Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaadhal(Nilai) Munnarivuppu

Author : Kazhanimainthan
Added On : 11/29/2010
Viewed 1328 Times

ftpij - Poem

fhjy;(epiy) Kd;dwpTg;G!


me;j rd';Nu];'
vd; clk;gpw;F
'rk;kuhf' ,Ue;jhYk;
cd; fz';;Nu];'
vd; neQ;rpw;F
fh\;kPuha; cs;sJ!

me;j tlfpof;F
gUtf;fhw;wpy;
vd; clk;G
thilapy; Fsph;e;jhYk;
cd; ,dpikf;fhjy;
vd; ,jaj;jpw;F
,sk;#lha; cs;sJ!

mq;Nf
XU eq;ifapd;
,jatq;fj;jpy;
ikak;nfhz;l
'fhjy;Gay;' tYtile;J
vd; ,sikf;fiu Nehf;fp
efUtjhfTk;
mjdhy; vd;
kdg;gpuNjr;j;jpy;
mjph;r;rp ,bAk;
,d;g kpd;dYk; $ba
Mde;jkio nghopAk; vd;W
mwptpf;fg;gl;L cs;sJ!

gp.F:,J xU fhjy;(epiy) Kd;dwpTg;G!
thdpiy Kd;dwpTg;G my;y khw;wk; Vw;gltjw;F!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

mathiyin nimmathi Kavithai mathi selva 1936
Nalla Nithirai Kavithai Silver 2117
Korikkai Kavithai R. Kanirajan 1567
Americaa IT mappilai Kavithai Ramyaa_tirunelveli 2334
Maatrangal Kavithai siva sargunam 1783
Ulagam Kavithai R. Kanirajan 2472
Forgiveness Kavithai Sony Jeyaseelan 2723
Engeyo Kettadhu Kavithai R. Kanirajan 1371
Sammadham Kavithai silent dolphy 1646
Anbulla Kunthavaikku Kavithai Digi King 1455
Panjena Parantha Pasi Kavithai Anandaraman 1435
Tholaivu Kavithai Shalini Kumarasamy 1775
Puthu Puthu arthangal Kavithai Pradeep kannan 1843
En Kannneeril Oru Katchi Kavithai R. Kanirajan 1812
Kathaliye Kaaranam Sol Kavithai R. Kanirajan 1484