Ragi Murukku

Tamil Cooking Recipe

uhfp KWf;F

rikay;:

Ragi Murukku

Author: Saran Gunasekaran
Viewed: 2290 Times
Added: 12/9/2012

Ragi Murukku by Saran Gunasekaran

Njitahd nghUl;fs;

muprp khT : 2 fpz;zk;

cSe;J khT : 1 fpz;zk;

ngUq;fhak; nghb : rpl;bif

vs; : 1 B];G+d;

ntz;nza; : 1 B];G+d;

cg;G : Njitahd msT

jz;zPu; : Njitahd msT

vz;nza; : Njitahd msT

nra;Kiw

1. xU ghj;jpuj;jpy; vz;nza; Cw;wp #+lhf;fTk;.

2. cSe;J khit Nyrhf tWj;Jf; nfhs;sTk;.

3. mjDld; muprp khT> uhfp khT> cg;G> vs;> ngUq;fhak;>
ntz;nza; fye;J Njitahd jz;zPu; tpl;L gpire;J nfhs;sTk;.

4. Njd;Foy; (KWf;F) mr;rpy; khit Nghl;L> kpjkhd #l;by; cs;s
vz;izapy; gpope;J> nghwpj;J vLf;fTk;.

5. rj;jk; mlq;fpaJk; vLj;J tpl Ntz;Lk;... uhfp epwj;jpy; nghd;dpwk;
vy;yhk; fz;Lgpbf;f KbahJ.

Ingredients

Please see ragi murukku cooking recipe in tamil

Cooking Method

cq;fs; rikay; Fwpg;Gfis ,q;Nf gjpT nra;aTk;

Please submit your cooking recipe here!