Kaathal Vali

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaathal Vali

Author : Jehanki
Added On : 3/11/2011
Viewed 2585 Times

ftpij - Poem

eP vJTNk nra;atpy;iy
xd;W kl;Lk; jhd; $wpdha; ,dp vJTk; ,y;iy vd

Mdhy; capUlNd
fj;jpahy; neQ;irg; gpoe;J
Jbf;Fk; vdJ ,jaj;ij
NtNuhL gpbj;njwpe;jijg; Nghy
capuw;W jtpf;fpNwd;!
typapy; Ngr;rw;w Cikiag; Nghy
nksd xg;ghup tpLfpNwd;!

typf;fpwJ neQ;R
ntWfpwJ tho;it
fhuzk;
eP ,y;yhj tho;if
ePuw;w fhdfk; Nghd;wJ!

vjph;fhyNk eP vd vz;zpNdd;
jw;NghJ
vjph;fhykw;W ,UfpNwd;!

fhyj;jpd; Nfhyj;ijg; ghh;j;jhah!
md;W ehd; nrd;Nwd;
,d;W eP Kbj;jha;!

md;iwa cdJ typ
,d;W Gupfpd;wJ
vdf;F!
kd;dpj;Jf;nfhs; -

mjw;fhf ekJ cwit
Kwpg;gJ
Kbg;gJ
rupah?

typf;fpwJ kdk;
fhjy; typ!
eP vd;id tpl;L kl;Lk; gpupatpy;iy
vd;idNa gpupj;J tpl;lha;
Kbe;jJ ekJ fhjy; kl;Lky;y
vdJ tho;ifAk; jhd;!

fhjypy; kpfTk; nfhbaJ
gpupT
mjid jhq;f KbahNjhh;
mjid vjph;j;J Nghuhl
ijupakw;Nwhh;
fhjy; tag;gly; $lhJ!
fhuzk;
mjd; KbT rhNt!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
I love u kharthi Kavithai Jennu Kharthi 2465
Vazhkkaip Payanam Kavithai R. Kanirajan 2381
Kanneer Thuli Kavithai santhu2208@gmail 3350
Megam Kavithai Thirumalai Raj M 4697
Yaaro Oruvarukaaga Kavithai M Rufinas 2215
Ennavalai Theydugirein Kavithai Scorpion 2071
MUDHAL THEDAL Kavithai supriya 2184
Kadhal Sogam Kavithai Anu 4326
Vidiyal Kavithai DS Kuttyma 3188
Enathu Uyarvu Kavithai R. Kanirajan 2425
Unnai Naan Ariven Kavithai DS Kuttyma 2360
Kaathal Kavithai living4_friends 2251
KK Kavithai Yaroo 2522
Kadanthu Vaa Kaanalam Kavithai R. Kanirajan 2092
Ex kaathalan Kavithai NASAR-AMT 2506