Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaadhal(Nilai) Munnarivuppu

Author : Kazhanimainthan
Added On : 11/29/2010
Viewed 1409 Times

ftpij - Poem

fhjy;(epiy) Kd;dwpTg;G!


me;j rd';Nu];'
vd; clk;gpw;F
'rk;kuhf' ,Ue;jhYk;
cd; fz';;Nu];'
vd; neQ;rpw;F
fh\;kPuha; cs;sJ!

me;j tlfpof;F
gUtf;fhw;wpy;
vd; clk;G
thilapy; Fsph;e;jhYk;
cd; ,dpikf;fhjy;
vd; ,jaj;jpw;F
,sk;#lha; cs;sJ!

mq;Nf
XU eq;ifapd;
,jatq;fj;jpy;
ikak;nfhz;l
'fhjy;Gay;' tYtile;J
vd; ,sikf;fiu Nehf;fp
efUtjhfTk;
mjdhy; vd;
kdg;gpuNjr;j;jpy;
mjph;r;rp ,bAk;
,d;g kpd;dYk; $ba
Mde;jkio nghopAk; vd;W
mwptpf;fg;gl;L cs;sJ!

gp.F:,J xU fhjy;(epiy) Kd;dwpTg;G!
thdpiy Kd;dwpTg;G my;y khw;wk; Vw;gltjw;F!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Irudhayam Enge Kavithai silent dolphy 1554
Muthumai Kavithai R. Kanirajan 2452
Kaadhali 2 Kavithai oviya.vijay 1827
Podhuvudamai Kavithai GeeVee 1530
En Iniyavalukkaaga Kavithai Ammu 860
Sattavirodha Aalthulai Kavithai Boopathi 1628
Amma Kavithai Neelakandan 5844
Suyamuyarchiyil Thaan Marumalarchi Kavithai R. Kanirajan 1664
Sogham Kavithai Kalyani Rajalingam 2160
Yen Kavithai Farhan Kariapper 1992
Venduthal Kavithai R. Kanirajan 1590
Megapenne sirikkathe Kavithai madesh 1544
Ithayaththil vali Kavithai vivek_pmo 1734
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2039
Thozhamai Kavithai kumbakarnann 2009