Urulai Kizhangu Pattani Kurma

Tamil Cooking Recipe

cUisf; fpoq;F gl;lhdp FUkh

rikay;:

Urulai Kizhangu Pattani Kurma

Author: Mrs. Chitra Seshadri
Viewed: 4523 Times
Added: 1/27/2013

Urulai Kizhangu Pattani Kurma by Mrs. Chitra Seshadri

Njitahd nghUl;fs;

cUis fpoq;F : miu fpNyh

cupj;j gr;ir gl;lhzp : fhy; fpNyh

cg;G : NjitahdJ

miug;gjw;F Njitahdit

JUtpa Njq;fha; : fhy; fg;

nrtg;G kpsfha; : vl;L

frfrh : xd;wiu Nki[ fuz;b nte;ePupy; Cwitj;jJ

G+z;L : gj;J gy;

ntq;fhak; : %d;W cupj;J mwpaTk;

kQ;rs; nghb : miu B];G+d;

nra;Kiw

1. gl;lhzpiaAk;> cUis fpoq;ifAk; g;nuu; Ff;fupy; Ntf itf;fTk;.

2. cUis fpoq;F nte;jJk; Njhy; cupj;J ngupa rJuq;fshf ntl;b
nfhs;sTk;.

3. Ntf itj;j fha;fSld; miuj;j krhyh cg;G> Nghl;L fye;J
rpwpJ ePu; Cw;wTk; gr;ir thrid ePq;fp Fok;G ed;whf nfl;b gLk;
tiu nfhjpf;f itf;fTk;.

#lhf rg;ghj;jpAld; gupkhwTk;.

Ingredients

pls see urulai kizhangu pattani kurma cooking recipe in tamil

other name

Potato Green pea Kurma

Cooking Method

cq;fs; rikay; Fwpg;Gfis ,q;Nf gjpT nra;aTk;

Please submit your cooking recipe here!