Thozhiye Nee Vara

Tamil Poem - Tamil Kavithai

Thozhiye Nee Vara

Author : Divya Darshini
Added On : 9/25/2011
Viewed 2424 Times

ftpij - Poem

,d;W fhiy
vdf;F Kd;
nrd;W nfhz;bUe;j
cd;id
$tp mioj;Njd;...
eilghijapy; G+j;jpUe;j
G+f;fnsy;yhk;
"vd;id mioj;jPu;fsh?"
vd;wgb
jpUk;gpg; ghu;j;jd!
Mr;rpupaj;jpy;
ciwe;Jtpl;Nld;!
mg;G+f;fNshL
ciuahba gpwF jhd;
njupe;jJ>
New;W
,Nj ghijapy;
NgRk; G+thd eP
ele;J nry;tijg;
ghu;j;j
nrbfnsy;yhk;
,d;W gpwe;j
G+f;fSf;F
cd; ngaiuNa
R+l;btpl;ldthk;!>MOST POPULAR TAMIL POEMS - TAMIL KAVITHAIGAL

Poem - KAVITHAI Author Views
Devathai Kavithai Arun 3245
Vaeli Kavithai Thanippiravi 2032
Piththanalla Naan Kavithai DS Kuttyma 2249
Pancha boothamum neeyum Kavithai Nivi 2414
Arithukol Kavithai R. Kanirajan 2495
Thayee Un Kavithai Sajitharan 2052
Aasaigal Kavithai Jehanki 2503
Namakkul Kavithai Kavithaikkanavu 2594
Suyanalam Kavithai Deeparaja 3588
Mathiyin kaathalan maatram Kavithai mathi selva 1854
Walking Kavithai ramyaa_tirunelveli 2678
Muran Kavithai MULLAINATHAN 2285
Vilai Magal Kavithai MadTricks 3471
Yarukkaaga Kavithai Wilson 2006
Nee Neeyaga Iru Kavithai Thanippiravi 2491