Ithayaththil vali

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ithayaththil vali

Author : vivek_pmo
Added On : 11/27/2008
Viewed 2202 Times

ftpij - Poem

ehd; Vd; cd;id re;jpNjd;..vd; md;Ng

cd;id...
Kjy; ehs; ghu;j;j NghJ..
,Ue;j ,d;g Jbg;G..kdjpd; re;Njh\k;..
,d;W...
vq;Nf Xb kiwe;J nfhz;lJ..

VJk; Gupatpy;iyNa.. vdf;F

ehd; cd; capu;... vd;wha;..
tho;f;if ,Wjptiu Jiz tUNtd;.. vd;wha;
nrhj;ijAk; Rfj;ijAk; nfhLj;J..
jdpikapy; jtpf;f tpl;lNjd;..md;Ng
kdjpd; mikjpia...gwpj;J nfhz;lhNa...

ehd; cdf;F vd;d ghtk; nra;Njd;..md;Ng
Vd; vdf;F ,t;tsT ngupa jz;lid..
ehd; cdf;fhfNt capu; tho;fpNwNd.....mjw;fhfth..

xd;W kl;Lk; cWjp..vd; md;Ng
eP vd;id gpupe;jhy;..vd; capu; ,t;Tyif tpl;L gpupAk;..

>



MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Manaivi Kavithai R. Kanirajan 2560
Ethu Thaan Irukirathu Kavithai ts raj 2123
Kannaamoochi Kavithai ts raj 1911
amma Kavithai R.Neelakandan 3084
Innum Enna Maayai Kavithai Satish 1934
Unmai Kavithai R. Kanirajan 2059
To kvg and digi Kavithai ts raj 2156
Kathali Kavithai vsasikala 1511
Vidhi Kavithai Yadhirajan Sharma 2631
Kaathal Kavithai Usha Giridhar 1283
Amman chapparam Kavithai Ramyaa_tirunelveli 3629
Yosanai Sei Kavithai R. Kanirajan 1921
Neeyum Naanum Onnu Kavithai R.Shathiswaran 2770
Neeril Oru Mugam Kavithai Joshua 1664
Kadal Kavithai V.S.Samundeeshwari 2696