Tamil Poem - Tamil Kavithai

Andha Kaalam Thirumbuma

Author : Vemburajan E.
Added On : 4/4/2017
Viewed 557 Times

ftpij - Poem

vd;id <d;w vd; %jy; fhjyp
vd;id jhyhl;b ௨wq;f itj;j me;j fhyk;……
jp&k;Gkh ?
vd;id ngw;w vd; %jy; Njhod;
ifia gpbj;J elf;f gapd;w me;j fhyk;…….
jp&k;Gkh ?
ehd; fl;ba Kjy; fg;gy Nkfj;jpd; fd;dpupy;
jto;e;jJk; fpilj;j koiy re;Njhrk;………
jp&k;Gkh ?
ehd; xb fpilj;j %jy; gupR Ngw;Nwhupd; Gz;zifia
ghu;j;J fpilj;j typAld; $ba re;Njhrk;……..
jp&k;Gkh ?
ehd; nra;j %jy; rthup ahidapy; my;y
je;ijapd; KJfpy;..me;j fhyk;
jp&k;Gkh ?
me;j fhyk; vdf;F xU kfdha; jpUk;ghtpl;lhYk;
xU je;ijaha; jp&k;Gk;
vdJ ntw;wp vd; gps;isf;F ,j;jifa re;Njhrj;ij
nrhj;jhf nfhLg;gjpy;jhd;

vd; ngw;Nwhu; ntw;wp ngw;whu;fs;……….

ehd;??? >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Chat Thirukkural Kavithai Nikajo 2361
Theerppu Kavithai R. Kanirajan 1423
UNMAI Kavithai Ponnarasan Thangarajan 1666
Noitroba Kavithai ts raj 1370
vvvvvvvvv.. I am angry you... Kavithai ts raj 1826
Kaagitha Manasu Kavithai Austin 1530
Vilai Maadhar Kavithai Silver 1432
Natpu Kavithai Joshua Daniel 2042
Valii Kavithai PADMA 1610
Irudhayam Enge Kavithai silent dolphy 1381
Theenda Mudiyatha - It is my feelings Kavithai Kingmartine 1341
Thamizar Thirunaal Kavithai ts raj 1488
Andho Paridhaabham ! Kavithai Digi King 1365
Unmaithaane Kavithai R. Kanirajan 1455
Agam Puram Attravar Kavithai Dr.P.Madhu 1432