Andha Kaalam Thirumbuma

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Andha Kaalam Thirumbuma

Author : Vemburajan E.
Added On : 4/4/2017
Viewed 1605 Times

ftpij - Poem

vd;id <d;w vd; %jy; fhjyp
vd;id jhyhl;b ௨wq;f itj;j me;j fhyk;……
jp&k;Gkh ?
vd;id ngw;w vd; %jy; Njhod;
ifia gpbj;J elf;f gapd;w me;j fhyk;…….
jp&k;Gkh ?
ehd; fl;ba Kjy; fg;gy Nkfj;jpd; fd;dpupy;
jto;e;jJk; fpilj;j koiy re;Njhrk;………
jp&k;Gkh ?
ehd; xb fpilj;j %jy; gupR Ngw;Nwhupd; Gz;zifia
ghu;j;J fpilj;j typAld; $ba re;Njhrk;……..
jp&k;Gkh ?
ehd; nra;j %jy; rthup ahidapy; my;y
je;ijapd; KJfpy;..me;j fhyk;
jp&k;Gkh ?
me;j fhyk; vdf;F xU kfdha; jpUk;ghtpl;lhYk;
xU je;ijaha; jp&k;Gk;
vdJ ntw;wp vd; gps;isf;F ,j;jifa re;Njhrj;ij
nrhj;jhf nfhLg;gjpy;jhd;

vd; ngw;Nwhu; ntw;wp ngw;whu;fs;……….

ehd;??? >MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Nee Paadu Kannaa Kavithai ts raj 1859
Kuzhanthaigal Thina Kavithai Kavithai R. Kanirajan 6228
Ithaya Thozhiye!!! Kavithai shutupsachin 1927
Kathal (Vibaram) Purinthukonden Kavithai R. Kanirajan 1822
Mathiyin Kavithai Kavithai mathi selva 2015
Kaathal nambikkai Kavithai Nathalie 2569
Kadhal Kavithai karthikeyan 2207
vvvvvvvvv.. I am angry you... Kavithai ts raj 2347
Kuzhanthai Kavithai Panivizhum_malarvanam 3191
Pagirvu Kavithai R. Kanirajan 2384
Paathukaapu Kavithai Jayahariharan 2034
Kadhal Devaram Kavithai ts raj 2280
Thabaal Thalaigal Kavithai Thanippiravi 1744
Kavithai Kavithai Maragathamuthu 2719
Venduthal Kavithai R. Kanirajan 2017