Kavithai Baskaran 1892
Magalir Dinam 2013! Kavithai GeeVee 3341
Nan Namaga Aanathinal Kavithai Valarmathi 585
Suyanalathil Oru Podhunalam Kavithai GeeVee 3061
Kathal (Vibaram) Purinthukonden Kavithai R. Kanirajan 1383
Kavithai Kavithai ts raj 2732
Koodu Kavithai Dr. P.Madhu 1371