Tamil Poem - Tamil Kavithai

Andha Kaalam Thirumbuma

Author : Vemburajan E.
Added On : 4/4/2017
Viewed 659 Times

ftpij - Poem

vd;id <d;w vd; %jy; fhjyp
vd;id jhyhl;b ௨wq;f itj;j me;j fhyk;……
jp&k;Gkh ?
vd;id ngw;w vd; %jy; Njhod;
ifia gpbj;J elf;f gapd;w me;j fhyk;…….
jp&k;Gkh ?
ehd; fl;ba Kjy; fg;gy Nkfj;jpd; fd;dpupy;
jto;e;jJk; fpilj;j koiy re;Njhrk;………
jp&k;Gkh ?
ehd; xb fpilj;j %jy; gupR Ngw;Nwhupd; Gz;zifia
ghu;j;J fpilj;j typAld; $ba re;Njhrk;……..
jp&k;Gkh ?
ehd; nra;j %jy; rthup ahidapy; my;y
je;ijapd; KJfpy;..me;j fhyk;
jp&k;Gkh ?
me;j fhyk; vdf;F xU kfdha; jpUk;ghtpl;lhYk;
xU je;ijaha; jp&k;Gk;
vdJ ntw;wp vd; gps;isf;F ,j;jifa re;Njhrj;ij
nrhj;jhf nfhLg;gjpy;jhd;

vd; ngw;Nwhu; ntw;wp ngw;whu;fs;……….

ehd;??? >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Iniya Kanangal Kavithai ts raj 1625
Complan to boost- varumai Kavithai Supriya 2720
Maraiyarul Niraiyoli Kavithai Madhu Prabakaran 1410
Peyarin Kavithai Kavithai Jawad Zeynel 1709
Thottil Pazhakkam Kavithai Usha Giridhar 612
En theyadha nilavu...! Kavithai saranyan 1498
Kaadhala Kaanala Kavithai supriya 1573
Manitha Iyalbu Kavithai R. Kanirajan 1692
Neeyum Naanum Kavithai R. Kanirajan 2091
Mounam Kavithai Vimal 1675
Bayam Kavithai R. Kanirajan 1878
Namathu Uravu Kavithai Jehanki 2117
Mazhai Kavithai Thirumalai Raj M 1160
Vaazhnthu Paarungal Kavithai Usha Giridhar 495
Thoorathil nee Kavithai Nivi 1837