Tamil Poem - Tamil Kavithai

Baaratha Kanavu

Author : Nizhal
Added On : 8/13/2009
Viewed 1774 Times

ftpij - Poem

tPjpap;y; elf;f epidj;J fhy; itj;Njd;..
rhiyapd; ,U GwKk; mofhf eilghij..
mjpy; mofhf ,Ue;jJ xa;ahukha; Fg;ig njhl;b
NgUe;J epWj;jk; ghu;j;Njd;.. tupiraha; kf;fs;
NgUe;J te;jJ... tupirapy; kf;fs; cl;Gf..
Gif.. Xirapd;wp NgUe;J.. efu;e;jJ...
kf;fs; vy;yhUk;... rhiyia flf;f..
nts;is NfhL tupf;Fjpiu ghijapy;...
Mfh .. ek; Njrk; jhdh ,J...
jPbnud;W.. xU Xir... kf;fs; vy;NyhUk;
xU fzk; mirahJ ,Ue;jdu;...
fbfhuk; kzp 6.20 fhiy vd fhl;baJ..
rhiyapd; fl;blq;fspy;... ek; %tu;z nfhb..
midj;J ,lq;fspYk; Njrpa fPjk;...
,irf;fgl rl;nld;W ehDk; epd;Nwd;..
te;Njkhjuk; vd vd; kdk;
Js;sNshL $tp kfpo..
rl;nld;W.. vd; new;wpapy;..
xU rpW fy; tpo..
fz; tpopj;J ghu;j;Njd;...
ml kuf;fpisapy; xU fhfk;..
Ntg;gk; gok; vLj;J vwpe;J
fw;gidapy; ehd; fz;l
ghuj Njrj;jpy; ,Ue;J... vid
ntsp nfhzu;e;jJ..
vd;W jzpAk; ,e;j ghuj fdT
vd vz;z itj;jJ...

tho;f ghujk;...
te;Njkhjuk; Rje;jpuk; Nghw;WNthk;..
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Magalir Dinam 2013! Kavithai GeeVee 3398
Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை Kavithai Mani Meganathan 854
Iyarkai Kavithai Indumathi Thangarasu 7912
Echarikai Kavithai Kanirajan 1656
Mazhai Kavithai Silver 9246
Karunai Kolai Kavithai Savitha Vasudevan 2012
Iyarkai Kavithai R. Kanirajan 6870
Pugazh Kavithai R. Kanirajan 1942
Un Mugam Kavithai Vijaynimi 1899
Pirivai yaar arivaar Kavithai Farhan Kariapper 1634
Vaa Vaa ILainjane Kavithai Kumbakarnann 1642
Kaathalin Vaasal Kavithai R. Kanirajan 1525
Manitha Manaingal Kavithai Andda-Arul 2018
Guruvai Vananguvom Kavithai R. Kanirajan 1422
Vizhi Camera Kavithai Kazhanimanithan 1644