Niir

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Niir

Author : Pugal Azhagan
Added On : 12/4/2012
Viewed 2526 Times

ftpij - Poem

fhw;wpy; fye;J thdpy; ciwe;J epyj;jpy; eide;jpUf;Fk; - ePu;
thOk; G+kpia ehd;fpy; %d;wha; epiwe;jpUf;Fk;
fhiyapy; gdpaha; Nfhilapy; Jspaha; tUk; - ePu;
xt;nthU capupYk; Kf;fpa rhd;wha; tpsq;Fk;
ntg;gk; ePbj;J fhw;wpy; fhg;gpDk; thdpy; ciwAk; - ePu;
eh gpsu thb tha; gpse;j ghiyapy; kioahf nghopAk;
epyk; nropf;f capu;fs; tho khupJspaha; J}Tk; - ePu;
ejpia tsu;e;J mUtpaha; tpOe;J flyha; tpupAk;

jPdp G+tpYk; ghyha; gRtpYk; ,Uf;Fk; - ePu;
capupd; mbg;gilaha; clypy; fye;jpUf;Fk;
rpdj;jhy; fiufisAk; kiyfisAk; fiuj;jpLk; - ePu;
fUtiwapy; capu; fhj;J ,Wjpapy; rhk;gyha; fiufpd;wJ

ahTkhd ePiu J}a;ikahf fhj;jpLNthkhf
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Irudhi yaathirai Kavithai Yadhirajan Sharma 2158
Un Mugam Kavithai Vijaynimi 2413
Meditation Kavithai ts raj 2306
Aasai Manam Kavithai SUMAIYAA 4167
Uzhaithu Vaazha Ullathai Theetu Kavithai R. Kanirajan 2170
Samaiyal Kavithai R. Kanirajan 1894
Varumai Thee Kavithai R. Kanirajan 4632
Keladi Kanmani Kavithai Kvg 2007
Pirivu Kavithai Kumbakarnann 2982
Kalloori Pirivu Kavithai oviya.vijay 7799
Andha Pakkamum Indha Pakkamum Kavithai R. Kanirajan 1981
Pongal Nalvaazhthukkal Kavithai DigiKing 4265
Piththanalla Naan Kavithai DS Kuttyma 2049
Kaipesiyil Nee Pesiya Kavithai Satish 1924
Maanavargal Kavithai R. Kanirajan 2538