Tamil Poem - Tamil Kavithai

Andha Kaalam Thirumbuma

Author : Vemburajan E.
Added On : 4/4/2017
Viewed 1009 Times

ftpij - Poem

vd;id <d;w vd; %jy; fhjyp
vd;id jhyhl;b ௨wq;f itj;j me;j fhyk;……
jp&k;Gkh ?
vd;id ngw;w vd; %jy; Njhod;
ifia gpbj;J elf;f gapd;w me;j fhyk;…….
jp&k;Gkh ?
ehd; fl;ba Kjy; fg;gy Nkfj;jpd; fd;dpupy;
jto;e;jJk; fpilj;j koiy re;Njhrk;………
jp&k;Gkh ?
ehd; xb fpilj;j %jy; gupR Ngw;Nwhupd; Gz;zifia
ghu;j;J fpilj;j typAld; $ba re;Njhrk;……..
jp&k;Gkh ?
ehd; nra;j %jy; rthup ahidapy; my;y
je;ijapd; KJfpy;..me;j fhyk;
jp&k;Gkh ?
me;j fhyk; vdf;F xU kfdha; jpUk;ghtpl;lhYk;
xU je;ijaha; jp&k;Gk;
vdJ ntw;wp vd; gps;isf;F ,j;jifa re;Njhrj;ij
nrhj;jhf nfhLg;gjpy;jhd;

vd; ngw;Nwhu; ntw;wp ngw;whu;fs;……….

ehd;??? >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vilambaram Kavithai Yadhirajan Sharma 2645
Aasai Kavithai uma maheswari.n.a 3545
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2011
Kaathal Koma Noyali Kavithai Kazhanimanithan 1670
Or Abalaiyin Sabatham Kavithai Karthika AK 1533
Thillai Chidambaranar Kavithai P. Madhu 1706
Mathiyin Unmai Kathal Kavithai mathi selva 1712
Kathalin Arikuri Kavithai R. Kanirajan 2390
Kathali Kavithai vsasikala 1084
Manasu Kavithai Tenkasi_tsunami 2535
Nee Nanaipathu Eppo Kavithai Jera 2320
Computer kathal Kavithai Soora_kottai_singa_kutty 2739
Devadhai Kavithai oviya.vijay (9710434373) 2337
2010 Kavithai ts raj 2102
Sirantha Kalvimurai Kavithai Kanirajan 2237