Tamil Poem - Tamil Kavithai

Andha Kaalam Thirumbuma

Author : Vemburajan E.
Added On : 4/4/2017
Viewed 846 Times

ftpij - Poem

vd;id <d;w vd; %jy; fhjyp
vd;id jhyhl;b ௨wq;f itj;j me;j fhyk;……
jp&k;Gkh ?
vd;id ngw;w vd; %jy; Njhod;
ifia gpbj;J elf;f gapd;w me;j fhyk;…….
jp&k;Gkh ?
ehd; fl;ba Kjy; fg;gy Nkfj;jpd; fd;dpupy;
jto;e;jJk; fpilj;j koiy re;Njhrk;………
jp&k;Gkh ?
ehd; xb fpilj;j %jy; gupR Ngw;Nwhupd; Gz;zifia
ghu;j;J fpilj;j typAld; $ba re;Njhrk;……..
jp&k;Gkh ?
ehd; nra;j %jy; rthup ahidapy; my;y
je;ijapd; KJfpy;..me;j fhyk;
jp&k;Gkh ?
me;j fhyk; vdf;F xU kfdha; jpUk;ghtpl;lhYk;
xU je;ijaha; jp&k;Gk;
vdJ ntw;wp vd; gps;isf;F ,j;jifa re;Njhrj;ij
nrhj;jhf nfhLg;gjpy;jhd;

vd; ngw;Nwhu; ntw;wp ngw;whu;fs;……….

ehd;??? >Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

I love u kharthi Kavithai Jennu Kharthi 1952
Kannadi Kavithai R. Kanirajan 1910
Idhayam Kavithai Corus 1827
Maranam Kavithai Manibharathi 2126
Unakku Nigar Yaaro Kavithai GeeVee 1021
Vazhi Kavithai R. Kanirajan 1602
Therinthukol Kavithai R. Kanirajan 1508
Ellam Etharkaaga Kavithai Nathalie 1986
Thanthai Kavithai Charan 2903
Sahi Kavithai Thanippiravi 1844
Manaivi Kavithai Tabu Shankar 26396
Thookkam Kavithai Naughty 2013
Megapenne sirikkathe Kavithai madesh 1544
Manasu Kavithai R. Kanirajan 2585
Aaha Kavithai ts raj 1881