Niir

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Niir

Author : Pugal Azhagan
Added On : 12/4/2012
Viewed 2438 Times

ftpij - Poem

fhw;wpy; fye;J thdpy; ciwe;J epyj;jpy; eide;jpUf;Fk; - ePu;
thOk; G+kpia ehd;fpy; %d;wha; epiwe;jpUf;Fk;
fhiyapy; gdpaha; Nfhilapy; Jspaha; tUk; - ePu;
xt;nthU capupYk; Kf;fpa rhd;wha; tpsq;Fk;
ntg;gk; ePbj;J fhw;wpy; fhg;gpDk; thdpy; ciwAk; - ePu;
eh gpsu thb tha; gpse;j ghiyapy; kioahf nghopAk;
epyk; nropf;f capu;fs; tho khupJspaha; J}Tk; - ePu;
ejpia tsu;e;J mUtpaha; tpOe;J flyha; tpupAk;

jPdp G+tpYk; ghyha; gRtpYk; ,Uf;Fk; - ePu;
capupd; mbg;gilaha; clypy; fye;jpUf;Fk;
rpdj;jhy; fiufisAk; kiyfisAk; fiuj;jpLk; - ePu;
fUtiwapy; capu; fhj;J ,Wjpapy; rhk;gyha; fiufpd;wJ

ahTkhd ePiu J}a;ikahf fhj;jpLNthkhf
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Kathal Kavithai cellisudha 2561
Mundaanai Paadam Kavithai Andrew 1875
Unmai Unarga Kavithai R. Kanirajan 1855
Vedikkai Kavithai R. Kanirajan 1914
Mazhaiyal Varandupona Vivasayi Manasu Kavithai R. Kanirajan 2669
Mozhigal Kavithai Swasthika 2277
Yaar Periyavar Kavithai ts raj 1875
Padippu soru podum Kavithai ramyaa_tirunelveli 3722
mathiyin iravin madiyil Kavithai mathi selva 2337
Panithuliyum Kanneerthuliyum Kavithai Kingmartine 1785
Kuzhanthaiyaaga Ennai Maatrividu Kavithai R. Kanirajan 2002
Kavithai Kavithai R. Kanirajan 2005
Theenda Mudiyatha - It is my feelings Kavithai Kingmartine 1725
Ninaivottam Kavithai R. Kanirajan 1825
Idhaya Veenai Kavithai Thainis A 2014