Tamil Poem - Tamil Kavithai

Namathu Muthal Deivam

Author : R. Kanirajan
Added On : 12/13/2012
Viewed 1738 Times

ftpij - Poem

ekJ Kjy; nja;tk;..!

md;idapd;
fUtiwjhNd
ehk; tho;e;j"Kjy; tPL"!

md;idapd;
kbjhNd
ehk; mkh;e;J gbj;j"Kjy; gs;spf;$lk;"!

md;idapd;
Kfk;jhNd
ehk; gbj;j"Kjy; Gj;jfk"!

md;idapd;
fuq;fs;jhNd
ehk; cwq;fpa "Kjy; njhl;by;"!

md;idapd;
khh;gfk;jhNd
ehk cztUe;jpa"Kjy; cztiw"!

md;idapd;
fz;fs;jhNd
ehk; ek;ikg; ghh;j;j "Kjy; fz;zhb"!

md;idapd;
Ngr;RjhNd
ehk; Nfl;l "Kjy; Funyhyp"!

md;idapd;
rphpg;GjhNd
ekf;F Vw;gl;l "Kjy; kfpo;r;rp"!

md;idapd;
cUtk;jhNd
ehk; jhprpj;j "Kjy; nja;tk;"!

ekf;F
vy;yh "Kjy;fSkhf" ,Ue;e
ekJ
md;idia
,Wjptiu
ekJ ,jaj;jy;
"Kjy;,lj;jpy;" itj;J
nfhz;lhb kfpo;Nthk;!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Sirantha Kalvimurai Kavithai Kanirajan 2090
Muran Kavithai R. Kanirajan 1772
kaathirukindren Kavithai Meera 4362
Parasparam Kavithai R. Kanirajan 1553
Thunbam Kavithai Sashi 4453
Seeramaippu Kavithai R. Kanirajan 1605
Natpuravu Kavithai R. Kanirajan 1870
Innayathalam Kavithai Thainis A 1570
Friendship Kavithai Vinodh Kumar 4646
Oru Sol Kavithai Scorpion 2075
Kuzhanthai Kavithai Panivizhum_malarvanam 2766
Ilaignane Kavithai Kartik 2563
ARUVADAI Kavithai N.A.UMA MAHESWARI 1885
Ennai virumbineen Kavithai Swasthika 1712
My Love Kavithai yaki.bala 1683