Tamil Poem - Tamil Kavithai

Ithayaththil vali

Author : vivek_pmo
Added On : 11/27/2008
Viewed 1811 Times

ftpij - Poem

ehd; Vd; cd;id re;jpNjd;..vd; md;Ng

cd;id...
Kjy; ehs; ghu;j;j NghJ..
,Ue;j ,d;g Jbg;G..kdjpd; re;Njh\k;..
,d;W...
vq;Nf Xb kiwe;J nfhz;lJ..

VJk; Gupatpy;iyNa.. vdf;F

ehd; cd; capu;... vd;wha;..
tho;f;if ,Wjptiu Jiz tUNtd;.. vd;wha;
nrhj;ijAk; Rfj;ijAk; nfhLj;J..
jdpikapy; jtpf;f tpl;lNjd;..md;Ng
kdjpd; mikjpia...gwpj;J nfhz;lhNa...

ehd; cdf;F vd;d ghtk; nra;Njd;..md;Ng
Vd; vdf;F ,t;tsT ngupa jz;lid..
ehd; cdf;fhfNt capu; tho;fpNwNd.....mjw;fhfth..

xd;W kl;Lk; cWjp..vd; md;Ng
eP vd;id gpupe;jhy;..vd; capu; ,t;Tyif tpl;L gpupAk;..

>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Idhu waazhum muraimaiyadi paapaa Kavithai Saurabh 1489
Kangal Kavithai Sharatha 2758
Kavvum Manam Kavithai Dr. P.Madhu 1614
Nambikkai Kavithai sarayu 2803
Unnai Pola Varuma Kavithai Wilson 1724
My Love Kavithai Christin moses 1952
Maranam Kavithai Manibharathi 2192
Kaathal Kavithai Ruvan 2088
Ethu Arputham Kavithai Kuthub 2009
Penn Viduthalaiyin Vibareetham Kavithai Manibharathi 2349
Nee Nanaipathu Eppo Kavithai Jera 2289
Paththuth Thalaip Puchchi Kavithai ts raj 1596
UnghaL Thondan Kavithai Kumbakarnann 1640
Amma Kavithai C.Mohana 14775
Remix of love Kavithai M Rufinas 1770