Kaathiruppu 2

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaathiruppu 2

Author : Yociya.A
Added On : 7/15/2010
Viewed 2030 Times

ftpij - Poem

fhj;jpUg;G..
cs;sj;jpw;Fs; ciwe;Jfplf;Fk;
cwTfspy; cd;djkhd Xu; cwtha; eP......
gue;j ghUyf el;Gfspy; vy;yhk;
gt;akha; gJf;fp ghJfhf;fg;gLk;
ge;jkha; eP...
me;jpg;nghOjpy; Rw;wpte;J
MuthukpLk; Ntfj;njd;wyha; eP......
ehzy; Gw;;fSf;fpilapy; Muthukpl;L
ey;yputpy; Mde;jk; jUk; kpd;kpdpg;g+r;rpf; $l;lkha; eP....
flw;ghiwfSf;F ,ilapy; thOk;
flw;rpg;gpapdpd;W gpwf;fg;NghFk; Kj;jha; eP.........

,g;gbnay;yhk; tho;fpwha; vd;Ds; eP..!

,dptUk; fhyq;fspy;
,tis vd;whtJg;ghu;j;J
,d;Kfj;NjhL eP eyk; tprhupf;Fk; NghJjhd;
,tSf;Fj;njupAk;> cd; cj;jk
,jakjpy; vg;gb ehd; tho;e;Njd;; vd;gJ..!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Unnidam Mayangukiren Kavithai ts raj 1729
Muyarchi Kavithai Thainis A 3702
Mathiyin Kanavu Kavithai mathi selva 1830
Aasiriyargalukku Kavithai R. Kanirajan 1974
Sahi Kavithai Thanippiravi 2022
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2019
Kalaiyamal Kavithai Jeevan 1763
Anbu Kavithai Manibharathi 2611
confucious Kavithai ts raj 1787
Avalo Aasaiya Kavithai Wilson 1700
Vettri Naal Kavithai Naughty 2239
Kavijnan Aakivittaye!! Kavithai UK 1689
Suicide !!! Kavithai Sony Jeyaseelan 2271
Idhuthaan Kaathalo Kavithai GeeVee 1708
Pillai Kavithai Geetha 2568