Kaathal Vali

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaathal Vali

Author : Jehanki
Added On : 3/11/2011
Viewed 2371 Times

ftpij - Poem

eP vJTNk nra;atpy;iy
xd;W kl;Lk; jhd; $wpdha; ,dp vJTk; ,y;iy vd

Mdhy; capUlNd
fj;jpahy; neQ;irg; gpoe;J
Jbf;Fk; vdJ ,jaj;ij
NtNuhL gpbj;njwpe;jijg; Nghy
capuw;W jtpf;fpNwd;!
typapy; Ngr;rw;w Cikiag; Nghy
nksd xg;ghup tpLfpNwd;!

typf;fpwJ neQ;R
ntWfpwJ tho;it
fhuzk;
eP ,y;yhj tho;if
ePuw;w fhdfk; Nghd;wJ!

vjph;fhyNk eP vd vz;zpNdd;
jw;NghJ
vjph;fhykw;W ,UfpNwd;!

fhyj;jpd; Nfhyj;ijg; ghh;j;jhah!
md;W ehd; nrd;Nwd;
,d;W eP Kbj;jha;!

md;iwa cdJ typ
,d;W Gupfpd;wJ
vdf;F!
kd;dpj;Jf;nfhs; -

mjw;fhf ekJ cwit
Kwpg;gJ
Kbg;gJ
rupah?

typf;fpwJ kdk;
fhjy; typ!
eP vd;id tpl;L kl;Lk; gpupatpy;iy
vd;idNa gpupj;J tpl;lha;
Kbe;jJ ekJ fhjy; kl;Lky;y
vdJ tho;ifAk; jhd;!

fhjypy; kpfTk; nfhbaJ
gpupT
mjid jhq;f KbahNjhh;
mjid vjph;j;J Nghuhl
ijupakw;Nwhh;
fhjy; tag;gly; $lhJ!
fhuzk;
mjd; KbT rhNt!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Panbu Nalangal Kavithai Atri 3268
Thannambikkai Kavithai Pradeep kannan 7283
Madham Piditha Madham Kavithai Silver 1972
Kalvimurai Kavithai R. Kanirajan 5298
mathiyin kulanthaiyaai ekkam Kavithai mathi selva 1889
kaathirukindren Kavithai Meera 4761
Nee Paadu Kannaa Kavithai ts raj 1817
Thavippu Kavithai MUEETH 1963
Seeramaippu Kavithai R. Kanirajan 2058
Sinthikka Thodangivittargal Kavithai R. Kanirajan 1800
Prachinaigal Kavithai R. Kanirajan 1788
Kavithai Solla En Manam Illai Kavithai Kingmartine 1935
Kaatchi Kavithai R. Kanirajan 2033
Kuladhanam Kavithai Yadhirajan Sharma 2064
Pirivai yaar arivaar Kavithai Farhan Kariapper 1981