Tamil Poem - Tamil Kavithai

Niir

Author : Pugal Azhagan
Added On : 12/4/2012
Viewed 2195 Times

ftpij - Poem

fhw;wpy; fye;J thdpy; ciwe;J epyj;jpy; eide;jpUf;Fk; - ePu;
thOk; G+kpia ehd;fpy; %d;wha; epiwe;jpUf;Fk;
fhiyapy; gdpaha; Nfhilapy; Jspaha; tUk; - ePu;
xt;nthU capupYk; Kf;fpa rhd;wha; tpsq;Fk;
ntg;gk; ePbj;J fhw;wpy; fhg;gpDk; thdpy; ciwAk; - ePu;
eh gpsu thb tha; gpse;j ghiyapy; kioahf nghopAk;
epyk; nropf;f capu;fs; tho khupJspaha; J}Tk; - ePu;
ejpia tsu;e;J mUtpaha; tpOe;J flyha; tpupAk;

jPdp G+tpYk; ghyha; gRtpYk; ,Uf;Fk; - ePu;
capupd; mbg;gilaha; clypy; fye;jpUf;Fk;
rpdj;jhy; fiufisAk; kiyfisAk; fiuj;jpLk; - ePu;
fUtiwapy; capu; fhj;J ,Wjpapy; rhk;gyha; fiufpd;wJ

ahTkhd ePiu J}a;ikahf fhj;jpLNthkhf
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Manikka Maatten Kavithai Shalini 1756
Nizhal Kavithai sarayu 2023
Kuzhanthai Kavithai Panivizhum_malarvanam 2895
Venduthal Kavithai R. Kanirajan 1632
Kadalai Kathali Kavithai Silver 1741
Piriyathe Kavithai Jehanki 2066
mathiyin.. kannin kanavu Kavithai mathi selva 1554
Sarasari Manithan Kavithai R. Kanirajan 2568
Vaasam Kavithai R. Kanirajan 1622
Punithamana Kaadhal Kavithai Samuel Selvadurai 2271
Velaikaaga VIP aanein Kavithai Thanippiravi 1727
Suttruchoozhal Kavithai K.S. Prabakharan 1698
Vithi Kavithai vijaymohan 2130
Ithayam Kavithai Alex Sahayaraj 1789
Deepavali Kavithai Silver 3550