Andha Kaalam Thirumbuma

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Andha Kaalam Thirumbuma

Author : Vemburajan E.
Added On : 4/4/2017
Viewed 1404 Times

ftpij - Poem

vd;id <d;w vd; %jy; fhjyp
vd;id jhyhl;b ௨wq;f itj;j me;j fhyk;……
jp&k;Gkh ?
vd;id ngw;w vd; %jy; Njhod;
ifia gpbj;J elf;f gapd;w me;j fhyk;…….
jp&k;Gkh ?
ehd; fl;ba Kjy; fg;gy Nkfj;jpd; fd;dpupy;
jto;e;jJk; fpilj;j koiy re;Njhrk;………
jp&k;Gkh ?
ehd; xb fpilj;j %jy; gupR Ngw;Nwhupd; Gz;zifia
ghu;j;J fpilj;j typAld; $ba re;Njhrk;……..
jp&k;Gkh ?
ehd; nra;j %jy; rthup ahidapy; my;y
je;ijapd; KJfpy;..me;j fhyk;
jp&k;Gkh ?
me;j fhyk; vdf;F xU kfdha; jpUk;ghtpl;lhYk;
xU je;ijaha; jp&k;Gk;
vdJ ntw;wp vd; gps;isf;F ,j;jifa re;Njhrj;ij
nrhj;jhf nfhLg;gjpy;jhd;

vd; ngw;Nwhu; ntw;wp ngw;whu;fs;……….

ehd;??? >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Yen Edharku Kavithai Mr. Daywalker 2232
Un Ninaivugal Mattumthaan Kavithai Kodai 2006
mathiyin.. aval mounam Kavithai mathi selva 2174
Kalvimurai Kavithai R. Kanirajan 5241
Seethayanam Kavithai Ramya tirunelveli 2874
Saarathi Kavithai Deeparaja 2086
Natpin Kaathal Kavithai Kumbakarnann 3059
PENN Kavithai V. JEYA PRAKASH 2918
Maayai Kavithai Kavee 2055
Sshhss..Ithayam Pesuhirathu.. Kavithai M Rufinas 1802
Manaivi Kavithai R. Kanirajan 1988
Kuruvikoodu Kavithai Fahath A.Majeed 1857
Kalvi Kavithai Naughty 11669
Kavithai Kavithai R. Kanirajan 2010
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2293