Exam down down

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Exam down down

Author : Silver
Added On : 12/24/2009
Viewed 2300 Times

ftpij - Poem

xt;nthU ehSk; vOjp Kbj;jg; gpd;
tUk; kd epk;kjp....

rpl;Lf;FUtpaha; rpy ehl;fs;
rpwfbj;Jg; gwg;Nghk;
ve;jf; ftiyAk; ,y;yhky;....

Kjw; fhjy; fbjk; vOjp
fhj;jpUf;Fk; fhjyd; Nghy

glglg;G JbJbg;G...
guPl;r;ir KbTfs; tUk; jpdk;....

cyfk; ek; fhybapy;
ey;y kjpg;ngz; ngw;why;

cyfpd; fhybapy; ehk;
Fiwe;j kjpg;ngz; ngw;why;..

,it midj;Jk; gbf;Fk; khztUf;fy;y
gbf;fitf;Fk; ngw;NwhUf;F kl;LNk.

>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Anbee Antha Oru Nimitam Kavithai Tenkasi_Monkey 2638
haikoo myarchigal-4 Kavithai sendhu 2084
Nool (Puthagam) Kavithai R. Kanirajan 2627
Pillai Kavithai Neelam 2235
En theyadha nilavu...! Kavithai saranyan 1931
Sumai Kavithai R. Kanirajan 2475
Vaarthai Maarum Vaazhkai Kavithai Veera 3591
Settaiyum Sottaiyum Kavithai Fahath A.Majeed 1896
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 2399
Kaadhal Kavithai Soulz 2177
Pudhu Vandi Kavithai ts raj 2058
Kadhal Kavithai Supriya 2200
Thozhiye Nee Vara Kavithai Divya Darshini 2328
Kaathal Kavithai Usha Giridhar 1208
Veandaam Endrume Veandaam Kavithai R. Kanirajan 1877