Tamil Poem - Tamil Kavithai

Niir

Author : Pugal Azhagan
Added On : 12/4/2012
Viewed 2154 Times

ftpij - Poem

fhw;wpy; fye;J thdpy; ciwe;J epyj;jpy; eide;jpUf;Fk; - ePu;
thOk; G+kpia ehd;fpy; %d;wha; epiwe;jpUf;Fk;
fhiyapy; gdpaha; Nfhilapy; Jspaha; tUk; - ePu;
xt;nthU capupYk; Kf;fpa rhd;wha; tpsq;Fk;
ntg;gk; ePbj;J fhw;wpy; fhg;gpDk; thdpy; ciwAk; - ePu;
eh gpsu thb tha; gpse;j ghiyapy; kioahf nghopAk;
epyk; nropf;f capu;fs; tho khupJspaha; J}Tk; - ePu;
ejpia tsu;e;J mUtpaha; tpOe;J flyha; tpupAk;

jPdp G+tpYk; ghyha; gRtpYk; ,Uf;Fk; - ePu;
capupd; mbg;gilaha; clypy; fye;jpUf;Fk;
rpdj;jhy; fiufisAk; kiyfisAk; fiuj;jpLk; - ePu;
fUtiwapy; capu; fhj;J ,Wjpapy; rhk;gyha; fiufpd;wJ

ahTkhd ePiu J}a;ikahf fhj;jpLNthkhf
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Yen Kavithai Farhan Kariapper 1992
Uravugal Kavithai Manibharathi 2598
Amma Kavithai Kvg 12659
Semippu Kavithai Padma 2268
Aasaigal Kavithai Abirami 2222
mathiyin kathal payanam Kavithai mathi selva 1591
Nanayam Kavithai Tenkasi_Monkey 2104
Nee Irunthirunthal...... Kavithai saranyan 1716
Kathalin Arikuri Kavithai R. Kanirajan 2304
Panjena Parantha Pasi Kavithai Anandaraman 1524
ithayaththin Osai Kavithai ts raj 1617
Kaanamal Pona Kaadhalikku Kavithai Balaji R 1566
2012 nallavazhigal thirakkattum Kavithai R. Kanirajan 1991
En Anbey Kavithai Nivi 2669
Natpu Kavithai ts raj 4523