Kaadhal(Nilai) Munnarivuppu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaadhal(Nilai) Munnarivuppu

Author : Kazhanimainthan
Added On : 11/29/2010
Viewed 1694 Times

ftpij - Poem

fhjy;(epiy) Kd;dwpTg;G!


me;j rd';Nu];'
vd; clk;gpw;F
'rk;kuhf' ,Ue;jhYk;
cd; fz';;Nu];'
vd; neQ;rpw;F
fh\;kPuha; cs;sJ!

me;j tlfpof;F
gUtf;fhw;wpy;
vd; clk;G
thilapy; Fsph;e;jhYk;
cd; ,dpikf;fhjy;
vd; ,jaj;jpw;F
,sk;#lha; cs;sJ!

mq;Nf
XU eq;ifapd;
,jatq;fj;jpy;
ikak;nfhz;l
'fhjy;Gay;' tYtile;J
vd; ,sikf;fiu Nehf;fp
efUtjhfTk;
mjdhy; vd;
kdg;gpuNjr;j;jpy;
mjph;r;rp ,bAk;
,d;g kpd;dYk; $ba
Mde;jkio nghopAk; vd;W
mwptpf;fg;gl;L cs;sJ!

gp.F:,J xU fhjy;(epiy) Kd;dwpTg;G!
thdpiy Kd;dwpTg;G my;y khw;wk; Vw;gltjw;F!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
mathiyin marathi Kavithai mathi selva 2160
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2427
THUNAI..... Kavithai supriya 2130
Aathangam Kavithai R. Kanirajan 2067
Natpu Kavithai Joshua Daniel 2605
Naan Siriyavan Kavithai ts raj 2012
Bathil Kavithai R. Kanirajan 2015
Nalla Nithirai Kavithai Silver 2554
Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை Kavithai Mani Meganathan 1759
Kaathal thirumanam Kavithai Nathalie 3102
Vaazhuven Unakaaga Kavithai Jehanki 1905
Avalthaan amma Kavithai Neelakandan 2374
PurinththukkoL thoozhanee! Kavithai Nathalie 2066
Name Love Kavithai Shanmugapriya 2368
Marathi Kavithai Corus 2316