Tamil Poem - Tamil Kavithai

Baaratha Kanavu

Author : Nizhal
Added On : 8/13/2009
Viewed 1742 Times

ftpij - Poem

tPjpap;y; elf;f epidj;J fhy; itj;Njd;..
rhiyapd; ,U GwKk; mofhf eilghij..
mjpy; mofhf ,Ue;jJ xa;ahukha; Fg;ig njhl;b
NgUe;J epWj;jk; ghu;j;Njd;.. tupiraha; kf;fs;
NgUe;J te;jJ... tupirapy; kf;fs; cl;Gf..
Gif.. Xirapd;wp NgUe;J.. efu;e;jJ...
kf;fs; vy;yhUk;... rhiyia flf;f..
nts;is NfhL tupf;Fjpiu ghijapy;...
Mfh .. ek; Njrk; jhdh ,J...
jPbnud;W.. xU Xir... kf;fs; vy;NyhUk;
xU fzk; mirahJ ,Ue;jdu;...
fbfhuk; kzp 6.20 fhiy vd fhl;baJ..
rhiyapd; fl;blq;fspy;... ek; %tu;z nfhb..
midj;J ,lq;fspYk; Njrpa fPjk;...
,irf;fgl rl;nld;W ehDk; epd;Nwd;..
te;Njkhjuk; vd vd; kdk;
Js;sNshL $tp kfpo..
rl;nld;W.. vd; new;wpapy;..
xU rpW fy; tpo..
fz; tpopj;J ghu;j;Njd;...
ml kuf;fpisapy; xU fhfk;..
Ntg;gk; gok; vLj;J vwpe;J
fw;gidapy; ehd; fz;l
ghuj Njrj;jpy; ,Ue;J... vid
ntsp nfhzu;e;jJ..
vd;W jzpAk; ,e;j ghuj fdT
vd vz;z itj;jJ...

tho;f ghujk;...
te;Njkhjuk; Rje;jpuk; Nghw;WNthk;..
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kadalai Kathali Kavithai Silver 1603
Konjam Yosiyungal Kavithai R. Kanirajan 1479
Urakkam Tholaipoom Kavithai THIRABA sathish 1569
Parvai Ondre Podhume Kavithai Sivaramakrishnan 1614
Kuzhanthai Valarpu Kavithai R. Kanirajan 5307
Kaathal Kavithai Sivaramkumar 1596
Silanthiye Kavithai Kiran Nivedh 1492
Puthaandu 2011 Kavithai R. Kanirajan 2117
Neeyindri Naan Kavithai Vijaynimi 1522
Vidiyal Kavithai Yadhirajan Sharma 2174
Naan Unakkaaga Kavithai Thanippiravi 1557
Nizhal Kavithai sarayu 1821
Irandu Sinthanai Ulla Ore Jeevan Kavithai Kanirajan 1603
ARUVADAI Kavithai N.A.UMA MAHESWARI 1835
Nanbane Enathu Uyir Nanbane Kavithai Malargal 4308