Baaratha Kanavu

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Baaratha Kanavu

Author : Nizhal
Added On : 8/13/2009
Viewed 2538 Times

ftpij - Poem

tPjpap;y; elf;f epidj;J fhy; itj;Njd;..
rhiyapd; ,U GwKk; mofhf eilghij..
mjpy; mofhf ,Ue;jJ xa;ahukha; Fg;ig njhl;b
NgUe;J epWj;jk; ghu;j;Njd;.. tupiraha; kf;fs;
NgUe;J te;jJ... tupirapy; kf;fs; cl;Gf..
Gif.. Xirapd;wp NgUe;J.. efu;e;jJ...
kf;fs; vy;yhUk;... rhiyia flf;f..
nts;is NfhL tupf;Fjpiu ghijapy;...
Mfh .. ek; Njrk; jhdh ,J...
jPbnud;W.. xU Xir... kf;fs; vy;NyhUk;
xU fzk; mirahJ ,Ue;jdu;...
fbfhuk; kzp 6.20 fhiy vd fhl;baJ..
rhiyapd; fl;blq;fspy;... ek; %tu;z nfhb..
midj;J ,lq;fspYk; Njrpa fPjk;...
,irf;fgl rl;nld;W ehDk; epd;Nwd;..
te;Njkhjuk; vd vd; kdk;
Js;sNshL $tp kfpo..
rl;nld;W.. vd; new;wpapy;..
xU rpW fy; tpo..
fz; tpopj;J ghu;j;Njd;...
ml kuf;fpisapy; xU fhfk;..
Ntg;gk; gok; vLj;J vwpe;J
fw;gidapy; ehd; fz;l
ghuj Njrj;jpy; ,Ue;J... vid
ntsp nfhzu;e;jJ..
vd;W jzpAk; ,e;j ghuj fdT
vd vz;z itj;jJ...

tho;f ghujk;...
te;Njkhjuk; Rje;jpuk; Nghw;WNthk;..
>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Oru Naal Kavithai Sathish 2356
Kaakai Siraganile Kavithai GeeVee 2178
Singapoor Thamizan Kavithai ramyaa_tirunelveli 2453
Kuzhandhaiyin Madal From SriLanka Tamil Camp Kavithai Digi King 2419
Anna Kavithai Peace Girl 4676
Vali Illa Vazhi Kavithai R. Kanirajan 2257
Kannamoochi Kavithai I3aa_I3aa 2161
Avasthai Kavithai ameer ali sifan 2427
Power Cut Kavithai Thanippiravi 3031
Thirumanam Mudintha Irumanam Kavithai Manibharathi 2588
Sahi Kavithai Thanippiravi 2719
Kaathal Nilavu Kavithai ts raj 2228
Kovil Kavithai Mani_kuil_10kasi 2809
Bharatha Thaaye Kavithai Devepriya Hariharan 3948
Nirantharam Kavithai Kazhanimainthan 2827