Kaadhal(Nilai) Munnarivuppu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Kaadhal(Nilai) Munnarivuppu

Author : Kazhanimainthan
Added On : 11/29/2010
Viewed 2100 Times

ftpij - Poem

fhjy;(epiy) Kd;dwpTg;G!


me;j rd';Nu];'
vd; clk;gpw;F
'rk;kuhf' ,Ue;jhYk;
cd; fz';;Nu];'
vd; neQ;rpw;F
fh\;kPuha; cs;sJ!

me;j tlfpof;F
gUtf;fhw;wpy;
vd; clk;G
thilapy; Fsph;e;jhYk;
cd; ,dpikf;fhjy;
vd; ,jaj;jpw;F
,sk;#lha; cs;sJ!

mq;Nf
XU eq;ifapd;
,jatq;fj;jpy;
ikak;nfhz;l
'fhjy;Gay;' tYtile;J
vd; ,sikf;fiu Nehf;fp
efUtjhfTk;
mjdhy; vd;
kdg;gpuNjr;j;jpy;
mjph;r;rp ,bAk;
,d;g kpd;dYk; $ba
Mde;jkio nghopAk; vd;W
mwptpf;fg;gl;L cs;sJ!

gp.F:,J xU fhjy;(epiy) Kd;dwpTg;G!
thdpiy Kd;dwpTg;G my;y khw;wk; Vw;gltjw;F!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Vettri Naal Kavithai Naughty 2863
vaazhththukkal 2500 Kavithai ts raj 2207
Ondrai Kaanborku Kavithai Dr. P. Madhu 2248
Ragasiyam Kavithai Kazhanimanithan 2563
Pongal Kavithai Corus 3878
Iniya Magal Kavithai ts raj 2430
Kavvum Manam Kavithai Dr. P.Madhu 2144
Mathiyin Natpu Kavithai mathi selva 2203
En Kaigal Viyanthu Pogirathu Kavithai Fahath A.Majeed 2022
Life Kavithai Corus 8418
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2657
Yaaro Oruvarukaaga Kavithai M Rufinas 2341
Imai Inaipiriyamal Kavithai karthika AK 1640
Idaivelai Kavithai Fahath A.Majeed 2510
Sirai Vaipom.... Kavithai Amirtha 2260