Tamil Poem - Tamil Kavithai

Manithanin Kural

Author : Ashokkumar
Added On : 9/1/2013
Viewed 1693 Times

ftpij - Poem

kdpjh...
vl;lhj epyitAk; vl;b tpl;lha;
,e;j tpQ;Qhd Afj;jpy;......

njhlhj fly; Moj;ijAk; njhl;L tpl;lha;
,e;j mwptpay; Afj;jpy;......

,ayhj fhupak; vJTk; ,y;iy
,e;j fzpdp Afj;jpy;....

vj;jid vj;jid rhjid nra;Jtpl;lha;
,e;j etPd Afj;jpy;....

tho;j;Jfs;...

thdse;j fhupajUrpalh eP
Mdhy;
eP ,oe;j fhupaq;fis ghu;

vl;lhj epyit vl;ba eP
vl;Lk; njhiytpy; cs;s mz;il tPl;lhu;
ngau; mwpthah ....


njhlhj Moj;ij njhl;l eP
njhl;Lg; NgRk; kidtpapd; rpd;d rpd;d
Mir mwpthah ....

rr;rpd; gpwe;jehs; mwpe;j eP
kfdpd; Nju;Tehs; mwpthah...

Kfk; njupahj egiu
btpl;lupy; gpd; njhlUk; eP
je;ijapd; nrhy;iy Vd; kWf;fpwha;...

fz;lk; jhz;ba egupd; nraiy
Ng]; Gf;-y; iyf; nra;Ak; eP
Foe;ijapd; nraiy Vd; urpf;f kWf;fpwha;...

cyfj;ij iff;Fs; mlf;fpa eP
cs;sj;ij J}ug; Nghl;lhNa....
,e;jpuDk; Ve;jpud; Mfpg; Nghdhd;
,e;j fyp Afj;jpy;.…>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Magalir Dinam 2013! Kavithai GeeVee 3551
Saarathi Kavithai Deeparaja 1910
Subavam Maarathu Kavithai R. Kanirajan 2115
Natpu Kavithai vettiarattai 2282
Ilakkanam Kavithai R. Kanirajan 2519
Penn Kodumai Adhu Van Kodumai Kavithai GeeVee 6554
Sooriya Kaathal Kavithai living4_friends 1602
Kaathal Vali Kavithai Jehanki 2178
nEsam Kavithai ts raj 1931
Natpu Kavithai Priya 3203
Singapoor Thamizan Kavithai ramyaa_tirunelveli 1851
Ennavaley !!! Kavithai Digi King 1738
Thillai Chidambaranar Kavithai P. Madhu 1684
Own Love Story Kavithai Mr. Daywalker 2780
Nirappuga Kavithai Valzhai Vendhan (Ramesh .P) 2038