Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ithayaththil vali

Author : vivek_pmo
Added On : 11/27/2008
Viewed 1859 Times

ftpij - Poem

ehd; Vd; cd;id re;jpNjd;..vd; md;Ng

cd;id...
Kjy; ehs; ghu;j;j NghJ..
,Ue;j ,d;g Jbg;G..kdjpd; re;Njh\k;..
,d;W...
vq;Nf Xb kiwe;J nfhz;lJ..

VJk; Gupatpy;iyNa.. vdf;F

ehd; cd; capu;... vd;wha;..
tho;f;if ,Wjptiu Jiz tUNtd;.. vd;wha;
nrhj;ijAk; Rfj;ijAk; nfhLj;J..
jdpikapy; jtpf;f tpl;lNjd;..md;Ng
kdjpd; mikjpia...gwpj;J nfhz;lhNa...

ehd; cdf;F vd;d ghtk; nra;Njd;..md;Ng
Vd; vdf;F ,t;tsT ngupa jz;lid..
ehd; cdf;fhfNt capu; tho;fpNwNd.....mjw;fhfth..

xd;W kl;Lk; cWjp..vd; md;Ng
eP vd;id gpupe;jhy;..vd; capu; ,t;Tyif tpl;L gpupAk;..

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vizhunthathu Yaar Kavithai Meenakshi 1582
Ah Himsai Kavithai R. Kanirajan 1729
mathiyin.. aval aayul kaithi Kavithai mathi selva 1524
Verumai Kavithai ts raj 1826
Thookam Kavithai vishnu krishnan 2578
Kuzhanthaiyaaga Ennai Maatrividu Kavithai R. Kanirajan 1887
Avasthai Kavithai ameer ali sifan 1889
Nee Paadu Kannaa Kavithai ts raj 1691
Vedikkai Kavithai Kirthika Devi 1721
Rayil Payanam Kavithai M Rufinas 1809
Ulaga Amaithi Kavithai Karmegakannan 3148
Ezhuthu Kavithai Thamil 2005
Thillai Chidambaranar Kavithai P. Madhu 1725
Kaadhal Kavithai Kazhanimainthan 2056
Azhagu Kavithai Vimal 1976