Tamil Story

< rhg; Fl;bf; fijfs;: fubAk; eupAk;

Mrpupau;: Nfhtpe;jd;

Esaap kutty kathaikal: Karadiyum Nariyum

Author: Govindan
Viewed: 10564 Times
Added: 8/27/2009

fubAk; eupAk;

fub xU ehs; ngUikahfr; nrhy;ypajhtJ: ~~ kdpju;
rtj;jpd;kPJ vdf;F kupahij cz;L>vd;dthdhYk; rup>
rtj;ijj; njhl;L mtkupahij nra;tJ kl;Lk; vd;dplk;
fpilahJ.~~ mijf; Nfl;Lf; nfhz;bUe;j eup ~~mllh>vd;d
kupahij! rtj;jplk; cs;s mNj kupahijia kdpju; capNuhL
,Uf;Fk;NghJ eP fhl;Lthahdhy;>eP nrhy;Ytjw;F mu;j;jKz;L~~
vd;W ,bj;Jf; $wpaJ.

tPz;ngUik nfhs;sf; $lhJ

Please submit your story here!Tamil Cooking Videos