Deepavali

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Deepavali

Author : Nivetha
Added On : 11/12/2011
Viewed 4345 Times

ftpij - Poem

,utpy; .....
Mapuk; Mapuk;
el;rj;jpuq;fs; thdpy;
ehl;bag; ge;jy; Nghlj;
njhlq;fptpl;lhd;........
Nkw;fpy;.........
ntz;zpwf;
fjputd;
kQ;rs; [upifia
fl;lj; njhlq;fptpl;lhd;..........
fPo;thdpy;
epyhkfs;........
VOtz;zg; Glitf;F
Kj;J gjpf;f
kioj; Jspfisnay;yhk;
Nfhu;f;fj; njhlq;fptpl;lhs;...............
..
kj;jpapy;
,bNkfd;
fk;gdpd; fpUf;fisf; Nfhu;j;J
VOr;Ruj;jpy;
fPjk; ,irf;fj;
njhlq;fptpl;lhd;..........
Nkfj;Jf;F eLtpy;.........
ehDk; te;J tpl;Nld;
ehDk; te;J tpl;Nlndd;W
kpd;dy; jhupif
kpd;kpdp khiyfl;lj;
njhlq;fptpl;lhs;............
vjw;fhf
,e;j Mu;g;ghl;lk;!!
vjw;fhf
,e;j Nfhyhfyk;!!
kaq;fp fple;j
kdjpy; .......
vq;Nfh xU %iyapy;
Gjpjha; .........
mofha; xU jPg xsp!!!!
Gupe;jJ vdf;Fk;
jPgq;fSf;F kj;jpapy;
vd; nghd;dpf;F
jPgj;jpUehs;
tutpUf;fpwJ vd;W...
Gupe;jJ vdf;Fk;
cwTfSf;F kj;jpapy;
vd; ez;gUf;F
jPghtsp klyDg;Gk;
jPgj; jpUehs;
tutpUf;fpwJ vd;W.......

ez;gu; midtUf;Fk;
"jPghtsp ey;tho;j;Jfs;">MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Idhayam Kavithai Raji Kannan 4048
Yematram Kavithai Prabu Johnboso 1760
Unnidam Saranam Kavithai ts raj 1614
mathiyin marathi Kavithai mathi selva 2018
Varam Vendum Parasakthi Kavithai Manibharathi 1669
Moochu Kaatru Kavithai Dinesh 4031
Thabaal Thalaigal Kavithai Thanippiravi 1600
Verumai Kavithai ts raj 1875
Vanmurai Vendaam Kavithai Thainis A 3628
Kovil Kavithai Mani_kuil_10kasi 2293
Yosanai Sei Kavithai R. Kanirajan 1711
Naam Pesaatha Vaarthaigal Kavithai Amirtha 3133
Kaadhal Kavithai V.S.Samundeeshwari 1934
mathiyin nimmathi Kavithai mathi selva 2221
Aathangam Kavithai R. Kanirajan 1885