Vaanaththu arasan..!

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vaanaththu arasan..!

Author : ts raj
Added On : 10/3/2009
Viewed 2633 Times

ftpij - Poem

ml..! ml..! vd;W..
midtUk; tpae;J ghu;f;f..
tpiue;J tUfpwhd;..
mw;Gjd;..
mofd;..
Re;jud;..
xspf; fjpu; tPud;..!

Jhuj;jpy; tUk;nghONj..
ghu;j;J.. gae;J..
glglntd glglj;J..
jiyg; gzpAJ ..
mbik ,Us;..!

tUtJ xsp vd;why;..
kiwtJ ,Us; jhNd..!

Mk;.. !

czu;e;Njhu; Jjpf;Fk;.. cs;sj;J ehafd;..!
RlUk; rj;jpaj;jpd;.. Re;ju N[hjpg; G+uzd;..!
cjpf;Fk; cz;iknad;Dk;.. mjp mw;Gjd;.. !
tPupad;..!

#upad;..!

mDg;gp itf;fpwhd; Kjypy;..
xspf; fjpu; tPuu;fis..!
njhlu;e;J tp[ak; nra;fpwhd;..!
thdj;jpNy gtdp tUfpwhd;..!
,Us; cLj;jpa ufrpaj;jpd; Nghu;itia
nky;y nky;y fisfpwhd;..!

rpypu;f;Fk; kyu;r;rpj; njd;wiy cs;sk;
czu;j;jpf; Fspur; nra;fpwhd;..!

cjpf;Fk; cz;ikapd;
xspf; fpuzq;;fis..
tpopf;fg; ghu;j;J..
cs;sk; Fjpf;f Fjpf;f ..
cw;rhff; Fuy; nfhLf;FJ..
ed;ikapd; gwit ,dq;;fs;..!

xspUk; cz;ikAld; Nru;e;j midj;Jk; ..
kpd;DJ cs;ntsp thdpy;..
tpz;kPd;;fnsd..!

RlUk; #upad; ..
cjpj;J tpl;lhy;..
vq;;Nf Ngha; tpLfpd;wd.!
rpkpl;Lk; el;rj;jpuq;;fs;..?

vq;;NfAk; Ngha;tpltpy;iy..!
mq;;NfNa jhd; cs;sd..
ngupa xspj; jpuspNy..
rpwpa xspf; fw;iwaha;..
If;fpakhfp..!

,g;gbahf..
N[hjp RlUk; Mjpf;f ehafd;..
Ml;rp nrYj;Jfpwhd;..
thdj;J tPjpapy;..!

xU nghOjpy;..
gfyhfp ntspr;rk; jUgtd;..!

kW nghOjpy;..
,uTf;F top nfhLf;fpwhd;..!

tpl;L nfhLf;fpwhd;..!

MdhYk; ..
tpl;Lf; nfhLf;fhky;..

vd; ngau; nrhy;yp ..
ke;jfhrkha;g; Gd;diff;Fk;
mofpd; re;jpu epyTf;Fr;
Nrit nra;Aq;;fslh..
mofu;fsh.. vd..

tpl;Lr; nry;fpwhd;..

jd; xsp nghUe;jpa
Kj;jpiu yl;rpidia..
el;rj;jpuq;;fsplk; nfhLj;J..!

,uTk; tUFJ..!
mofha; ,Uf;FJ..!

kaf;fj;jpd; Nghu;itapNy..
rfyKk; elf;FJ..!

NkNy ,Ue;J ghu;f;FJ..
rhe;jg; Gd;dif G+f;FJ..

mofha;..
kpf kpf..

mofha;.. xspUJ.. Nkhdj;jpd; njsp epyT..!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Alai Neeyum, Karai Naanum Kavithai GeeVee 2196
My Death Kavithai Sony Jeyaseelan 6354
Kaadhal Kavithai Kavithai Wilson 2495
Kadhal Kavithai D. Parthipan 3140
Vayitrukaaga Kavithai R. Kanirajan 2013
Viralgal Kavithai Raji Kannan 4691
Penn Kavithai Uma 2497
Puthaandu 2011 Kavithai R. Kanirajan 2799
Natpu Pollathathu Kavithai Sakthi 3055
Siragugal Kavithai Supriya 3631
Thalaivaa 49 O Thalaivaa Kavithai Manibharathi 2397
Poove Penn Poove Kavithai Karthika AK 2209
Valii Kavithai PADMA 2381
Anbu Kavithai Easwari 4049
Un Ninaivugal Mattumthaan Kavithai Kodai 2482