Tamil Story

< rhg; Fl;b fijfs;: nghd; Kl;ilapLk; thj;J

Mrpupau;: Nfhtpe;jd;

Esop kutty kathaikal: Pon Muttai Itta Vaathu

Author: Govindan
Viewed: 12830 Times
Added: 8/18/2009

xUtdplk; ,Ue;j thj;J jpdk; xU nghd; Kl;il ,l;L te;jJ.
thj;Jf;fhud; Nguhir nfhz;ltd;.jpdk; xU Kl;ilf;fhff;
fhj;Jf; nfhz;bUg;gijtpl thj;jpd; tapw;iwf; fPwpdhy; Guh
Kl;ilfisAk; xNu jlitapy; vLj;Jf; nfhs;syhNk vd;W
epidj;jhd;.

fj;jpia vLj;J thj;jpd; tapw;iwf; fPwpdhd;.tapW ntWk;
tapwha; ,Ue;jJ. thj;Jk; nrj;Jg; Nghapw;W>jpdk; fpilj;J te;j
xU nghd; Kl;ilAk; fpilf;fhky; Nghapw;W.

Nguhirf;fhuDf;F Gj;jp kl;L

Please submit your story here!Tamil Cooking Videos