Tamil Poem - Tamil Kavithai

Niir

Author : Pugal Azhagan
Added On : 12/4/2012
Viewed 2061 Times

ftpij - Poem

fhw;wpy; fye;J thdpy; ciwe;J epyj;jpy; eide;jpUf;Fk; - ePu;
thOk; G+kpia ehd;fpy; %d;wha; epiwe;jpUf;Fk;
fhiyapy; gdpaha; Nfhilapy; Jspaha; tUk; - ePu;
xt;nthU capupYk; Kf;fpa rhd;wha; tpsq;Fk;
ntg;gk; ePbj;J fhw;wpy; fhg;gpDk; thdpy; ciwAk; - ePu;
eh gpsu thb tha; gpse;j ghiyapy; kioahf nghopAk;
epyk; nropf;f capu;fs; tho khupJspaha; J}Tk; - ePu;
ejpia tsu;e;J mUtpaha; tpOe;J flyha; tpupAk;

jPdp G+tpYk; ghyha; gRtpYk; ,Uf;Fk; - ePu;
capupd; mbg;gilaha; clypy; fye;jpUf;Fk;
rpdj;jhy; fiufisAk; kiyfisAk; fiuj;jpLk; - ePu;
fUtiwapy; capu; fhj;J ,Wjpapy; rhk;gyha; fiufpd;wJ

ahTkhd ePiu J}a;ikahf fhj;jpLNthkhf
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Bothaiyin Paathaiyil Kavithai R. Kanirajan 1494
Bachelor Kavithai Karmegakannan 1530
Kaathal Kavithai Soulz 1564
Oru Thalai Kaathal Kavithai Bhuvaneswari S 1446
Paambu Kavithai ts raj 1769
Moochu Kaatru Kavithai Dinesh 3664
Ondrai Kaanborku Kavithai Dr. P. Madhu 1607
Thozhamai Ponathu Enge Kavithai Jeya Mohan 1881
Koodu Kavithai Dr. P.Madhu 1447
Yen Indha Gadhi Unakku Kavithai Chitra 756
Aval Kavithai I3aa_I3aa 1889
Puthu Puthu arthangal Kavithai Pradeep kannan 1845
Devathaiyin Aruginile Kavithai Thanippiravi 1879
Seethayanam-maruppu Kavithai Nikajo 1779
Neeyum Naanum Onnu Kavithai R.Shathiswaran 2140