Manam Thuninthuvittal

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Manam Thuninthuvittal

Author : R. Kanirajan
Added On : 9/26/2010
Viewed 2203 Times

ftpij - Poem

kdk; Jzpe;Jtpl;lhy;......

kdk; Jzpe;Jtpl;lhy;
thdk;$l cdJ
ifSf;F
vl;Lk; J}uk;jhd;!

kdk; Jtz;Ltpl;lhy;
cdJ
,U fhybj;jlq;fspd;
,ilntsp$l cdf;F
fhjntspj;J}uk;jhd;!

rpe;jpj;Jr; nray;gl;lhy;
eP
rpe;Jitf; fq;ifNahLk:
fq;ifiaf; fhtpupNahLk;
,izf;fyhk;!

rpe;jpf;fhJ
nray;gl;lhy;
rpije;JNghd
rpWfhy;tha;fisr;
nrg;gdpLtJ$l
cdf;Ff;
fbdk;jhd;!

Kd;Ndhf;fpa
vz;zq;fs; nfhzlhy;
vjph;fhyg; ngsh;zkp
vjphpy; njhpAk;!

gpd;Ndhf;fpa
vz;zq;fs; tsh;e;jfy;
epfo;fhy
epytpd; xspapy;
cd;Dila epoNy
cdf;F ,Usha;j;
njhpAk;!

cioj;J tho
cWjp G+z;lhy;
tho;f;ifapd;
cauk; fhz;gJ
cdf;F vspjhFk;!

Nrhk;Ngwpaha;j;
Rw;wpj;jhpe;jhy;
cdJ
tho;f;ifapd;
thriyf;$l
jpwg;gJ fbdk;jhd;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
En Uyir Thozhiye Kavithai Indhumathy 3181
Kavithai Kaathal Kavithai ts raj 2429
En muthal ularalgal Kavithai HItech_erumai_maadu 2615
Valii Kavithai PADMA 2404
Kalangathe nanba Kavithai nikajo 2534
Yen Kavithai Farhan Kariapper 3083
Ninaivirukkum Varai Kavithai Thanippiravi 2904
Vizhi Camera Kavithai Kazhanimanithan 2554
Thervu Kavithai R. Kanirajan 2508
Madham Piditha Madham Kavithai Silver 2319
Vendukol Kavithai R. Kanirajan 3489
Aasai Kavithai Soulspecter 3151
Theriyavillai Kavithai Pradeep kannan 2369
Karunai Kolai Kavithai Savitha Vasudevan 2812
Kadhalar Thinathirkai Kavithai Darvin 2111