Andha Kaalam Thirumbuma

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Andha Kaalam Thirumbuma

Author : Vemburajan E.
Added On : 4/4/2017
Viewed 1110 Times

ftpij - Poem

vd;id <d;w vd; %jy; fhjyp
vd;id jhyhl;b ௨wq;f itj;j me;j fhyk;……
jp&k;Gkh ?
vd;id ngw;w vd; %jy; Njhod;
ifia gpbj;J elf;f gapd;w me;j fhyk;…….
jp&k;Gkh ?
ehd; fl;ba Kjy; fg;gy Nkfj;jpd; fd;dpupy;
jto;e;jJk; fpilj;j koiy re;Njhrk;………
jp&k;Gkh ?
ehd; xb fpilj;j %jy; gupR Ngw;Nwhupd; Gz;zifia
ghu;j;J fpilj;j typAld; $ba re;Njhrk;……..
jp&k;Gkh ?
ehd; nra;j %jy; rthup ahidapy; my;y
je;ijapd; KJfpy;..me;j fhyk;
jp&k;Gkh ?
me;j fhyk; vdf;F xU kfdha; jpUk;ghtpl;lhYk;
xU je;ijaha; jp&k;Gk;
vdJ ntw;wp vd; gps;isf;F ,j;jifa re;Njhrj;ij
nrhj;jhf nfhLg;gjpy;jhd;

vd; ngw;Nwhu; ntw;wp ngw;whu;fs;……….

ehd;??? >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Mozhihal Palavidham Kavithai Silver 1697
Unakaaga Kavithai Rajalakshmi 2415
Ninaivirukkum Varai Kavithai Thanippiravi 2376
En Manasupadi Nadappen Kavithai R. Kanirajan 1696
Ennaingalllllll Kavithai Andda-Arul 1936
Mozhigal Kavithai Swasthika 2150
Or Abalaiyin Sabatham Kavithai Karthika AK 1575
Kavithai Kavithai Maragathamuthu 2519
Suyanalathil Oru Podhunalam Kavithai GeeVee 3324
Padippu soru podum Kavithai ramyaa_tirunelveli 3583
Otin Vilai Kavithai mr.daywalker 1753
Bachelor Kavithai Karmegakannan 1813
Pudhukavithai Kavithai R. Kanirajan 1749
Thaerthal Kaalam Kavithai R. Kanirajan 1755
Kadhalaal Kavithai Kavithai Ranjitha 3844