Thozhiye Nee Vara

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thozhiye Nee Vara

Author : Divya Darshini
Added On : 9/25/2011
Viewed 2330 Times

ftpij - Poem

,d;W fhiy
vdf;F Kd;
nrd;W nfhz;bUe;j
cd;id
$tp mioj;Njd;...
eilghijapy; G+j;jpUe;j
G+f;fnsy;yhk;
"vd;id mioj;jPu;fsh?"
vd;wgb
jpUk;gpg; ghu;j;jd!
Mr;rpupaj;jpy;
ciwe;Jtpl;Nld;!
mg;G+f;fNshL
ciuahba gpwF jhd;
njupe;jJ>
New;W
,Nj ghijapy;
NgRk; G+thd eP
ele;J nry;tijg;
ghu;j;j
nrbfnsy;yhk;
,d;W gpwe;j
G+f;fSf;F
cd; ngaiuNa
R+l;btpl;ldthk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
En Semippu Kavithai Saranyan 6654
Aval Illatha Naanum Kavithai Kingmartine 2040
Yaathumaagi Kavithai Dhuruvan 2109
munna Kavithai mubeen begum 2234
Pugaipadam....! Kavithai saranyan 2576
Anbin Vali(mai) Kavithai Malargal 4177
Tamil Collections Kavithai Shanthi Abe 2526
Aiye Kavithai ts raj 2211
Uzhaipaali Kavithai R. Kanirajan 1962
PENN Kavithai V. JEYA PRAKASH 3016
Natta vithai Kavithai ts raj 1883
Punithamana Kaadhal Kavithai Samuel Selvadurai 2549
Uravugalai Ilanthu Ulaikkirom Kavithai Malargal 1890
Idhayachirai Kavithai Bhuvi 1832
Bayam Kavithai R. Kanirajan 2619