Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaadhal(Nilai) Munnarivuppu

Author : Kazhanimainthan
Added On : 11/29/2010
Viewed 1376 Times

ftpij - Poem

fhjy;(epiy) Kd;dwpTg;G!


me;j rd';Nu];'
vd; clk;gpw;F
'rk;kuhf' ,Ue;jhYk;
cd; fz';;Nu];'
vd; neQ;rpw;F
fh\;kPuha; cs;sJ!

me;j tlfpof;F
gUtf;fhw;wpy;
vd; clk;G
thilapy; Fsph;e;jhYk;
cd; ,dpikf;fhjy;
vd; ,jaj;jpw;F
,sk;#lha; cs;sJ!

mq;Nf
XU eq;ifapd;
,jatq;fj;jpy;
ikak;nfhz;l
'fhjy;Gay;' tYtile;J
vd; ,sikf;fiu Nehf;fp
efUtjhfTk;
mjdhy; vd;
kdg;gpuNjr;j;jpy;
mjph;r;rp ,bAk;
,d;g kpd;dYk; $ba
Mde;jkio nghopAk; vd;W
mwptpf;fg;gl;L cs;sJ!

gp.F:,J xU fhjy;(epiy) Kd;dwpTg;G!
thdpiy Kd;dwpTg;G my;y khw;wk; Vw;gltjw;F!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Potti Kavithai Vimal 1687
Palan Kavithai R. Kanirajan 1629
Om.. Love-aaya namahaa Kavithai ts raj 1524
Vayakatil oru uzhavan Kavithai Tricks 2999
Nidharsanam Kavithai Chitra 747
Paadam Kavithai R. Kanirajan 1974
Dhuvesham Kavithai Yadhirajan Sharma 1831
Katrathalum Purithalum Kavithai R. Kanirajan 1421
Vadukkal Kavithai Villianur Raja Karunakaran 1729
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1586
Kavijnan Aakivittaye!! Kavithai UK 1517
Naai Kutti Kavithai ts raj 3050
Name Love Kavithai Shanmugapriya 1798
Muran Kavithai Thanippiravi 1586
Kaathal Koma Noyali Kavithai Kazhanimanithan 1552