Tamil Poem - Tamil Kavithai

Andha Kaalam Thirumbuma

Author : Vemburajan E.
Added On : 4/4/2017
Viewed 919 Times

ftpij - Poem

vd;id <d;w vd; %jy; fhjyp
vd;id jhyhl;b ௨wq;f itj;j me;j fhyk;……
jp&k;Gkh ?
vd;id ngw;w vd; %jy; Njhod;
ifia gpbj;J elf;f gapd;w me;j fhyk;…….
jp&k;Gkh ?
ehd; fl;ba Kjy; fg;gy Nkfj;jpd; fd;dpupy;
jto;e;jJk; fpilj;j koiy re;Njhrk;………
jp&k;Gkh ?
ehd; xb fpilj;j %jy; gupR Ngw;Nwhupd; Gz;zifia
ghu;j;J fpilj;j typAld; $ba re;Njhrk;……..
jp&k;Gkh ?
ehd; nra;j %jy; rthup ahidapy; my;y
je;ijapd; KJfpy;..me;j fhyk;
jp&k;Gkh ?
me;j fhyk; vdf;F xU kfdha; jpUk;ghtpl;lhYk;
xU je;ijaha; jp&k;Gk;
vdJ ntw;wp vd; gps;isf;F ,j;jifa re;Njhrj;ij
nrhj;jhf nfhLg;gjpy;jhd;

vd; ngw;Nwhu; ntw;wp ngw;whu;fs;……….

ehd;??? >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Kalvimurai Kavithai R. Kanirajan 5007
Naan Siriyavan Kavithai ts raj 1727
mathiyin nalla nambikkai Kavithai mathi selva 2917
Tragic Love Kavithai Sindu I 1599
Maraiyarul Niraiyoli Kavithai Madhu Prabakaran 1544
Kathal Kavithai Pandy 1899
Natppu Kavithai Anitha 3998
kaathal pisasu Kavithai military ashok 1939
Paarai Pookal Kavithai Mr.Daywalker 1639
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1634
Kodi Kavithai R. Kanirajan 1716
Vettrumaiyil Ottrumai - வேற்றுமையில் ஒற்றுமை Kavithai Karuna 2031
Thaai Kavithai R. Kanirajan 2423
Thathuvam Kavithai R. Kanirajan 1746
Paithiyakarathanam Kavithai R. Kanirajan 1642