Tandoori Chicken

Tamil Cooking Recipe

je;J}up rpf;fd;

rikay;: QhdNty;

Tandoori Chicken

Author: Gnanavel
Viewed: 8219 Times
Added: 12/13/2009

Tandoori Chicken by Gnanavel

Njitahd nghUl;fs;

KOf; Nfhop - 1
g kpsfha; - 8
vYr;ir rhW - 1 Njf;fuz;b
,Q;rp G+z;L tpOJ - 1 Njf;fuz;b
JUtpa gg;ghsp fha; - 2 Njf;fuz;b
cg;G - Njitahd msT
japu; - 1 fg;
kpsfha; J}s; - 2 Njf;fuz;b
vz;nza; - 2 Njf;fuz;b
Nfrup nghb - rpwpJ
ntq;fhak; - rpwpJ
nfhj;Jky;yp - rpwpJ


nra;Kiw

Nfhopia Rj;jk; nra;J mjd; neQ;rpy; ,Ue;J fhy;
gFjp tiu ePs thf;fpy; mupe;J itf;fTk;.

vYkpr;ir rhwpy; cg;igf; fiuj;J mjid
Nfhopapd; cly; KOtJk; jltp itf;fTk;.

gr;ir kpsfhia miuj;J ,Q;rp>G+z;L tpOJld;
Nru;f;fTk;.

japiu file;J mjpy; miuj;j tpOijAk;> JUtpa
gg;ghspiaAk;> kpsfha; J}s;> vz;nza;> Nfrup nghb
Nru;j;J ed;F fyf;fTk;.

,e;j fyitia Nfhopapd; rijg; gFjp kw;Wk;
tapw;wpd; cs; gFjp vd midj;J gFjpapYk; G+rp
tplTk;.

Fiwe;jJ 5 kzp Neuk; Cw Ntz;Lk;.

gpwF je;J}upapy; itj;J rikf;fTk;.

ntq;fhak;> nfhj;Jky;yp J}tp gupkhwyhk;.

Ingredients

Cooking Method

cq;fs; rikay; Fwpg;Gfis ,q;Nf gjpT nra;aTk;

Please submit your cooking recipe here!