Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ithayaththil vali

Author : vivek_pmo
Added On : 11/27/2008
Viewed 1777 Times

ftpij - Poem

ehd; Vd; cd;id re;jpNjd;..vd; md;Ng

cd;id...
Kjy; ehs; ghu;j;j NghJ..
,Ue;j ,d;g Jbg;G..kdjpd; re;Njh\k;..
,d;W...
vq;Nf Xb kiwe;J nfhz;lJ..

VJk; Gupatpy;iyNa.. vdf;F

ehd; cd; capu;... vd;wha;..
tho;f;if ,Wjptiu Jiz tUNtd;.. vd;wha;
nrhj;ijAk; Rfj;ijAk; nfhLj;J..
jdpikapy; jtpf;f tpl;lNjd;..md;Ng
kdjpd; mikjpia...gwpj;J nfhz;lhNa...

ehd; cdf;F vd;d ghtk; nra;Njd;..md;Ng
Vd; vdf;F ,t;tsT ngupa jz;lid..
ehd; cdf;fhfNt capu; tho;fpNwNd.....mjw;fhfth..

xd;W kl;Lk; cWjp..vd; md;Ng
eP vd;id gpupe;jhy;..vd; capu; ,t;Tyif tpl;L gpupAk;..

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Thunive Thunai Kavithai Nikajo 2148
En Semippu Kavithai Saranyan 6321
En muthal ularalgal Kavithai HItech_erumai_maadu 2026
Thiruchendhoor Murugan Kavithai Silver 1757
Natpu Kadhal Kavithai supriya 1895
Love Kavithai Sashi 2549
Thannambikkai Kavithai Pradeep kannan 7025
Sadhi Kavithai sella 1729
Ethu Arputham Kavithai Kuthub 1976
Old Man Love Kavithai Raavanan 2361
Anbulla Gandhi Kavithai Thangamariyappan 5530
Indru Kavithai Thavasi 1517
Kaneer Malar Kavithai Sathish Pondicherry 2154
Puruvam Kavithai ts raj 1799
Life Kavithai Corus 7783