Tamil Poem - Tamil Kavithai

Niir

Author : Pugal Azhagan
Added On : 12/4/2012
Viewed 2259 Times

ftpij - Poem

fhw;wpy; fye;J thdpy; ciwe;J epyj;jpy; eide;jpUf;Fk; - ePu;
thOk; G+kpia ehd;fpy; %d;wha; epiwe;jpUf;Fk;
fhiyapy; gdpaha; Nfhilapy; Jspaha; tUk; - ePu;
xt;nthU capupYk; Kf;fpa rhd;wha; tpsq;Fk;
ntg;gk; ePbj;J fhw;wpy; fhg;gpDk; thdpy; ciwAk; - ePu;
eh gpsu thb tha; gpse;j ghiyapy; kioahf nghopAk;
epyk; nropf;f capu;fs; tho khupJspaha; J}Tk; - ePu;
ejpia tsu;e;J mUtpaha; tpOe;J flyha; tpupAk;

jPdp G+tpYk; ghyha; gRtpYk; ,Uf;Fk; - ePu;
capupd; mbg;gilaha; clypy; fye;jpUf;Fk;
rpdj;jhy; fiufisAk; kiyfisAk; fiuj;jpLk; - ePu;
fUtiwapy; capu; fhj;J ,Wjpapy; rhk;gyha; fiufpd;wJ

ahTkhd ePiu J}a;ikahf fhj;jpLNthkhf
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Amma Kavithai Nila 5621
Dhuvesham Kavithai Yadhirajan Sharma 1956
Therindhukol Kavithai R. Kanirajan 1691
Mudhal Thaai Kavithai mr.daywalker 1911
Naanam Kavithai Yadhirajan Sharma 2119
Natpaal Kavithai Dayas 2027
Mugasthuthi Kavithai R. Kanirajan 1761
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2021
Maruthuvam Kavithai THIRABA Sathish 3470
PENN Kavithai V. JEYA PRAKASH 2739
Poi Kavithai R. Kanirajan 1972
Nidharsanam Kavithai Chitra 882
mathiyin nimmathi Kavithai mathi selva 2124
En Thaaikku Thaayanavan Kavithai mathi selva 1580
Indhira Maranam Kavithai Andda-Arul 2038