Sundaikai Kothsu

Tamil Cooking Recipe

Rz;ilf;fha; nfhj;R

rikay;:

Sundaikai Kothsu

Author: Mrs. Chitra Seshadri
Viewed: 1590 Times
Added: 3/16/2014

Sundaikai Kothsu by Mrs. Chitra Seshadri

Njitahd nghUl;fs;

Rz;ilf;fha; - miu fg;

nghbahf eWf;fpa ntq;fhak; - %d;W Nki[ fuz;b

kQ;rs; J}s; - fhy; B];G+d;

cg;G Njitahd msT

nfl;bahf fiuj;j Gspj;jz;zPu; - %d;W Nki[ fuz;b

nty;yk; tpUg;ggl;lhy;

vs; - xU Nki[ fuz;b

Mapy; - tjf;f> tUf;f Njitahd msT
miuj;J nfhs;tjw;F

nrfg;G kpsfha;; - MW

JUtpa Njq;fha; - ,uz;L Nki[ fuz;b

jdpah - ,uz;L B];G+d;

[Pufk; - miu B];G+d;

nra;Kiw

1. Rz;ilf;fhia eRf;fp jz;zPu; tpl;L myrp cs;Ns cs;s tpijia vLj;J tplTk;.

2. vs;is jdpahf tWj;J Mapy; ,y;yhky; nghbj;J nfhs;sTk;.

3. thzypapy; Mapy; tpl;L #lhf;fp ntq;fhak;> Rz;ilf;fha; ,uz;ilAk;
xd;whf Nru;j;J mjd; epwk; khWk; tiu tj;jf;fTk;.

4. Gspj;jz;zPu;> cg;G> kQ;rs;J}s;> Nghjpa ePu; Nru;f;fTk; ed;whf Ntf itf;fTk;.

5. miuj;j tpOij Nru;f;fTk; FOk;G nfl;bahf tUk;tiu Ntf itf;fTk;.

6. filrpapy; vs;S J}is Nru;j;J mLg;gpy; ,Ue;J ,wf;fp itf;fTk;.

7. nfhj;jky;yp ,iy fUNtg;gpiy ia Nru;f;fTk;.

rhjj;Jld; gupkhw Ritahf ,Uf;Fk;.

Ingredients

Please see sundaikai kothsu cooking recipe in tamil

Cooking Method

cq;fs; rikay; Fwpg;Gfis ,q;Nf gjpT nra;aTk;

Please submit your cooking recipe here!