Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaathal Vali

Author : Jehanki
Added On : 3/11/2011
Viewed 2175 Times

ftpij - Poem

eP vJTNk nra;atpy;iy
xd;W kl;Lk; jhd; $wpdha; ,dp vJTk; ,y;iy vd

Mdhy; capUlNd
fj;jpahy; neQ;irg; gpoe;J
Jbf;Fk; vdJ ,jaj;ij
NtNuhL gpbj;njwpe;jijg; Nghy
capuw;W jtpf;fpNwd;!
typapy; Ngr;rw;w Cikiag; Nghy
nksd xg;ghup tpLfpNwd;!

typf;fpwJ neQ;R
ntWfpwJ tho;it
fhuzk;
eP ,y;yhj tho;if
ePuw;w fhdfk; Nghd;wJ!

vjph;fhyNk eP vd vz;zpNdd;
jw;NghJ
vjph;fhykw;W ,UfpNwd;!

fhyj;jpd; Nfhyj;ijg; ghh;j;jhah!
md;W ehd; nrd;Nwd;
,d;W eP Kbj;jha;!

md;iwa cdJ typ
,d;W Gupfpd;wJ
vdf;F!
kd;dpj;Jf;nfhs; -

mjw;fhf ekJ cwit
Kwpg;gJ
Kbg;gJ
rupah?

typf;fpwJ kdk;
fhjy; typ!
eP vd;id tpl;L kl;Lk; gpupatpy;iy
vd;idNa gpupj;J tpl;lha;
Kbe;jJ ekJ fhjy; kl;Lky;y
vdJ tho;ifAk; jhd;!

fhjypy; kpfTk; nfhbaJ
gpupT
mjid jhq;f KbahNjhh;
mjid vjph;j;J Nghuhl
ijupakw;Nwhh;
fhjy; tag;gly; $lhJ!
fhuzk;
mjd; KbT rhNt!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Konjam Yosiyungal Kavithai R. Kanirajan 1634
Ego Kavithai ts raj 2168
Tharam Thaazhvendru Ninaithaayo Kavithai Karthika AK 2760
Avalo Aasaiya Kavithai Wilson 1606
Venduthal Kavithai Ashwin Babu 1837
Love Kavithai Amarnath 2309
Sirippu Kavithai Pandiya Kirupan 2293
Sivasithar Kavithai P. Madhu 1553
Jillu Sutta Dosai Kavithai ts raj 1856
Appadi Sirikaathedaa Kanna Kavithai Sathish 1732
Vettrumaiyil Ottrumai - வேற்றுமையில் ஒற்றுமை Kavithai Karuna 2158
Theruvorachiruvargal Kavithai R. Kanirajan 1578
En Iniyavalukkaaga Kavithai Ammu 989
Kavithai Solla En Manam Illai Kavithai Kingmartine 1745
Sshhss..Ithayam Pesuhirathu.. Kavithai M Rufinas 1584