Tamil Poem - Tamil Kavithai

Exam down down

Author : Silver
Added On : 12/24/2009
Viewed 1929 Times

ftpij - Poem

xt;nthU ehSk; vOjp Kbj;jg; gpd;
tUk; kd epk;kjp....

rpl;Lf;FUtpaha; rpy ehl;fs;
rpwfbj;Jg; gwg;Nghk;
ve;jf; ftiyAk; ,y;yhky;....

Kjw; fhjy; fbjk; vOjp
fhj;jpUf;Fk; fhjyd; Nghy

glglg;G JbJbg;G...
guPl;r;ir KbTfs; tUk; jpdk;....

cyfk; ek; fhybapy;
ey;y kjpg;ngz; ngw;why;

cyfpd; fhybapy; ehk;
Fiwe;j kjpg;ngz; ngw;why;..

,it midj;Jk; gbf;Fk; khztUf;fy;y
gbf;fitf;Fk; ngw;NwhUf;F kl;LNk.

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thaayum Thaaramum Kavithai R. Kanirajan 1899
En Aththaan Kavithai Silver 1679
Mugasthuthi Kavithai R. Kanirajan 1746
Ea(n) Maatram!? Kavithai R. Kanirajan 1767
Natpu Kavithai Manimaran 2875
Thottil Pazhakkam Kavithai Usha Giridhar 826
Computer kathal Kavithai Soora_kottai_singa_kutty 2724
Kannadi Kavithai R. Kanirajan 1997
Pennin Azhagu Kavithai R. Kanirajan 4752
Megam Kavithai Thirumalai Raj M 2938
Vengadesh Kavithai Ninaivu 1716
Kadalai Kathali Kavithai Silver 1779
Yaaro Oruvarukaaga Kavithai M Rufinas 1596
Ilaignane Kavithai BALA 1696
Natpu Pollathathu Kavithai Sakthi 2230