Tamil Poem - Tamil Kavithai

Aaru

Author : R. Kanirajan
Added On : 7/14/2011
Viewed 3206 Times

ftpij - Poem

MW(ejp)


kiykfspd;
jiykfsha; gpwe;J mts;
kbapy; jto;e;J
kiyg; ghk;gha;
nespe;JtUk; MNw!

eP
rkntspr; rPikapNy
rike;j Fkhpaha;
rkj;Jtk; ghb
re;jj; rj;jj;Jld; elf;fpd;wha;!

gs;sj;jhf;Fg; gFjpapy;
ghujpg; ngz;zha;
gha;e;J nry;fpd;wha;!

,aw;ifapd; rPw;wj;ij
"ePh;"nts;skha;
tbf;fpd;wha;!

tay; ntspapy; gaph; tsu
tskhd ePiu thh;f;fpd;wha;!

cd;dplk; XbtUk;
tpyq;fpdq;fspd; jhfk; jPh;j;J
ePh; topahf
Ch; topapy; XLfpd;wha;!

Ch; kf;fs; jhfk; jPh;f;f
cw;wePh; toq;Ffpd;wha;!
ctifAld; ePuhl
GJg; Gdyha;g;
nghq;Ffpd;wha;!

Mw;W kq;ifNa! cdJ
mRu Ntfk;
fly; fztdpd;
fhybr; rq;fkj;jpy;jhd;
jzpANkh?!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

kadhal Kavithai Corus 1696
Neeyum Thathuvagnaanithaan Kavithai R. Kanirajan 1542
Suicide !!! Kavithai Sony Jeyaseelan 2004
Unakaaga Innum Kavithai Fahath A.Majeed 1578
Muran Kavithai Thanippiravi 1659
Thirumanam Mudintha Irumanam Kavithai Manibharathi 1975
Yosikka Kavithai R. Kanirajan 1501
Baalapaadam Kavithai ts raj 1656
mathiyin kavithai Kavithai mathi selva 1701
Pagal Kanavu Kavithai Alex Sahayaraj 2202
Vizhi Camera Kavithai Kazhanimanithan 1794
Unmai Kavithai R. Kanirajan 1898
En Irappu Kavithai abimanyu 2413
Parvai Ondre Podhume Kavithai Sivaramakrishnan 1808
Anbu Kavithai Manibharathi 2470