Tamil Poem - Tamil Kavithai

Vaanaththu arasan..!

Author : ts raj
Added On : 10/3/2009
Viewed 1531 Times

ftpij - Poem

ml..! ml..! vd;W..
midtUk; tpae;J ghu;f;f..
tpiue;J tUfpwhd;..
mw;Gjd;..
mofd;..
Re;jud;..
xspf; fjpu; tPud;..!

Jhuj;jpy; tUk;nghONj..
ghu;j;J.. gae;J..
glglntd glglj;J..
jiyg; gzpAJ ..
mbik ,Us;..!

tUtJ xsp vd;why;..
kiwtJ ,Us; jhNd..!

Mk;.. !

czu;e;Njhu; Jjpf;Fk;.. cs;sj;J ehafd;..!
RlUk; rj;jpaj;jpd;.. Re;ju N[hjpg; G+uzd;..!
cjpf;Fk; cz;iknad;Dk;.. mjp mw;Gjd;.. !
tPupad;..!

#upad;..!

mDg;gp itf;fpwhd; Kjypy;..
xspf; fjpu; tPuu;fis..!
njhlu;e;J tp[ak; nra;fpwhd;..!
thdj;jpNy gtdp tUfpwhd;..!
,Us; cLj;jpa ufrpaj;jpd; Nghu;itia
nky;y nky;y fisfpwhd;..!

rpypu;f;Fk; kyu;r;rpj; njd;wiy cs;sk;
czu;j;jpf; Fspur; nra;fpwhd;..!

cjpf;Fk; cz;ikapd;
xspf; fpuzq;;fis..
tpopf;fg; ghu;j;J..
cs;sk; Fjpf;f Fjpf;f ..
cw;rhff; Fuy; nfhLf;FJ..
ed;ikapd; gwit ,dq;;fs;..!

xspUk; cz;ikAld; Nru;e;j midj;Jk; ..
kpd;DJ cs;ntsp thdpy;..
tpz;kPd;;fnsd..!

RlUk; #upad; ..
cjpj;J tpl;lhy;..
vq;;Nf Ngha; tpLfpd;wd.!
rpkpl;Lk; el;rj;jpuq;;fs;..?

vq;;NfAk; Ngha;tpltpy;iy..!
mq;;NfNa jhd; cs;sd..
ngupa xspj; jpuspNy..
rpwpa xspf; fw;iwaha;..
If;fpakhfp..!

,g;gbahf..
N[hjp RlUk; Mjpf;f ehafd;..
Ml;rp nrYj;Jfpwhd;..
thdj;J tPjpapy;..!

xU nghOjpy;..
gfyhfp ntspr;rk; jUgtd;..!

kW nghOjpy;..
,uTf;F top nfhLf;fpwhd;..!

tpl;L nfhLf;fpwhd;..!

MdhYk; ..
tpl;Lf; nfhLf;fhky;..

vd; ngau; nrhy;yp ..
ke;jfhrkha;g; Gd;diff;Fk;
mofpd; re;jpu epyTf;Fr;
Nrit nra;Aq;;fslh..
mofu;fsh.. vd..

tpl;Lr; nry;fpwhd;..

jd; xsp nghUe;jpa
Kj;jpiu yl;rpidia..
el;rj;jpuq;;fsplk; nfhLj;J..!

,uTk; tUFJ..!
mofha; ,Uf;FJ..!

kaf;fj;jpd; Nghu;itapNy..
rfyKk; elf;FJ..!

NkNy ,Ue;J ghu;f;FJ..
rhe;jg; Gd;dif G+f;FJ..

mofha;..
kpf kpf..

mofha;.. xspUJ.. Nkhdj;jpd; njsp epyT..!>Tamil Cooking Videos

MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI

Author

Views

Vaasam Kavithai R. Kanirajan 1534
Unarvugal Kavithai nizhal 2324
Ethu Arputham Kavithai Kuthub 1878
En Thaaikku Thaayanavan Kavithai mathi selva 1452
Amma Kavithai Yugesh Kannadasan 1141
En Manasupadi Nadappen Kavithai R. Kanirajan 1509
Kaathalan Kavithai saranyan 2007
Thudippu Kavithai Kamban Veetu Kai Thadi 3486
unakkaha............ Kavithai madesh 1415
Unmaiyaana Natpu Kavithai R. Kanirajan 2578
Neeril Oru Mugam Kavithai Joshua 873
adadaa.. adadaa..! Kavithai ts raj 1481
Uiyyum Markam Kavithai Dr. P. Madhu 1479
Kodi Kavithai R. Kanirajan 1641
Pennin Kaathal Manathu Kavithai Thanippiravi 2038