Tamil Poem - Tamil Kavithai

Exam down down

Author : Silver
Added On : 12/24/2009
Viewed 1897 Times

ftpij - Poem

xt;nthU ehSk; vOjp Kbj;jg; gpd;
tUk; kd epk;kjp....

rpl;Lf;FUtpaha; rpy ehl;fs;
rpwfbj;Jg; gwg;Nghk;
ve;jf; ftiyAk; ,y;yhky;....

Kjw; fhjy; fbjk; vOjp
fhj;jpUf;Fk; fhjyd; Nghy

glglg;G JbJbg;G...
guPl;r;ir KbTfs; tUk; jpdk;....

cyfk; ek; fhybapy;
ey;y kjpg;ngz; ngw;why;

cyfpd; fhybapy; ehk;
Fiwe;j kjpg;ngz; ngw;why;..

,it midj;Jk; gbf;Fk; khztUf;fy;y
gbf;fitf;Fk; ngw;NwhUf;F kl;LNk.

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vazhigalai Thedi Kavithai Thanippiravi 1775
kaathal pisasu Kavithai military ashok 1946
Manathai Salavai Seivom Kavithai R. Kanirajan 1662
Amma Kavithai Nila 5550
Kuladhanam Kavithai Yadhirajan Sharma 1791
Vithi Kavithai Kavi 1941
Puthu Varuda Theermanam Kavithai R. Kanirajan 3252
Neeyum Naanum Onnu Kavithai R.Shathiswaran 2266
Sillarai Kavithai Manibharathi 1911
Varumai Thee Kavithai R. Kanirajan 4336
Maranthuvidu Marakaathe Kavithai R. Kanirajan 2320
Ennaingalllllll Kavithai Andda-Arul 1848
Thozhamai Kavithai kumbakarnann 2056
Iniya indru Kavithai PADMA 1870
Yettrukkolkiren Kavithai Vettiarattai 1949