Tamil Poem - Tamil Kavithai

Andha Kaalam Thirumbuma

Author : Vemburajan E.
Added On : 4/4/2017
Viewed 467 Times

ftpij - Poem

vd;id <d;w vd; %jy; fhjyp
vd;id jhyhl;b ௨wq;f itj;j me;j fhyk;……
jp&k;Gkh ?
vd;id ngw;w vd; %jy; Njhod;
ifia gpbj;J elf;f gapd;w me;j fhyk;…….
jp&k;Gkh ?
ehd; fl;ba Kjy; fg;gy Nkfj;jpd; fd;dpupy;
jto;e;jJk; fpilj;j koiy re;Njhrk;………
jp&k;Gkh ?
ehd; xb fpilj;j %jy; gupR Ngw;Nwhupd; Gz;zifia
ghu;j;J fpilj;j typAld; $ba re;Njhrk;……..
jp&k;Gkh ?
ehd; nra;j %jy; rthup ahidapy; my;y
je;ijapd; KJfpy;..me;j fhyk;
jp&k;Gkh ?
me;j fhyk; vdf;F xU kfdha; jpUk;ghtpl;lhYk;
xU je;ijaha; jp&k;Gk;
vdJ ntw;wp vd; gps;isf;F ,j;jifa re;Njhrj;ij
nrhj;jhf nfhLg;gjpy;jhd;

vd; ngw;Nwhu; ntw;wp ngw;whu;fs;……….

ehd;??? >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vidhi Kavithai Yadhirajan Sharma 1770
Kalangathe nanba Kavithai nikajo 1692
Ennai virumbineen Kavithai Swasthika 1582
Pennin Azhagu Kavithai R. Kanirajan 3998
Kadhal Sogam Kavithai Anu 3327
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1377
Thaerthal Kaala Sinthanai Kavithai R. Kanirajan 1380
Kayavan Ivanai Enna Seivathu Kavithai R. Kanirajan 1733
Idaivelai Kavithai Fahath A.Majeed 1369
Pancha boothamum neeyum Kavithai Nivi 1616
Kadavul Kavithai R. Kanirajan 1770
Ithayam Kavithai Alex Sahayaraj 1529
Thaai Kavithai Jayapriya manohar 1702
Illaamai Kavithai Manibharathi 1312
Semmozhiyam Engal Tamil Mozhiyaam Kavithai Chemmozhi 3587