Tamil Poem - Tamil Kavithai

Baaratha Kanavu

Author : Nizhal
Added On : 8/13/2009
Viewed 1836 Times

ftpij - Poem

tPjpap;y; elf;f epidj;J fhy; itj;Njd;..
rhiyapd; ,U GwKk; mofhf eilghij..
mjpy; mofhf ,Ue;jJ xa;ahukha; Fg;ig njhl;b
NgUe;J epWj;jk; ghu;j;Njd;.. tupiraha; kf;fs;
NgUe;J te;jJ... tupirapy; kf;fs; cl;Gf..
Gif.. Xirapd;wp NgUe;J.. efu;e;jJ...
kf;fs; vy;yhUk;... rhiyia flf;f..
nts;is NfhL tupf;Fjpiu ghijapy;...
Mfh .. ek; Njrk; jhdh ,J...
jPbnud;W.. xU Xir... kf;fs; vy;NyhUk;
xU fzk; mirahJ ,Ue;jdu;...
fbfhuk; kzp 6.20 fhiy vd fhl;baJ..
rhiyapd; fl;blq;fspy;... ek; %tu;z nfhb..
midj;J ,lq;fspYk; Njrpa fPjk;...
,irf;fgl rl;nld;W ehDk; epd;Nwd;..
te;Njkhjuk; vd vd; kdk;
Js;sNshL $tp kfpo..
rl;nld;W.. vd; new;wpapy;..
xU rpW fy; tpo..
fz; tpopj;J ghu;j;Njd;...
ml kuf;fpisapy; xU fhfk;..
Ntg;gk; gok; vLj;J vwpe;J
fw;gidapy; ehd; fz;l
ghuj Njrj;jpy; ,Ue;J... vid
ntsp nfhzu;e;jJ..
vd;W jzpAk; ,e;j ghuj fdT
vd vz;z itj;jJ...

tho;f ghujk;...
te;Njkhjuk; Rje;jpuk; Nghw;WNthk;..
>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vaazhuven Unakaaga Kavithai Jehanki 1555
mathiyin aval than en kavithai Kavithai mathi selva 1656
Aval Paarvai Thantha Saabam Kavithai Kingmartine 1553
Un Peyar Kavithai Ganesh Kanchi 2140
Kaathal Seitha Athisayam Kavithai Divya 779
Otin Vilai Kavithai mr.daywalker 1565
Pullaanguzhal Kavithai Panivizhum_malarvanam 1771
mathiyin ninaivukal Kavithai mathi selva 1504
Thaagam Thaniyattum Kavithai Thainis A 1963
Arasiyalvathigal Kavithai R. Kanirajan 1569
Kuzhandhaiyin Madal From SriLanka Tamil Camp Kavithai Digi King 1757
Vaanaththu arasan..! Kavithai ts raj 1580
En kadhal Kavithai Vengadesh 8626
Vazhkkaip Payanam Kavithai R. Kanirajan 1867
Iniya Magal Kavithai ts raj 1807