Thozhiye Nee Vara

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thozhiye Nee Vara

Author : Divya Darshini
Added On : 9/25/2011
Viewed 2590 Times

ftpij - Poem

,d;W fhiy
vdf;F Kd;
nrd;W nfhz;bUe;j
cd;id
$tp mioj;Njd;...
eilghijapy; G+j;jpUe;j
G+f;fnsy;yhk;
"vd;id mioj;jPu;fsh?"
vd;wgb
jpUk;gpg; ghu;j;jd!
Mr;rpupaj;jpy;
ciwe;Jtpl;Nld;!
mg;G+f;fNshL
ciuahba gpwF jhd;
njupe;jJ>
New;W
,Nj ghijapy;
NgRk; G+thd eP
ele;J nry;tijg;
ghu;j;j
nrbfnsy;yhk;
,d;W gpwe;j
G+f;fSf;F
cd; ngaiuNa
R+l;btpl;ldthk;!>



MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Anbin Vali(mai) Kavithai Malargal 4709
kaathirukkiren Kavithai Nathalie 2577
Devathaiyin Aruginile Kavithai Thanippiravi 2781
Minsaram Kavithai PRAVEEN RAJ 4186
Kovil Kavithai Mani_kuil_10kasi 2797
Kadanthu Vaa Kaanalam Kavithai R. Kanirajan 2253
Natpu Kavithai Joshua Daniel 2879
Piriyathe Kavithai Jehanki 2641
Devathai Kavithai Arun 3466
Sivasithar Kavithai P. Madhu 2103
Manaivi Kavithai R. Kanirajan 2311
Maamiyar Kodumai Kavithai Bhuvi 2126
Kaathal kadal Kavithai Dhuruvan 2430
Megam Kavithai Thirumalai Raj M 5097
Mathiyin kaathalan maatram Kavithai mathi selva 2028