Tamil Poem - Tamil Kavithai

Andha Kaalam Thirumbuma

Author : Vemburajan E.
Added On : 4/4/2017
Viewed 724 Times

ftpij - Poem

vd;id <d;w vd; %jy; fhjyp
vd;id jhyhl;b ௨wq;f itj;j me;j fhyk;……
jp&k;Gkh ?
vd;id ngw;w vd; %jy; Njhod;
ifia gpbj;J elf;f gapd;w me;j fhyk;…….
jp&k;Gkh ?
ehd; fl;ba Kjy; fg;gy Nkfj;jpd; fd;dpupy;
jto;e;jJk; fpilj;j koiy re;Njhrk;………
jp&k;Gkh ?
ehd; xb fpilj;j %jy; gupR Ngw;Nwhupd; Gz;zifia
ghu;j;J fpilj;j typAld; $ba re;Njhrk;……..
jp&k;Gkh ?
ehd; nra;j %jy; rthup ahidapy; my;y
je;ijapd; KJfpy;..me;j fhyk;
jp&k;Gkh ?
me;j fhyk; vdf;F xU kfdha; jpUk;ghtpl;lhYk;
xU je;ijaha; jp&k;Gk;
vdJ ntw;wp vd; gps;isf;F ,j;jifa re;Njhrj;ij
nrhj;jhf nfhLg;gjpy;jhd;

vd; ngw;Nwhu; ntw;wp ngw;whu;fs;……….

ehd;??? >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kavithai Ulagam Kavithai ts raj 3094
Vazhthuvom Kavithai R. Kanirajan 1805
Unnal mattum Kavithai Sella 1522
Friendship Kavithai Vinodh Kumar 4660
Suyamuyarchiyil Thaan Marumalarchi Kavithai R. Kanirajan 1605
Sollivitaal - It is my feelings Kavithai Kingmartine 1438
abimanyu Kavithai ts raj 1527
Engeyo Kettathu Kavithai R. Kanirajan 2406
Haikoo myarchigal-3 Kavithai sendhu 1705
Kan Dhaanam Kavithai Deeparaja 2107
Pillai Kavithai Neelam 1793
Ippadikku Snowlin Age 17 Kavithai Soorpanagai 1560
Uzhaikkum Varkam Kavithai R. Kanirajan 1557
Godfather Kavithai Nathalie 2046
Idhuthaan Kaathalo Kavithai GeeVee 1501