Tamil Poem - Tamil Kavithai

Andha Kaalam Thirumbuma

Author : Vemburajan E.
Added On : 4/4/2017
Viewed 968 Times

ftpij - Poem

vd;id <d;w vd; %jy; fhjyp
vd;id jhyhl;b ௨wq;f itj;j me;j fhyk;……
jp&k;Gkh ?
vd;id ngw;w vd; %jy; Njhod;
ifia gpbj;J elf;f gapd;w me;j fhyk;…….
jp&k;Gkh ?
ehd; fl;ba Kjy; fg;gy Nkfj;jpd; fd;dpupy;
jto;e;jJk; fpilj;j koiy re;Njhrk;………
jp&k;Gkh ?
ehd; xb fpilj;j %jy; gupR Ngw;Nwhupd; Gz;zifia
ghu;j;J fpilj;j typAld; $ba re;Njhrk;……..
jp&k;Gkh ?
ehd; nra;j %jy; rthup ahidapy; my;y
je;ijapd; KJfpy;..me;j fhyk;
jp&k;Gkh ?
me;j fhyk; vdf;F xU kfdha; jpUk;ghtpl;lhYk;
xU je;ijaha; jp&k;Gk;
vdJ ntw;wp vd; gps;isf;F ,j;jifa re;Njhrj;ij
nrhj;jhf nfhLg;gjpy;jhd;

vd; ngw;Nwhu; ntw;wp ngw;whu;fs;……….

ehd;??? >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thaagam Thaniyattum Kavithai Thainis A 2037
Veandaam Endrume Veandaam Kavithai R. Kanirajan 1624
Idhaya thirudan Kavithai Jennu kharthi 2201
Pirivu Kavithai celisudha 2145
Pesungal Kavithai R. Kanirajan 1690
Naam Sandhitha Naatkal Kavithai LIVING_4FRIENDS 2262
Kadhal Kavithai karthikeyan 1958
Unnakaagave.... Kavithai Abirami 1463
Remix of love Kavithai M Rufinas 1770
Niir Kavithai Pugal Azhagan 2228
Kadavul Kavithai R. Kanirajan 2080
Uravugal Kavithai Manibharathi 2680
Natpu Kavithai Amsa 4878
Abdul Kalam Kavithai Manibharathi 5655
Natpu Kavithai Thanippiravi 7096