Tamil Poem - Tamil Kavithai

Niir

Author : Pugal Azhagan
Added On : 12/4/2012
Viewed 2087 Times

ftpij - Poem

fhw;wpy; fye;J thdpy; ciwe;J epyj;jpy; eide;jpUf;Fk; - ePu;
thOk; G+kpia ehd;fpy; %d;wha; epiwe;jpUf;Fk;
fhiyapy; gdpaha; Nfhilapy; Jspaha; tUk; - ePu;
xt;nthU capupYk; Kf;fpa rhd;wha; tpsq;Fk;
ntg;gk; ePbj;J fhw;wpy; fhg;gpDk; thdpy; ciwAk; - ePu;
eh gpsu thb tha; gpse;j ghiyapy; kioahf nghopAk;
epyk; nropf;f capu;fs; tho khupJspaha; J}Tk; - ePu;
ejpia tsu;e;J mUtpaha; tpOe;J flyha; tpupAk;

jPdp G+tpYk; ghyha; gRtpYk; ,Uf;Fk; - ePu;
capupd; mbg;gilaha; clypy; fye;jpUf;Fk;
rpdj;jhy; fiufisAk; kiyfisAk; fiuj;jpLk; - ePu;
fUtiwapy; capu; fhj;J ,Wjpapy; rhk;gyha; fiufpd;wJ

ahTkhd ePiu J}a;ikahf fhj;jpLNthkhf
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

veLLi muLaikkum Kavithai ts raj 1409
Panjena Parantha Pasi Kavithai Anandaraman 1459
Perasaikaari Kavithai Vijaynimi 1508
Pandrikaaichal Kavithai Silver 1463
Realisation Kavithai Sony Jeyaseelan 1572
Enakkenava Un Pudhu Udayam Kavithai GeeVee 1422
Happy Christmas Kavithai ts raj 6737
Echarikkai Kavithai R. Kanirajan 1611
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2046
Iraivan vs Manithan Kavithai Sathish Pondicherry 2441
Kaaranam Kavithai R. Kanirajan 1520
En Kadhal Kavithai silent dolphy 1714
Hahaa.. (erumai..! arumai..! ) Kavithai ts raj 2015
mathiyin vanna kathal Kavithai mathi selva 1580
Oru Vari Oru Pulli Appa Kavithai Alwyn Ebinezer 3435