Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaathiruppu 2

Author : Yociya.A
Added On : 7/15/2010
Viewed 1800 Times

ftpij - Poem

fhj;jpUg;G..
cs;sj;jpw;Fs; ciwe;Jfplf;Fk;
cwTfspy; cd;djkhd Xu; cwtha; eP......
gue;j ghUyf el;Gfspy; vy;yhk;
gt;akha; gJf;fp ghJfhf;fg;gLk;
ge;jkha; eP...
me;jpg;nghOjpy; Rw;wpte;J
MuthukpLk; Ntfj;njd;wyha; eP......
ehzy; Gw;;fSf;fpilapy; Muthukpl;L
ey;yputpy; Mde;jk; jUk; kpd;kpdpg;g+r;rpf; $l;lkha; eP....
flw;ghiwfSf;F ,ilapy; thOk;
flw;rpg;gpapdpd;W gpwf;fg;NghFk; Kj;jha; eP.........

,g;gbnay;yhk; tho;fpwha; vd;Ds; eP..!

,dptUk; fhyq;fspy;
,tis vd;whtJg;ghu;j;J
,d;Kfj;NjhL eP eyk; tprhupf;Fk; NghJjhd;
,tSf;Fj;njupAk;> cd; cj;jk
,jakjpy; vg;gb ehd; tho;e;Njd;; vd;gJ..!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kan Dhaanam Kavithai Deeparaja 2090
Pirappu Kavithai Kvg 1927
Kudimagan Kavithai R. Kanirajan 1718
Kuladhanam Kavithai Yadhirajan Sharma 1672
Thaayumaagiya Thamizhey ! Kavithai Digi King 1390
Vithi Kavithai vijaymohan 1982
Ulaga Amaithi Kavithai Karmegakannan 2777
Kavijnan Aakivittaye!! Kavithai UK 1469
Anbin Vali(mai) Kavithai Malargal 3082
Kuzhandhaiyin Madal From SriLanka Tamil Camp Kavithai Digi King 1696
Mathiyin Kavithai Kavithai mathi selva 1575
En Manasupadi Nadappen Kavithai R. Kanirajan 1489
Poo Magal Kavithai Austin 1793
Kaathal Koma Noyali Kavithai Kazhanimanithan 1506
VELLAI ROJA..... Kavithai Supriya 2343