Kaathiruppu 2

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaathiruppu 2

Author : Yociya.A
Added On : 7/15/2010
Viewed 2229 Times

ftpij - Poem

fhj;jpUg;G..
cs;sj;jpw;Fs; ciwe;Jfplf;Fk;
cwTfspy; cd;djkhd Xu; cwtha; eP......
gue;j ghUyf el;Gfspy; vy;yhk;
gt;akha; gJf;fp ghJfhf;fg;gLk;
ge;jkha; eP...
me;jpg;nghOjpy; Rw;wpte;J
MuthukpLk; Ntfj;njd;wyha; eP......
ehzy; Gw;;fSf;fpilapy; Muthukpl;L
ey;yputpy; Mde;jk; jUk; kpd;kpdpg;g+r;rpf; $l;lkha; eP....
flw;ghiwfSf;F ,ilapy; thOk;
flw;rpg;gpapdpd;W gpwf;fg;NghFk; Kj;jha; eP.........

,g;gbnay;yhk; tho;fpwha; vd;Ds; eP..!

,dptUk; fhyq;fspy;
,tis vd;whtJg;ghu;j;J
,d;Kfj;NjhL eP eyk; tprhupf;Fk; NghJjhd;
,tSf;Fj;njupAk;> cd; cj;jk
,jakjpy; vg;gb ehd; tho;e;Njd;; vd;gJ..!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Natpu Kavithai Thanippiravi 7373
Kuzhanthai Kavithai Panivizhum_malarvanam 3209
World Kavithai Corus 2149
unakkaha............ Kavithai madesh 1802
Kaathal Ethiri Kavithai Kvg 2140
Muthumai Kavithai R. Kanirajan 3100
Oru mull Malaraahirathu Kavithai M Rufinas 2007
Thaayumaagiya Thamizhey ! Kavithai Digi King 1777
Idhuthaan Kaathalo Kavithai GeeVee 1922
Muran Kavithai Thanippiravi 1996
Pirappu Irappu Kavithai Lalgudi Ponraj 3442
Uthiratha Pookkal Kavithai Sulo 2124
Vizhunthen Kavithai Pradeep - ECR 1953
Idhu waazhum muraimaiyadi paapaa Kavithai Saurabh 1745
Ninaivottam Kavithai R. Kanirajan 1912