Tamil Poem - Tamil Kavithai

Andha Kaalam Thirumbuma

Author : Vemburajan E.
Added On : 4/4/2017
Viewed 789 Times

ftpij - Poem

vd;id <d;w vd; %jy; fhjyp
vd;id jhyhl;b ௨wq;f itj;j me;j fhyk;……
jp&k;Gkh ?
vd;id ngw;w vd; %jy; Njhod;
ifia gpbj;J elf;f gapd;w me;j fhyk;…….
jp&k;Gkh ?
ehd; fl;ba Kjy; fg;gy Nkfj;jpd; fd;dpupy;
jto;e;jJk; fpilj;j koiy re;Njhrk;………
jp&k;Gkh ?
ehd; xb fpilj;j %jy; gupR Ngw;Nwhupd; Gz;zifia
ghu;j;J fpilj;j typAld; $ba re;Njhrk;……..
jp&k;Gkh ?
ehd; nra;j %jy; rthup ahidapy; my;y
je;ijapd; KJfpy;..me;j fhyk;
jp&k;Gkh ?
me;j fhyk; vdf;F xU kfdha; jpUk;ghtpl;lhYk;
xU je;ijaha; jp&k;Gk;
vdJ ntw;wp vd; gps;isf;F ,j;jifa re;Njhrj;ij
nrhj;jhf nfhLg;gjpy;jhd;

vd; ngw;Nwhu; ntw;wp ngw;whu;fs;……….

ehd;??? >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kobama Illai Saabama Kavithai Shreya 1524
Vithyaasamana Aasai - வித்தியாசமான ஆசை Kavithai Mani Meganathan 983
Kaadhal Aruvadai Kavithai Kazhanimainthan 1718
Naai Kutti Kavithai ts raj 3055
It is my Feelings Kavithai Kingmartine 1455
Thervukkalamithu Kavithai R. Kanirajan 1614
Perundhu Jannal Kavithai Silver 1940
Megam Kavithai Thirumalai Raj M 2107
kadhal Kavithai thamizhini 1829
Echarikai Kavithai Kanirajan 1703
Nilai Uyarumpozhuthu Kavithai R. Kanirajan 1560
Swasam Kavithai kumaran 1763
Keladi Kanmani Kavithai Kvg 1617
Sogham Kavithai Kalyani Rajalingam 2132
Yosanai Sei Kavithai R. Kanirajan 1500